Τράπεζες

Alpha Bank: 88 μέλη του προσωπικού άσκησαν τα Stock Options

  • NewsRoom
Alpha Bank

Βασίλης Ψάλτης, CEO Alpha Bank


Στα 704,2 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Services and Holdings, μητρικής της Alpha Bank, μετά την αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που πραγματοποίησε λόγω της εξάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης επί μετοχών από 88 μέλη του προσωπικού της.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Alpha Bank, συνολικά ασκήθηκαν 1.430.168 Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών για την απόκτηση αντίστοιχου αριθμού κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Εταιρείας, με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή και με τιμή άσκησης επίσης  0,30 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό αγοράς των ανωτέρω μετοχών καταβλήθηκε σε μετρητά με τον αρμόζοντα τρόπο και ανήλθε συνολικά σε 429.050,40 ευρώ.

Το ποσοστό των Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών που έχουν ασκηθεί και αντίστοιχα των μετοχών που θα εκδοθούν σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σε 0,06% του υφιστάμενου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Με την από 28.1.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 429.050,40 ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση 1.430.168 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

Κατόπιν της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 704.223.379,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.347.411.265 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

Οι ως άνω 1.430.168 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των Δικαιούχων – Μελών του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών που άσκησαν τα Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών. Η Εταιρεία θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των ως άνω νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Alpha Bank:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (πρώην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ») (η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια»), σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 και σε συνέχεια της από 17.12.2021 σχετικής ανακοίνωσής της, με το παρόν ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών σε Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών (το «Πρόγραμμα»), το οποίο θεσπίστηκε για την πενταετή περίοδο 2020-2024 δυνάμει της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Ιουλίου 2020, ως ακολούθως:

Στις 4.9.2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 2210142, από τη Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η από 31.7.2020 απόφαση της Ετήσιας
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την οποία εγκρίθηκε η θέσπιση και η εφαρμογή πενταετούς Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών (Stock Options Plan) με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση νεοεκδοθεισών μετοχών (stock options), σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018, που θα χορηγηθούν σε Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να παράσχει ένα μέσο πληρωμής του τμήματος των μεταβλητών αποδοχών που είναι καταβλητέες σε μέσα (σε είδος) σε Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, ευθυγραμμίζοντας παράλληλα τα κίνητρα των Μελών του Προσωπικού με τα
μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και του Ομίλου της.

Οι συμμετέχοντες αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την Εταιρεία και συνδέουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου της εν γένει, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής αξίας της Εταιρείας.

Σε εφαρμογή του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 30.12.2020 συνεδρίασή του: (α) ενέκρινε τον Κανονισμό του Προγράμματος και (β) προέβη στη χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Programs) για τις χρήσεις 2018 και 2019, σε Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού (Material Risk Takers – MRTs) της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στην από 17.12.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας, κατά την από 16.12.2021 συνεδρίασή του
προέβη στη χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης για τη χρήση 2020, σε Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, με ημερομηνία 30.12.2020 και 16.12.2021, κατά τη δεύτερη Περίοδο Άσκησης των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών, και ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα από 3 Ιανουαρίου 2022 έως 14 Ιανουαρίου 2022, 88 Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών άσκησαν τα Δικαιώματα Προαίρεσης επί  Μετοχών και κατέθεσαν με τον αρμόζοντα τρόπο και εμπρόθεσμα το σχετικό ποσό στον επ’ ονόματι της Εταιρείας τηρούμενο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Συνολικά ασκήθηκαν 1.430.168 Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών για την απόκτηση αντίστοιχου αριθμού κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Εταιρείας, με ονομαστική αξία Ευρώ 0,30 ανά μετοχή και με τιμή άσκησης επίσης Ευρώ 0,30 ανά μετοχή. Το ποσό αγοράς των ανωτέρω μετοχών καταβλήθηκε σε μετρητά με τον αρμόζοντα τρόπο και ανήλθε συνολικά σε Ευρώ 429.050,40.

Το ποσοστό των Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών που έχουν ασκηθεί και αντίστοιχα των μετοχών που θα εκδοθούν σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σε 0,06% του υφιστάμενου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Με την από 28.1.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 429.050,40 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 1.430.168 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η καθεμία. Η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε στις 3.2.2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 2787981 από τη Διεύθυνση Εταιρειών & ΓΕΜΗ, Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Κατόπιν της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 704.223.379,50, διαιρούμενο σε 2.347.411.265 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η καθεμία.

Οι ως άνω 1.430.168 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των Δικαιούχων – Μελών του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών που άσκησαν τα Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών. Η Εταιρεία θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των ως άνω νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.

Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση της εισαγωγής τους από το Χ.Α. Οι μετοχές αυτές θα καταχωριστούν στα αρχεία του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και στις μερίδες και στους λογαριασμούς που τηρούν οι ανωτέρω Δικαιούχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Χ.Α., όπως προβλέπει ο νόμος.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος εντύπου παροχής πληροφοριών και για την ακρίβεια του περιεχομένου αυτού είναι οι:

Α. Νικόλαος Ρ. Χρυσανθόπουλος, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής,
Β. Γιαννούλα Ε. Παλιούρα, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Λειτουργιών Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το παρόν Έντυπο Παροχής Πληροφοριών μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας
(https://www.alphaholdings.gr). Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] και μέσω τηλεφώνου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αριθμό 210 343 6721 (κ. Δημήτριος Γ. Βογιατζής)ΣΧΟΛΙΑ