• Αρχείο ΕΥΔΑΠ – Ευήνος

  Αρχείο ΕΥΔΑΠ – Ευήνος

  Νερό

  ΕΥΔΑΠ: Επενδύσεις για τη διαφύλαξη του υδάτινου πόρου

  • NewsRoom

  Επενδύσεις για τη διαχείριση του κύκλου του νερού, με συνέπεια και αξιοπιστία

  Η αξιόπιστη διαχείριση του κύκλου του νερού και η προστασία του πολύτιμου αυτού πόρου, είναι το όραμα της ΕΥΔΑΠ το οποίο καθοδηγεί τις ενέργειές της λειτουργώντας ως αξιόπιστη Εταιρεία  προσανατολισμένη πάντα στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Προτεραιότητά της είναι να παρέχει ποιοτικό και φθηνό πόσιμο νερό σε όλο και περισσότερους πολίτες και να το αποδίδει πίσω στο περιβάλλον καθαρό, μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση όλων των διαθέσιμων πόρων.

  Ο βασικός άξονας Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ είναι η Βιώσιμη διαχείριση του υδρολογικού κύκλου με υπευθυνότητα και ευαισθησία, και η μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Ως φορέας υψηλής τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων, και με συνεχή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις δράσεις της, διασφαλίζει την ορθολογική διαχείριση τους.

  Μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε έργα υποδομής, σε τεχνολογία και σε εκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου της, η ΕΥΔΑΠ διασφαλίζει ποιότητα πόσιμου νερού, από τις υψηλότερες της Ευρώπης.

  Η ΕΥΔΑΠ, με γνώμονα τη Βιωσιμότητα του πόρου αλλά και την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης, διαχειρίζεται τη ζήτηση του νερού, αναπτύσσοντας προγράμματα μείωσης των διαρροών (διαχείριση πίεσης, υδροδοτικές ζώνες, άμεση αποκατάσταση βλαβών, κ.α.). Στο πλαίσιο αυτό, και  με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης δικτύου και παγίων, η Εταιρεία είναι στη διαδικασία ανάπτυξης «Έξυπνου Δικτύου» (smart grid).

  Το έξυπνο δίκτυο ρυθμίζει και ελέγχει την παραγωγή και τη διανομή του πόρου και στοχεύει στην έξυπνη διασύνδεση καταναλωτών και παραγωγής με απώτερο στόχο ένα οικονομικότερο και ασφαλέστερο δίκτυο με μειωμένες απώλειες.

  Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών

  Στρατηγική επιλογή της ΕΥΔΑΠ για τη διαφύλαξη του νερού, αλλά και την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος αποτελεί η ολιστική διαχείριση των λυμάτων της Ανατολικής Αττικής η οποία περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκροών για αρδευτικούς σκοπούς, με χρήση τεχνολογίας αιχμής, σε πλήρη εναρμόνιση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επαναχρησιμοποίησης. Η συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων των οικισμών Ανατολικής Αττικής αποτελεί έργο περιβαλλοντικής υποδομής που προστατεύει τα επιφανειακά και παράκτια υδατικά οικοσυστήματα.

  Sewer Mining

  Η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση του νερού αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική στη Βιώσιμη Ανάπτυξης των πόλεων, αναδεικνύοντας τον κεντρικό ρόλο του νερού μέσα από το τρίπτυχο Νερό – Ενέργεια – Ύλη, στο οποίο εστιάζει η κυκλική οικονομία. Η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα που στοχεύουν στην αποκεντρωμένη επαναχρησιμοποίηση μη πόσιμου νερού με την επιτόπου αξιοποίηση των επεξεργασμένων υγρών λυμάτων κατευθείαν από το δίκτυο αποχέτευσης, μέσω της πρωτοποριακής τεχνολογίας Sewer Mining (SM). Πρόκειται για μια ουσιαστικά κινητή μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

  Η ΕΥΔΑΠ είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία 2 Πρότυπων Μονάδων Παραγωγής ανακυκλωμένου Νερού Επαναχρησιμοποίησης εφαρμόζοντας τις νέες τεχνολογίες καθαρισμού και παραγωγής επαναχρησιμοποιούμενου νερού.

  Η πρώτη μονάδα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στη Μεταμόρφωση Αττικής (ΚΕΡΕΦΥΤ). Το ανακυκλωμένο νερό χρησιμοποιείται για την άρδευση του περιβάλλοντος χώρου.

  Η δεύτερη μονάδα έχει τοποθετηθεί στο Φυτώριο του Δήμου Αθηναίων, και το ανακυκλωμένο νερό χρησιμοποιείται για την άρδευση εκτάσεων καλλωπιστικών φυτών στις εγκαταστάσεις του Δήμου στο Γουδί.

  Επιπλέον, σύντομα, πρόκειται να εγκατασταθεί μια τρίτη μονάδα επαναχρησιμοποίησης νερού στον Δήμο Μαρκοπούλου, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος IMPETUS.

  Ταυτόχρονα η ΕΥΔΑΠ σχεδιάζει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο επέκτασης της τεχνολογίας και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας εξετάσει και ταξινομήσει βάσει της καταλληλόλητάς τους 50 πάρκα εντός και εκτός Αττικής, όπου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η τεχνολογία, αυξάνοντας την αστική ανθεκτικότητα των δήμων απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

  Προστασία θαλάσσιου οικοσυστήματος

  Η διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου οικοσυστήματος αποτελεί βασική μέριμνα της ΕΥΔΑΠ. Η Εταιρεία, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του.

  Η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΛΨ, το 1994, αποτέλεσε ορόσημο για τη βελτίωση της κατάστασης του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Σαρωνικού, που είχε υποστεί, στο παρελθόν, έντονη υποβάθμιση, λόγω της διάθεσης, σε αυτόν, ανεπεξέργαστων λυμάτων. Ήδη, η επεξεργασμένη εκροή των ΚΕΛ καταλήγει στη θάλασσα απαλλαγμένη από το ρυπαντικό τους φορτίο σε ποσοστό περίπου 95%.

  Αρχείο ΕΥΔΑΠ - ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ
  Αρχείο ΕΥΔΑΠ – ΚΕΛ Ψυττάλειας

  Βιώσιμη Διαχείριση των Ταμιευτήρων

  Η ΕΥΔΑΠ διασφαλίζει την προστασία των Ταμιευτήρων της με την τήρηση αυστηρής νομοθεσίας για την προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής της Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις και τον καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων.

   Η προληπτική αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων, πέραν του ότι ενισχύει την καλή φήμη της Εταιρείας, εγγυάται την ασφάλεια των καταναλωτών και του πόρου.

  Για τη διαρκή διασφάλιση της ποιότητας νερού ύδρευσης για τους καταναλωτές, η ΕΥΔΑΠ έχει προβεί σε ανάλυση και αποτίμηση των κινδύνων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει σε αυτόν τον τομέα, έχει καταρτιστεί και υλοποιείται σχετικό πλάνο προληπτικών ενεργειών.

  Αρχείο ΕΥΔΑΠ - ΚΕΛ Θριάσιο
  Αρχείο ΕΥΔΑΠ – ΚΕΛ Θριάσιο

  Νερό για το οικοσύστημα – «οικολογική παροχή»

  Για τη διατήρηση της συνέχειας των υγροτοπικών οικοσυστημάτων, η ΕΥΔΑΠ διερεύνησε τη δυνατότητα διατήρησης «οικολογικής παροχής» στα ποτάμια οικοσυστήματα κατάντη των φραγμάτων.

  Η διατήρηση της ελάχιστης αυτής απαιτούμενης ροής είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη νομοθεσία, τους περιβαλλοντικούς όρους και τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις στην περιβαλλοντική διαχείριση των ταμιευτήρων.

  Συχνότητα ελέγχων

  Η ΕΥΔΑΠ διενεργεί καθημερινούς ελέγχους ποιότητας του ακατέργαστου και πόσιμου νερού 7 ημέρες την εβδομάδα, και παρακολουθεί στενά την ποιότητα  των νερών των τεσσάρων ταμιευτήρων, Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου και Ευήνου, με επιτόπιες επισκέψεις, δειγματοληψίες και αναλύσεις τουλάχιστον οκτώ (8) φορές/έτος.

  Οι έλεγχοι που διενεργούνται, ιδιαίτερα στο πόσιμο νερό, υπερκαλύπτουν τις συχνότητες βάσει νομοθετικής απαίτησης. Ο αριθμός των δειγμάτων πόσιμου νερού που εξετάζονται για μικροβιολογικές παραμέτρους ξεπερνά τις 9.000 ετησίως έναντι των 3.300 που επιβάλλονται από τη Νομοθεσία.

  Η ΕΥΔΑΠ, πιστή στην αποστολή της, παρέχει πόσιμο νερό αρίστης ποιότητας στους καταναλωτές της μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, με κοινωνική ευαισθησία και βασισμένη στην επίτευξη μιας ισορροπημένης και αειφόρου ανάπτυξης.

  Ανακαλύψτε το αφιέρωμα «ΕΥΔΑΠ: Επενδύσεις για τη διαφύλαξη του υδάτινου πόρου»