Business

Όμιλος TITAN: Έσοδα 1,6 δισ. για το 2019 – Είμαστε σε θέση να απορροφήσουμε τις συνέπειες του κορονοϊού, σε φυσιολογικά επίπεδα το Q1

  • NewsRoom

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, διευθύνων σύμβουλος ΤΙΤΑΝ


Την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού για το 2019 δημοσιοποίησε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, η οποία παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με την ευρύτερη κοινωνική και περιβαλλοντική επίδοσή του.  

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε, ο όμιλος παρουσίασε το 2019 έσοδα 1,6098 δισ. ευρώ, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 267,1 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά φόρων για το 2019 διαμορφώθηκαν στα 50,9 εκατ. ευρώ.

H Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2019 είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά και Γαλλικά, στη διεύθυνση: www.titan-cement.com/integratedannualreport2019 

Σύνοψη του Απολογισμού στα Ελληνικά θα δημοσιευθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 14 Μάϊου 2020.

 Όπως σημειώνει η εταιρεία, «το 2019, ο Τιτάνας επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του για βιώσιμη ανάπτυξη συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Ο Όμιλος κατέγραψε ένα ακόμη έτος ισχυρών χρηματοοικονομικών επιδόσεων, ενώ σημείωσε ικανοποιητική πρόοδο στους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους του 2020, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με τα θέματα που είναι ουσιώδη για τους συμ-μετόχους του και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Κατά τη διάρκεια του 2019 ο Όμιλος διατήρησε την αναπτυξιακή του πορεία, παρά τις προκλήσεις των αγορών στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ οι δραστηριότητές του στις ΗΠΑ οδήγησαν για ένα ακόμη έτος τη θετική πορεία των αποτελεσμάτων του.

Ανταποκρινόμενος στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και τις ευκαιρίες της ψηφιακής επανάστασης, ο Τιτάνας συνέχισε να επενδύει στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία εστιάζοντας κυρίως στη βιώσιμη ανάπτυξή του και πιο συγκεκριμένα στον μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, την εφαρμογή του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Την ώρα που συντασσόταν ο απολογισμός, η κρίση του κορονοϊού προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στις ζωές μας και στις μακροοικονομικές προοπτικές. Ο Όμιλος TITAN κινητοποιήθηκε λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία των εργαζομένων,  για τη στήριξη των προσπαθειών της κοινωνίας για την μείωση των επιπτώσεων στην υγεία, καθώς και για την επιχειρηματική του συνέχεια. Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Covid-19 περιλαμβάνεται στην Έκθεση Διαχείρισης στη σελίδα 122 της Ενιαίας Ετησίας Έκθεσης  Απολογισμού 2019».

Ορόσημα του 2019 Για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ:

-Εισαγωγή της Titan Cement International S.A., της νέας μητρικής εταιρίας του Ομίλου, στο Euronext Βρυξελλών, στο Euronext Παρισίων και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Έτος ορόσημο στα 117 χρόνια της ιστορίας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

-Σταθερές θετικές επιδόσεις και ενισχυμένες ταμειακές ροές το 2019.

-Η Titan America κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις και το 2019, καθώς η κατανάλωση τσιμέντου στις ΗΠΑ συνέχισε να αυξάνεται σε μια συγκυρία θετικών μακροοικονομικών δεικτών.

-Η Ελλάδα άρχισε να εμφανίζει σημάδια ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα.

-Οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σημείωσαν σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

-Οι επιδόσεις στην Ανατολική Μεσόγειο επιδεινώθηκαν, καθώς οι αγορές τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην Τουρκία, συνέχισαν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις.

-Ο Όμιλος εξαγόρασε από το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC) τις μειοψηφικές συμμετοχές που κατείχε στις επιχειρήσεις του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Αίγυπτο. Η μεγεθυνόμενη αυτή επένδυση υπογραμμίζει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Τιτάνα σε αυτές τις περιοχές.

-Σε καλή πορεία προς την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου για το 2020. Επίτευξη όλων των στόχων μείωσης αέριων εκπομπών (σκόνης, NOx και SOx) και κατανάλωσης νερού.

-Συμβολή στην προσπάθεια για την εξάλειψη των καθαρών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην συνολική αλυσίδα αξίας του κατασκευαστικού τομέα, μέσα από ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες για την ανάπτυξη προϊόντων τσιμέντου χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα. Επίσης, συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης με πιλοτική εφαρμογή τεχνολογιών δέσμευσης άνθρακα στα εργοστάσια του Ομίλου.

-Άνοιγμα ενός νέου κύκλου αξιολόγησης ουσιωδών θεμάτων σε επίπεδο Ομίλου, με στόχο την ενσωμάτωση των επικαιροποιημένων προτεραιοτήτων των συμ-μετόχων μας στο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου. Η νέα αξιολόγηση στηρίχτηκε στο διάγραμμα ουσιωδών θεμάτων του κλάδου, όπως έχουν προσδιοριστεί από το  SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Το νέο διάγραμμα ουσιωδών θεμάτων  του Ομίλου θα δημοσιευθεί το 2020.

-Διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης εργαζομένων του Ομίλου σε όλο τον κόσμο, ώστε να προσδιοριστούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις και περαιτέρω σχετικές δράσεις για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που να εμπνέει και να ενσωματώνει τους εργαζόμενους.

-Προώθηση των θεμάτων διαφορετικότητας και ένταξης (Diversity and Inclusion, D&I), μέσω του ελέγχου των βασικών πολιτικών και διαδικασιών προκειμένου να διασφαλισθεί ότι μπορούν να επηρεάσουν θετικά και να στηρίξουν την διαφορετικότητα και την ένταξη σε όλες τις δραστηριότητες.

-Προσαρμογή των συστημάτων διοίκησης στο πλαίσιο της νέας μητρικής εταιρίας του Ομίλου, χτίζοντας στην μακρόχρονη παράδοσή του σε ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας τόσο για τις χρηματοοικονομικές όσο και για τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις.

Μέσω της έκδοσης της ενιαίας ετήσιας έκθεσης απολογισμού, ο Τιτάνας στοχεύει να παρουσιάσει τον ολοκληρωμένο τρόπο με τον οποίο η στρατηγική, η εταιρική διακυβέρνηση και οι επιδόσεις του, τόσο οι οικονομικές όσο και οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές, καθώς και οι προοπτικές του στο πλαίσιο του εξωτερικού του περιβάλλοντος, οδηγούν στη δημιουργία κοινής αξίας για όλους τους συμ-μετόχους του.

Αξιολόγηση κινδύνων COVID-19

Παράλληλα, η Titan Cement προχωρά σε μια αξιολόγηση των κινδύνων από την εξάπλωση της Covid-19. Αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Από το Μάρτιο του 2020, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, οι περισσότερες χώρες εφάρμοσαν εκτεταμένα μέτρα κοινωνικής τήρησης αποστάσεων, τα οποία διατάραξαν την παγκόσμια οικονομία και οδήγησαν σε πτώση της ζήτησης.

Από την εμφάνιση της κρίσης του κορωνοϊού, στον Τιτάνα προχωρήσαμε στη λήψη μέτρων για να προστατεύσουμε την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων μας, να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων μας και να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας. Καθώς η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, των πελατών και των προμηθευτών μας συνιστούν απόλυτη προτεραιότητα, έχουν ληφθεί μια σειρά από προληπτικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, έχουν εφαρμοστεί σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας που εξασφαλίζουν τη λειτουργία όλων των εργοστασίων παραγωγής τσιμέντου και των καθετοποιημένων δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Αν και δεν έχουμε ακόμη διαπιστώσει τον αντίκτυπο στις δραστηριότητές μας, με τους όγκους πωλήσεων να κινούνται σε φυσιολογικά επίπεδα το πρώτο τρίμηνο του έτους, η εξάπλωση της κρίσης του κορωνοϊού αναπόφευκτα θα επηρεάσει βραχυπρόθεσμα και τη δική μας δραστηριότητα. Oι κλάδοι των κατασκευών και των δομικών υλικών βραχυπρόθεσμα αναμένεται να πληγούν λιγότερο από την κρίση (ο οίκος Moody’s τους χαρακτηρίζει ως κλάδους «χαμηλού κινδύνου»), αλλά θα υπάρξουν βεβαίως και σε αυτούς τους κλάδους συνέπειες από την πτώση των πωλήσεων, ειδικότερα και πιο έντονα κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Προκειμένου να αξιολογήσει τις πιθανές συνέπειες στη ρευστότητα και στην κερδοφορία του, ο Όμιλος προέβη σε μια αξιολόγηση των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν σε ένα σενάριο ακραίων καταστάσεων, προσομοιώνοντας ένα τεστ αντοχής (stress test) που προβλέπει μειωμένες πωλήσεις για το υπόλοιπο έτος, μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα για την είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων, σταθερά κεφάλαια κίνησης, σημαντική μείωση των επενδυτικών δαπανών και ήπια πτώση τιμών. Το συγκεκριμένο σενάριο δεν προβλέπει εξοικονόμηση από περιστολές δαπανών, αν και σκοπεύουμε –και ήδη αρχίσαμε– να εφαρμόζουμε μια σειρά μέτρων που αποβλέπουν στη μείωση των δαπανών και τη βελτίωση των ταμειακών ροών. Σύμφωνα με το ίδιο πάντα σενάριο, η ρευστότητα του Ομίλου καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του για τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Έχουμε καταρτίσει σχέδια έκτακτης ανάγκης και ευέλικτες λύσεις, κι έχουμε ενισχύσει τη ρευστότητά μας σε €400 εκ. συνδυάζοντας ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης.

Οι συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού δεν είχαν ουσιώδη αντίκτυπο στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2019. Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, αν και η πανδημία ενδέχεται να έχει σημαντικές συνέπειες στις δραστηριότητες του Τιτάνα κατά το 2020, ο Όμιλος θα είναι σε θέση να απορροφήσει αυτές τις συνέπειες, οι οποίες δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ομίλου».


ΣΧΟΛΙΑ