Business

Τι λέει η διοίκηση της Trastor για τις επιπτώσεις του κορονοϊού στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου

Τάσος Καζίνος, Διευθύνων Σύμβουλος Trastor


Η μείωση των εσόδων της Trastor ΑΕΕΑΠ από την εφαρμογή του μέτρου των μειωμένων κατά 40% ενοικίων τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο διαμορφώθηκε αθροιστικά σε 12,7%. Ωστόσο, οι απώλειες τους επομένους μήνες πιθανότατα θα είναι μεγαλύτερες καθώς τα έσοδα από μισθώματα ακινήτων τα οποία εμπίπτουν στη νέα ρύθμιση της κυβέρνησης αντιστοιχούσαν στις 31.12.2019 στο 55,0% των μηνιαίων εσόδων από μισθώματα του Ομίλου και η εύλογη αξία των συγκεκριμένων ακινήτων στο 57,8% της συνολικής εύλογης αξίας των ακινήτων του χαρτοφυλακίου.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση της Trastor με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο Τάσο Καζίνο, «το εύρος των επιπτώσεων στις εύλογες αξίες των επενδυτικών ακινήτων και τα αποτελέσματα της εταιρείας δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια τη δεδομένη χρονική στιγμή για το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα στο σύνολό του και θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως η διάρκεια και η έκταση της επιδημίας, η διάρκεια και το είδος των περιοριστικών μέτρων που θα ληφθούν από την κυβέρνηση και τη δημοσιονομική επίδραση αυτών. Πιθανώς να σημειωθούν μικρές αρνητικές μεταβολές στην εύλογη αξία περιορισμένου τμήματος του χαρτοφυλακίου ως αποτέλεσμα οριζοντίων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής οι οποίες ωστόσο αναμένεται να αντισταθμιστούν από θετικές μεταβολές σε άλλα ακίνητα ή και σε νέες αποκτήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει συνολικά σε μη σημαντική επίδραση στα αποτελέσματά της».

Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου της Trastor στο τέλος του 2019 ήταν 200,7 εκατ. ευρώ (κατά την προηγούμενη χρήση οι επενδύσεις της ήταν 75,1 εκατ. ευρώ). Σήμερα η συνολική αξία των 63 ακινήτων της ΑΕΕΑΠ είναι 267,2 εκατ. ευρώ και τα   έσοδα σε ετήσια βάση 14,5 εκατ. ευρώ. Κατά την προηγούμενη χρήση τα έσοδα από μισθώματα ήταν 9,6 εκατ. ευρώ (από 5,5 εκατ. το 2018) τα κέρδη από την αναπροσαρμογή της αξίας του χαρτοφυλακίου 13,8 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους 13,7 εκατ. (από 2,7 εκατ.).

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία του ενημερωτικού της Trastor:

Την 31.12.2019 σημαντικό τμήμα του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου εκμισθωνόταν στην Τράπεζα Πειραιώς (8 ακίνητα – 8 μισθώσεις) και στον Όμιλο Inditex, ο οποίος δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο (2 ακίνητα/καταστήματα – 5 μισθώσεις), τα μισθώματα από τους οποίους αντιστοιχούσαν στο 28,5% και 6,7% αντίστοιχα, επί των συνολικών ετησιοποιημένων μισθωμάτων του Ομίλου.

Η εύλογη αξία των μισθωμένων από την Τράπεζα Πειραιώς ακινήτων αντιστοιχούσε σε ποσοστό 23,3% επί της συνολικής εύλογης αξίας των ακινήτων του Ομίλου την 31.12.2019. Ως εκ τούτου, τα εισοδήματα της εταιρείας εξαρτώνται σημαντικά από την οικονομική κατάσταση των δύο εταιρειών – μισθωτών και τη δυνατότητά τους να εκπληρώνουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι αυτής.

Το ποσοστό του χαρτοφυλακίου του Ομίλου το οποίο δεν ήταν μισθωμένο κατά την 31.12.2019 ανερχόταν σε 5,8% της συνολικής μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας του.

Δεκαοχτώ μισθώσεις λήγουν μέσα στους επόμενους 12 μήνες με συνολικό ετησιοποιημένο μίσθωμα ύψους περίπου 1,2 εκατ. και η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις για την ανανέωση των υφιστάμενων ή τη σύναψη νέων συμβάσεων.

Τρία μεγαλύτερα ακίνητα, σε όρους αποτίμησης 31.12.2019, αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 26,7% των συνολικών ετησιοποιημένων μισθωμάτων του Ομίλου.

Την 31.12.2019 ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ανερχόταν στο ποσό των 94,912 εκατ. και έφθανε το 43,3% του ενεργητικού του. Η εταιρεία χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της με συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού. Στο τέλος του 2019 το 71,8% των δανείων της ΑΕΕΑΠ ήταν από την Τράπεζα Πειραιώς.

Στην αύξηση κεφαλαίου που βρίσκεται σε εξέλιξη πρόκειται να καταβληθούν ποσά ως εξής:

– Από την WRED LLC βασικό μέτοχο και ομολογιούχο δανειστή 14,95 εκατ. που αντιστοιχεί στο ποσό που έχει καταβάλει ο ίδιος για την κάλυψη των ομολογιών που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του ΜΟΔ. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί με συμψηφισμό της ληξιπρόθεσμης απαίτησης της WRED που απορρέει από το ΜΟΔ. Η WRED δεν προτίθεται να καταβάλει στο πλαίσιο της αύξησης επιπλέον ποσό σε μετρητά.

– Από τη Τράπεζα Πειραιώς σε μετρητά 22 εκατ. ευρώ.

– Σε μετρητά θα καταβληθεί και όποιο επιπλέον ποσό στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής των λοιπών μετόχων.

Οι δύο βασικοί μέτοχοι δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να πωλήσουν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβιβάσουν τα δικαιώματα προτίμησης που δεν θα ασκήσουν.

Στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου η οποία ονομαστικά θα μπορούσε να φθάσει 72,6 εκατ. ευρώ (πραγματικά περίπου 40 εκατ. ευρώ) με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής 0,90 ευρώ και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σε αναλογία 17 νέες για κάθε 23 παλαιές μετοχές.

Η Trastor περιόρισε το ΜΟΔ (σε σχέση με τις αρχικές της αποφάσεις στο τέλος του 2019) σε έως 31,95 εκατ. (από 41 εκατ. ευρώ).

Με βάση τον σχεδιασμό η Trastor μετά την ολοκλήρωση της αύξησης θα εκδώσει στο πλαίσιο του ΜΟΔ ομολογίες για επιπλέον ποσό μέχρι 17 εκατ. οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τη WRED. Κατόπιν όλων των ενεργειών που θα λάβουν χώρα τα ποσοστά των βασικών μετόχων θα παραμείνουν περίπου τα ίδια με σήμερα (στο τέλος του 2019 ήταν για την WRED (Värde) η οποία ελέγχει την ΑΕΕΑΠ 56,57%  και για την Τράπεζα Πειραιώς 39,41%).

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 10.06.2020. Από την ίδια ημερομηνία (10.06.2020), οι υφιστάμενες μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση.

Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση έχουν α) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων στις 11.06.2020 και β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης ορίζεται από την 15.06.2020 έως και την 29.06.2020.


ΣΧΟΛΙΑ