Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Ολοκλήρωσε με επιτυχία το Stress-test της ΕΚΤ για τον κλιματικό κίνδυνο

Παύλος Μυλωνάς, Εθνική Τράπεζα

Παύλος Μυλωνάς, Εθνική Τράπεζα


Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών Κλιματικού Κινδύνου του 2022, που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), σύμφωνα με κοινούς μεθοδολογικούς κανόνες και παραδοχές σεναρίων που δημοσιεύθηκαν στις 27/01/2022.

Η ΕΚΤ προσδίδει στην Άσκηση ιδιαίτερη βαρύτητα, με στοιχεία εκμάθησης και ανατροφοδότησης αμοιβαίως για τις συμμετέχουσες Τράπεζες και για τις Εποπτικές αρχές, ως μέρος του συνολικού προγράμματος πράσινης μετάβασης και αποτελεσματικής διαχείρισης του περιβαλλοντικού κινδύνου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΤΕ.

Δεδομένου του πλαισίου της, η Άσκηση Προσομείωσης Ακραίων Καταστάσεων Κλιματικού κινδύνου δεν εμπεριέχει αξιολόγηση κεφαλαιακής επάρκειας. Τα αποτελέσματά της θα
συνεκτιμηθούν ποιοτικά στη Διαδικασία Εποπτικής Επισκόπησης και Αξιολόγησης (SREP) χωρίς άμεση επίπτωση στα κεφάλαια μέσω των κατευθύνσεων του Πυλώνα 2 (P2G).

Η συνολική αξιολόγηση της ΕΤΕ συνάδει με το μέσο επίπεδο των ευρωπαϊκών Τραπεζών που συμμετείχαν. Ως προς την πρόοδο των εσωτερικών δυνατοτήτων διενέργειας προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων κλιματικού κινδύνου (ποιοτικό σκέλος της Άσκησης), η Τράπεζα τοποθετήθηκε στο Μέσο-Ανεπτυγμένο επίπεδο, ήτοι υψηλότερα από το μέσο των ευρωπαϊκών
ιδρυμάτων, ενώ σε εγχώριο επίπεδο, η σχετική έκθεση του Επιχειρηματικού Μοντέλου της Τράπεζας σε κλιματικούς κινδύνους μετάβασης αξιολογήθηκε ως φέρουσα το μικρότερο κίνδυνο βιωσιμότητας.

Τα συμπεράσματα της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών Κλιματικού Κινδύνου του 2022 αποτυπώνουν την ισχυρή προσήλωση και πρόοδο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στη θεμελίωση ενός εναργούς πλαισίου διαχείρισης του κλιματικού κινδύνου και έγκαιρης προσαρμογής των διαδικασιών και στρατηγικών της, υλοποιώντας μεταξύ άλλων ένα φιλόδοξο σχέδιο σημαντικών επενδύσεων σε ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους.

Διαβάστε επίσης:

Εθνική Τράπεζα: Έναρξη υποβολής προτάσεων 13ου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας

Η Εθνική Τράπεζα στο πλευρό των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών του Ανοιχτού Στίβου

Εθνική Τράπεζα: Στρατηγική συνεργασία με Epsilon Net, Microsoft & Info Quest για την Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜμΕΣΧΟΛΙΑ