μερισμα

Χωρίς δικαίωμα προσωρινού μερίσματος και μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα) θα διαπραγματεύονται οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ...