Τράπεζες

Alpha Bank: Στα 796.519 τα δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών

  • NewsRoom
O CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης

O CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης


Η «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών σε Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών (το «Πρόγραμμα»), το οποίο θεσπίστηκε για την πενταετή περίοδο 2020-2024 δυνάμει της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Ιουλίου 2020, ως ακολούθως:

Στις 4.9.2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 2210142, από τη Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η από 31.7.2020 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την οποία εγκρίθηκε η θέσπιση και η εφαρμογή πενταετούς Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών (Stock Options Plan) με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση νεοεκδοθεισών μετοχών (stock options), σύμφωνα με το άρθρο 113 του N. 4548/2018, που θα χορηγηθούν σε Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του N. 4308/2014.

Ποιος ο σκόπος

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να παράσχει ένα μέσο πληρωμής του τμήματος των μεταβλητών αποδοχών που είναι καταβλητέες σε μέσα (σε είδος) σε Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, ευθυγραμμίζοντας παράλληλα τα κίνητρα των Μελών του Προσωπικού με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και του Ομίλου της.

Οι συμμετέχοντες αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την Εταιρεία και συνδέουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου της εν γένει, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής αξίας της Εταιρείας. Σε εφαρμογή του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τις αποφάσεις του με ημερομηνία 30.12.2020,16.12.2021 και 21.07.2022 ενέκρινε και τροποποίησε τον Κανονισμό του Προγράμματος (εφεξής «ο Κανονισμός»).

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στην από 22.07.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας, κατά την από 21.07.2022 συνεδρίασή του προέβη στη χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης για τη χρήση 2021, σε Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών.

Τι προβλέπει

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης κατά την Περίοδο Άσκησης των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών, και ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως 15 Σεπτεμβρίου 2022, 36 Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών άσκησαν τα Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών και κατέθεσαν με τον αρμόζοντα τρόπο και εμπρόθεσμα το σχετικό ποσό στον επ’ ονόματι της Εταιρείας τηρούμενο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Συνολικά ασκήθηκαν 796.519 Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών για την απόκτηση αντίστοιχου αριθμού κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Εταιρείας, με ονομαστική αξία Ευρώ 0,29 ανά μετοχή και με τιμή άσκησης επίσης Ευρώ 0,29 ανά μετοχή. Το ποσό αγοράς των ανωτέρω μετοχών καταβλήθηκε σε μετρητά με τον αρμόζοντα τρόπο και ανήλθε συνολικά σε Ευρώ 230.990,51

Το ποσοστό των Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών που έχουν ασκηθεί και αντίστοιχα των μετοχών που θα εκδοθούν σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σε 0,034% του υφιστάμενου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Με την από 26.10.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 230.990,51 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 796.519 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία.

Η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε στις 02.11.2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 3178878 από τη Διεύθυνση Εταιρειών & ΓΕΜΗ, Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Κατόπιν της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 680.980.257,36, διαιρούμενο σε 2.348.207.784 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία.

 

 

Διαβάστε επίσης

Βρεττού: «Χωρίς ESG δείκτες οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να δανειοδοτηθούν»

Credit Suisse: Υποβάθμιση από την S&P-Η συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας στην AMK

Ο Όμιλος Alpha Bank καινοτομεί με πρωτοπόρες λύσεις POSΣΧΟΛΙΑ