Επιθεώρηση Εργασίας

Ανεξάρτητη Αρχή το ΣΕΠΕ από το 2022

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) σταδιακά θα αποκτήσει λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια