ESG Today

Είναι η Ρήτρα Αειφορίας το άγιο δισκοπότηρο των εταιρικών ομολόγων;

  • ESG Team


Το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ που προσφέρει από χθες έως και την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι το πρώτο που αναμένεται να διαπραγματεύεται στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και να είναι συνδεδεμένο με ρήτρα αειφορίας.

Κοινώς, δεν πρόκειται για άλλο ένα πράσινο ομόλογο – αφού εμπεριέχει όρους που δεσμεύουν τον ίδιο τον εκδότη κι όχι απλά τον χαρακτήρα των επενδύσεων στις οποίες θα διοχετεύσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει όπως γίνεται πχ με τα πράσινα ομόλογα – αλλά για μία εντελώς νέα για τα ελληνικά χρηματιστηριακά δεδομένα πρακτική που έχει κερδίσει τη μάχη των εντυπώσεων μεταξύ των επενδυτών σε διεθνές επίπεδο.

Τα Sustainability Linked Bonds (ομόλογα συνδεδεμένα με ρήτρα αειφορίας) είναι ομόλογα, των οποίων τα οικονομικά ή/και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με το εάν ο εκδότης επιτυγχάνει προκαθορισμένους στόχους αειφορίας/ESG.

Είναι επομένως  χρηματοδοτικά μέσα που συνδέονται με τις μελλοντικές επιδόσεις του εκάστοτε εκδότη. Υπό αυτή την έννοια, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεσμεύεται για την επίτευξη μελλοντικών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που είναι ουσιαστικοί για τις δραστηριότητές της σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εντάσσει δηλαδή στον πυρήνα των ίδιων των δραστηριοτήτων του Ομίλου ένα πλέγμα πολιτικών και στόχων που δεν περιορίζονται απλά στην καθιερωμένη έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά δημιουργούν ένα εντελώς νέο δόγμα δραστηριοποίησης όπου η επιχειρηματική, επενδυτική και χρηματοοικονομική συμπεριφορά της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσφορά στις τοπικές κοινωνίες, την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, τη βελτίωση της καθημερινότητας, την ενίσχυση της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης και τελικά την ουσιαστική προώθηση μίας βιώσιμης ευημερίας για όλους.

Εν προκειμένω, ο Όμιλος στο προσφερόμενο ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ δεσμεύεται να μειώσει κατά 25% την ένταση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το τέλος του 2025, στόχος που θα επιτευχθεί βασιζόμενος στην πρόβλεψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (σε παράκτια και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) στα 3.000 MW μέχρι τη λήξη της διάρκειας του Ομολογιακού Δανείου.

Στον αντίποδα, αν αυτός ο στόχος δεν επιτευχθεί, θα υπάρξει ένα γεγονός ενεργοποίησης της ρήτρας αειφορίας που θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του επιτοκίου του υπό έκδοση Ομολόγου κατά 0,20% (Προσαύξηση Επιτοκίου) από την επόμενη εκτοκιστική περίοδο. Σε περίπτωση, ωστόσο, βελτίωσης του στόχου κατά 30% σε σύγκριση με το 2021, μετά το 2025 η Προσαύξηση Επιτοκίου δεν θα εφαρμόζεται.

Yποχρέωση ετήσιας επιμέτρησης

Πλέον των ανωτέρω, προβλέπεται υποχρέωση ετήσιας επιμέτρησης (και πιστοποίησης από τρίτο ανεξάρτητο φορέα) και δημοσίευσης της πορείας του σχετικού δείκτη εντός της Ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης την οποία η Εταιρεία υποχρεούται να την έχει διαθέσιμη έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους (σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμόζεται η Προσαύξηση Επιτοκίου). Σε αυτό τα πλαίσιο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει υιοθετήσει ένα Πλαίσιο το οποίο ανέπτυξε σε συνεργασία με την ΕΥ σύμφωνα με τις Αρχές των Sustainability Linked Bonds, που θεσπίστηκαν από τη Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών (ICMA) τον Ιούνιο του 2020 και έχει λάβει πιστοποίηση από εξωτερικό φορέα όπως απαιτούν οι βέλτιστες πρακτικές διεθνώς.

Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς ομολόγων αναμένεται να είναι ακόμα πιο σημαντική το επόμενο διάστημα, καθώς οι επενδυτές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα γενικότερα θα ζητούν τα συγκεκριμένα προϊόντα με στόχο τη βελτίωση του ESG προφίλ και τη μείωση των αντίστοιχων κινδύνων των επενδυτικών και δανειακών χαρτοφυλακίων τους. Τα sustainability-lined bonds είναι ένα μοναδικό χρηματοδοτικό εργαλείο που συνδέεται άμεσα με την βελτίωση της ESG επίδοσης των εκδοτριών εταιρειών και κατά συνέπεια με τη μετάβασή τους σε πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα με περιορισμένη έκθεση σε κινδύνους ESG.

Για το λόγο αυτό, οι επενδύσεις που λαμβάνουν υπόψη τους κριτήρια ESG είναι ίσως το πιο ευρέως συζητημένο θέμα στην παγκόσμια αγορά ομολόγων τα τελευταία δύο χρόνια και παρουσιάζουν σταθερά υψηλότερη ζήτηση κυρίως από τους ίδιους τους επενδυτές.

Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Χρηματοδότηση

Η πανδημία, η κλιματική αλλαγή και οι ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις έχουν φέρει πιο έντονα στο επίκεντρο τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις που επιφέρουν. Η Ευρώπη βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αυτών των εξελίξεων με την Πράσινη Συμφωνία μέρος της οποίας αποτελεί το Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση.

Ένας από τους στόχους του Σχεδίου Δράσης είναι να δώσει στους επενδυτές μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά στις βιώσιμες επενδύσεις αλλά και κίνητρα για την επένδυση περισσότερων κεφαλαίων προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αυτές οι εξελίξεις έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της αγοράς εργαλείων και προϊόντων βιώσιμης χρηματοδότησης και συγκριμένα στην έκδοση αντίστοιχων ομολόγων συμπεριλαμβανομένων των sustainability linked loans (ομολόγων συνδεδεμένων με ρήτρα αειφορίας).

Ως εκ τούτου, οι εκδόσεις sustainability bonds στον ιδιωτικό τομέα θα εντατικοποιηθούν στα χρόνια που έρχονται, διότι υπάρχει ήδη αγορά (sustainable bond market) και ζήτηση (investment appetite) από τους επενδυτές (θεσμικούς και μη) στην ευρωπαϊκή οικονομία, οι οποίοι είναι αρκετά ώριμοι όσο αφορά στα θέματα ESG για να ξέρουν τι ζητούν και ποιες εταιρείες καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις.

 ΣΧΟΛΙΑ