Ναυτιλία

ΟΛΘ: Αύριο η αποκοπή του μερίσματος – Εγκρίθηκαν όλες οι αποφάσεις από τη συνέλευση των μετόχων

ΟΛΘ: Με 68,88% η Belterra μετά τη δημόσια πρόταση

Ιβάν Σαββίδης


Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) γνωστοποίησε τις αποφάσεις που έλαβε στη γενική συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε χθες στη συμπρωτεύουσα.

Στη συνέλευση παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 18 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.487.060 μετοχές, ήτοι ποσοστό 84,20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κατόπιν ψηφοφορίας, έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την 23η εταιρική χρήση (01.01.2022 – 31.12.2022), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.487.060 Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,20% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.487.060. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής: Υπέρ : 8.487.060 ψήφοι (100 % επί των παρισταμένων). Κατά : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων). Αποχή : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων).

2. Ενέκρινε την διάθεση των κερδών χρήσης 2022 και τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας, ανερχομένου στο ποσό των € 1,45 ανά μετοχή (μικτό). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την 11η Μαΐου 2023, ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης μερίσματος (record date) την 12η Μαΐου 2023 και ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος την 17η Μαΐου 2023. Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.487.060 Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,20% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.487.060 Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2 ο θέμα είχαν ως εξής: • Υπέρ : 8.487.060 ψήφοι (100 % επί των παρισταμένων) • Κατά : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων) • Αποχή : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων).

3. Ενημερώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου για τα πεπραγμένα της κατά την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

4. Ενέκρινε τη Συνολική Διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ’ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018. Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.487.060 Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,20% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.487.060 Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4 ο θέμα είχαν ως εξής: • Υπέρ : 8.487.060 ψήφοι (100 % επί των παρισταμένων) • Κατά : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων) • Αποχή : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων).

5. Ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, με την προσθήκη άρθρου για την έννοια της «σημαντικής αμοιβής» του άρθρου 9 παρ. 2 Α του ν. 4706/2020. Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.487.060 Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,20% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.487.060 Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5 ο θέμα είχαν ως εξής: • Υπέρ : 8.487.060 ψήφοι (100 % επί των παρισταμένων) • Κατά : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων) • Αποχή : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων).

6. Ενέκρινε τις αμοιβές – αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2022. Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.487.060 Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,20% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.487.060 Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6 ο θέμα είχαν ως εξής: • Υπέρ : 8.487.060 ψήφοι (100 % επί των παρισταμένων) • Κατά : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων) • Αποχή : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων).

7. Προ-ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023. Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.487.060 Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,20% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.487.060 Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 7 ο θέμα είχαν ως εξής: ΟΛΘ Α.Ε. – Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., Τ.Κ. 546 25 Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων & Επενδυτικών Σχέσεων, Τ: 2310 593 335, E: [email protected] • Υπέρ : 8.487.060 ψήφοι (100 % επί των παρισταμένων) • Κατά : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων) • Αποχή : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων).

8. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν.4548/2018. Η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018. Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.487.060 Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,20% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.487.060 Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 8 ο θέμα είχαν ως εξής: • Υπέρ : 8.487.060 ψήφοι (100 % επί των παρισταμένων) • Κατά : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων) • Αποχή : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων).

9. Εξέλεξε την εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» ως την Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2023 (τακτικό και φορολογικό έλεγχο) και ενέκρινε την αμοιβή της. Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.487.060 Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,20% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.487.060 Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 9 ο θέμα είχαν ως εξής: • Υπέρ : 8.487.060 ψήφοι (100 % επί των παρισταμένων) • Κατά : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων) • Αποχή : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων).

10. Ενημερώθηκε από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. (Αφορά ενημέρωση, όχι προς ψηφοφορία).

11. Ενέκρινε η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να αρχίσει στις 24.06.2023 και να είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι τις 12.07.2026. Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.487.060 Αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ψήφοι: 84,20% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.487.060 Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 11ο θέμα είχαν ως εξής: • Υπέρ : 8.487.060 ψήφοι (100 % επί των παρισταμένων) • Κατά : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων) • Αποχή : 0 ψήφοι (0 % επί των παρισταμένων).

Ακολούθως, ανακοινώθηκε στην Γενική Συνέλευση:

η παραίτηση του κ. Franco Nicola Cupolo, από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις 15.07.2022, ο οποίος δεν αντικαταστάθηκε, και ο ορισμός του Εκτελεστικού Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιου Λιάγκου ως Διευθύνοντος Συμβούλου από 15.07.2022.

• η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Baiqiao (Leon) FU, από την κα Zonglyu (Jessie) LU, η οποία όπως διαπιστώθηκε πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

• η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαραλάμπη Καραμανέα από τον προτεινόμενο από το ΤΑΙΠΕΔ κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

• η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Artur Davidian από τον κ. Κωνσταντίνο Φωτιάδη, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Διαβάστε επίσης

ΟΛΘ: Διανομή καθαρού μερίσματος 1,37 ευρώ ανά μετοχήΣΧΟΛΙΑ