Ναυτιλία

Ναυπηγεία Ελευσίνας: Ενστάσεις από εργαζόμενους για το σχέδιο εξυγίανσης – Υποστηρίζουν ότι δεν διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας και οι αποζημιώσεις τους

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Ναυπηγεία Ελευσίνας

Ναυπηγεία Ελευσίνας


Οι περισσότερες παρεμβάσεις για το σχέδιο εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας στη δημόσια διαβούλευση – που λήγει σήμερα – γίνονται από εργαζόμενους στο Ναυπηγείο, ενώ οι μισοί συμφωνούν με το σχέδιο και άλλοι διαφωνούν και προτάσσουν το επιχείρημα ότι δεν διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας και οι αποζημιώσεις των εργαζομένων.

Οι διαφωνούντες εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι είναι “απαράδεκτη η σύνδεση των δεδουλευμένων [(αρθρ. 11α) εφάπαξ ή αναλογικά με κριτήριο το είδος και το ύψος των συμβάσεων που θα ανατεθούν από το Πολεμικό Ναυτικό”.

Ειδικότερα, τονίζουν:

1. Οι διατάξεις των παραγραφών 11α, 11γ και 11ε χρειάζονται εναρμόνιση με τις συνταγματικές επιταγές. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο αξιώσεις εργαζομένων που έχουν γεννηθεί πριν το, ούτως ή άλλως, αυθαίρετο χρονικό ορόσημο της 30/9/2021, μολονότι έχουν την ίδια αιτία, δηλαδή την σύμβαση εργασίας και τις εντεύθεν αξιώσεις από μισθούς (δεδουλευμένους ή υπερημερίας, επιδόματα εορτών, άδειας) και αποζημιώσεις λόγω απόλυσης ή συνταξιοδότησης.

Αυτή η διαφοροποιημένη μεταχείριση αντίκειται στις διατάξεις των άρ. 4 παρ. 1 του Συντάγματος και 22 παρ. 1 έως 4 του Συντάγματος.
Επιπλέον, εφόσον οι απαιτήσεις των εργαζομένων από τις άνω αιτίες έχουν επιδικαστεί με τελεσίδικες ή αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, η κατ’ αποτέλεσμα προνομιακή ικανοποίηση ορισμένων μόνον από αυτές, που αναλαμβάνονται από την ONEX, αντίκειται στις διατάξεις του άρ. 20 παρ. 1 Σ περί παροχής δικαστικής προστασίας.

Προτείνεται, ως εκ τούτου η απάλειψη του χρονικού ορίου της 30.9.2021 και των χρηματικών ορίων που προβλέπονται στην παρ. 11α καθώς και η διαγραφή των παρ. 11β, 11γ και 11ε στο σύνολό τους.

Σε κάθε περίπτωση, και εφόσον παραμείνει η διαφοροποίηση για τις απαιτήσεις που αφορούν το διάστημα έως 30.9.2021 και το μετέπειτα διάστημα, και ως ελάχιστη δικλείδα ασφαλείας για να παραβιαστεί και το άρ. 20 παρ. 1 Σ, είναι απαραίτητη η τροποποίηση της πρώτης περιόδου της παρ. 11α, , με την προσθήκη σχετικής φράσης, ως εξής: «α. Οι εμφαινόμενες υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ έναντι των εργαζομένων με ημερομηνία υπολογισμού την 30η.09.2021, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις, που αφορούν απαιτήσεις από μισθούς (δεδουλευμένες αποδοχές και μισθούς υπερημερίας), δώρα, επιδόματα και λοιπές αποζημιώσεις πάσης φύσεως που απορρέουν από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας τους με τη ΝΒΕΕ καθώς και οι αποζημιώσεις απόλυσής τους αναλαμβάνονται εξολοκλήρου από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ …..» Στην περίπτωση αυτή, πρέπει οι παρ. 11γ και 11ε να αναμορφωθούν αναλόγως, ώστε να είναι σαφές ότι οι εργατικές απαιτήσεις που έχουν αναγνωριστεί δικαστικώς και αφορούν το διάστημα έως και την 30.9.2021 περιλαμβάνονται σε εκείνες της παρ. 11α.

2. Η αποπληρωμή των οφειλόμενων αποδοχών και αποζημιώσεων εναπόκειται στην ουσία στη διακριτική ευχέρεια της αποκτώσας εταιρείας. Η πρόβλεψη ότι “αποπληρώνονται το συντομότερο δυνατόν μετά την ανάληψη ικανού αριθμού έργων από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο συνεργασίας της με το Πολεμικό Ναυτικό ……..εφάπαξ ή αναλογικά, με κριτήριο το είδος και το ύψος των συμβάσεων που θα ανατεθούν από το Πολεμικό Ναυτικό στην ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ……ανεξάρτητα αν το γεγονός αυτό λάβει χώρα πριν την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων” δεν διασφαλίζει στο ελάχιστο την έγκαιρη αποπληρωμή των οφειλομένων. Τι σημαίνει ικανός αριθμός έργων; Πόσα είναι αυτά και ποιου ύψους; Είναι αόριστη η πρόβλεψη και καθιστά αβέβαιο το πότε θα αποπληρωθούν τα οφειλόμενα. Πρέπει να τεθεί, παράλληλα με την πρόβλεψη αυτή, συγκεκριμένο απώτατο χρονικό όριο έξη μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων.

Διαβάστε επίσης

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εξυγίανση Ναυπηγείων Ελευσίνας»ΣΧΟΛΙΑ