F

Οικονομία

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ΤΧΣ – Πότε μπαίνει στις ΑΜΚ των τραπεζών

  • Βασίλης Τσεκούρας
ΕΝΦΙΑ: Πιθανή η πληρωμή διπλής δόσης τον Οκτώβριο

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας


Στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών θα μπορεί να συμμετέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με βάση το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με την τροποποίηση του άρθρου 8 του νόμου 3864/2010, το ΤΧΣ μπορεί να ασκεί μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης, που του αναλογούν σε όλες τις αυξήσεις κεφαλαίου τραπεζών στις οποίες συμμετέχει ή να εγγράφεται σε βιβλίο διάθεσης μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας μέχρι του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του. Επίσης, θα μπορεί να συμμετέχει σε μια ή περισσότερες κατανομές αδιάθετων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, που προκύπτουν από αύξηση κεφαλαίου ή εκδόσεις άλλων τίτλων.

Η συμμετοχή του Ταμείου στις αυξήσεις κεφαλαίου, οι οποίες πραγματοποιούνται από πιστωτικά ιδρύματα ή σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού τους ή ομιλικής αναδιάρθρωσής τους από τις μητρικές εταιρείες ή τα πιστωτικά ιδρύματα που συνεχίζουν τις τραπεζικές δραστηριότητες του ομίλου, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση, ότι αυτές οι αυξήσεις:

α) δεν συνιστούν κεφαλαιακή ενίσχυση και

β) πραγματοποιούνται από κοινού με συμμετοχή ιδιωτών, η οποία έχει πραγματική οικονομική σημασία, και οι οποίοι συμμετέχουν υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και, ως εκ τούτου, με το ίδιο επίπεδο κινδύνου και πλεονεκτημάτων (συναλλαγή «pari passu»).

Το νομοσχέδιο παρέχει τη δυνατότητα στο ΤΧΣ να μειώνει τη συμμετοχή του στις τράπεζες, μέσω παραίτησής του, σε περίπτωση αυξήσεων κεφαλαίου, από τα αναλογούντα δικαιώματα προτίμησης ή διάθεσης των δικαιωμάτων.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών από το Ταμείο και η ελάχιστη τιμή κάλυψης των μετοχών από τους ιδιώτες επενδυτές στις περιπτώσεις που ορίζονται από το Γενικό Συμβούλιο, με βάση δύο εκθέσεις αποτίμησης που διενεργούνται από δύο ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους με κύρος και εμπειρία σε σχετικά θέματα και ειδικά στην αποτίμηση των πιστωτικών ιδρυμάτων και σύμφωνα με την έκθεση που αναφέρεται στην παρ.

Η τιμή διάθεσης ή η τιμή κτήσης μπορεί να είναι χαμηλότερη από την πιο πρόσφατη τιμή κτήσης των μετοχών από το Ταμείο ή την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή. Στην περίπτωση πώλησης πακέτων μετοχών από το Ταμείο, ο Υπουργός Οικονομικών λαμβάνει τις σχετικές εκθέσεις και αποτιμήσεις και έχει δικαίωμα αρνησικυρίας, αν η προτεινόμενη τιμή διάθεσης βρίσκεται εκτός του εύρους των αποτιμήσεων αυτών.

Σε περίπτωση που μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει το Ταμείο, αποκτώνται από συγκεκριμένο επενδυτή ή από ομάδα επενδυτών ή επέλθει μείωση της συμμετοχής του Ταμείου κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3 υπέρ συγκεκριμένου επενδυτή ή ομάδας επενδυτών:

α) Το Ταμείο δύναται να προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλουν προσφορές, καθορίζοντας στη σχετική πρόσκληση τη διαδικασία, τις προθεσμίες, το περιεχόμενο των προσφορών και τους λοιπούς όρους υποβολής αυτών, μεταξύ των οποίων και την παροχή από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κρίνεται αυτό σκόπιμο, απόδειξης ύπαρξης κεφαλαίων και εγγυητικών επιστολών.

β) Το Ταμείο δύναται να συνάπτει συμφωνία μετόχων, εφόσον κρίνει αυτό σκόπιμο, στην οποία καθορίζονται οι σχέσεις μεταξύ του Ταμείου και του επενδυτή ή της ομάδας επενδυτών, καθώς και να προβαίνει στις σχετικές τροποποιήσεις της «συμφωνίας-πλαίσιο» της παρ. 2 του άρθρου 2, που πιθανά έχει συνάψει με το πιστωτικό ίδρυμα. Στο πλαίσιο αυτό, δύναται να προβλέπεται η υποχρέωση των επενδυτών ή του Ταμείου να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους για ορισμένο χρονικό διάστημα.

γ) Το Ταμείο δύναται να παρέχει δικαιώματα πρώτης προσφοράς και δικαίωμα πρώτης άρνησης σε επενδυτές που προσδιορίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια της περ. δ).

δ) Για την επιλογή του επενδυτή ή της ομάδας επενδυτών λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται κριτήρια αξιολόγησης, όπως ιδίως η εμπειρία του επενδυτή στο αντικείμενο της επιχείρησης και στην αναδιάρθρωση πιστωτικών ιδρυμάτων, η φερεγγυότητα, η δυνατότητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής και το προσφερόμενο τίμημα. Τα κριτήρια αξιολόγησης που εφαρμόζονται σε κάθε διαδικασία κοινοποιούνται στους υποψήφιους επενδυτές πριν την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς εκ μέρους τους.

Διαβάστε επίσης:

«Πράσινο φως» από την ΕΚΤ για τον νέο νόμο του ΤΧΣ – Πότε έρχεται στη Βουλή, τι προβλέπει για την ασυλία

ΤΧΣ: «Ικανό και ανεξάρτητο» τραπεζίτη ψάχνει το Υπ. Οικονομικών για να ηγηθεί του Ταμείου

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Ιδού ο νέος νόμος για το Τ.Χ.Σ και τη συμμετοχή του στις τραπεζικές ΑΜΚ-Τι θα γίνει με την Πειραιώς


ΣΧΟΛΙΑ