Κοινωνία

Νέα παράταση μέχρι την 1η Ιουνίου για την υποβολή ΑΠΔ των δημοσίων υπαλλήλων


Παράταση μέχρι την 1η Ιουνίου δίνει ο e-ΕΦΚΑ στην υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων μισθολογικής περιόδου 01/2020, για την υπαγωγή των Υπαλλήλων-Λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον e- Ε.Φ.Κ.Α.

Παράλληλα μέχρι την 1η Ιουνίου θα πρέπει να γίνει και η υποβολή της συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μισθολογικής περιόδου 02/2020, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Ειδικότερα από 1/1/2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας, οι ιερείς και υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Οι ΑΠΔ έχουν καθοριστεί να υποβληθούν από τους υπόχρεους Φορείς στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ορίστηκε η μισθολογική περίοδος 01/2020 ως περίοδος έναρξης εφαρμογής και ως προθεσμία υποβολής ήταν μέχρι 31/3/2020.

Επίσης μέχρι 31 Μαρτίου έπρεπε να υποβληθεί και η συμπληρωματική υποβολή ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.), των μισθωτών που υπάγονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Έτσι πλέον με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ,Α., αποφασίστηκε η νέα Παράταση της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 1/2020, για την υπαγωγή των Υπαλλήλων – Λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον e- Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016, και της υποβολής συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 2/2020 για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., μέχρι τη Δευτέρα 01/06/2020, χωρίς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

1) Η νέα παράταση, αφορά μόνο στην υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), στις οποίες περιλαμβάνονται οι τακτικοί και μετακλητοί Υπάλληλοι -Λειτουργοί του Δημοσίου καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και της συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Η υποβολή των Α.Π.Δ., για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που συνδέονται με εργασιακές συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ) και (ΙΔΟΧ), θα πραγματοποιηθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω Α.Π.Δ., επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.


ΣΧΟΛΙΑ