• Business

  Market In: Αύξηση πωλήσεων και κάρτα από τον Ορκωτό

  WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  market in


  Στα νέα καταστήματα που εντάχθηκαν στο δυναμικό της, στις ανακαινίσεις και στη διαφημιστική προβολή αποδίδει η διοίκηση της αλυσίδας Market in την αύξηση των πωλήσεων πέρυσι.

  Η οικονομική χρήση του 2022 για την αλυσίδα σούπερ μάρκετ υπό την Ευλαμπία Ράμμου, έκλεισε με αύξηση 6,20% όσο κινήθηκε και ο μέσος όρος της αγοράς, φτάνοντας στα 375,3 εκατ. ευρώ το 2022 έναντι 353,4 εκατ. ευρώ το 2021.

  «Ψαλίδι» στα κέρδη

  Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων μειώθηκαν κατά 39,7% και ανήλθαν σε 1,53 εκατ. ευρώ από 2,5 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη οικονομική ενώ ψαλιδισμένο 41,84% ήταν και το τελικό αποτέλεσμα με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 837.000 ευρώ από 1,43 εκατ. ευρώ.

  Θετικές για φέτος οι προοπτικές

  Η διοίκηση εκτιμά ότι φέτος οι προοπτικές είναι θετικές για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

  Η εταιρεία Market In ιδρύθηκε το 1990 ως μέλος του ομίλου Αστέρας και αργότερα του ΕΛΟΜΑΣ, το 2007 ανεξαρτοποιήθηκε και αναπτύχθηκε κυρίως μέσω εξαγορών φτάνοντας σήμερα να είναι στο top 10 των μεγάλων παικτών του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων με συνολικά 239 καταστήματα στα οποία απασχολούνται 3.501 εργαζόμενοι.

  Αύξηση σε υποχρεώσεις και ταμειακά διαθέσιμα

  Το σύνολο των υποχρεώσεών της αυξήθηκε στα 154 εκατ. ευρώ από 129 εκατ. ευρώ το 2021 και τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυξήθηκαν κατά 38% και διαμορφώθηκαν στα 36,6 εκατ. ευρώ από 26,6 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη οικονομική χρήση.

  Όπως  προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, αυξήθηκαν κατά 179,31% τα  χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία από συμμετοχές σε θυγατρικές και κοινοπραξίες, φτάνοντας  στα 7,8 λόγω της συμμετοχής κατά 100% στη Χαρά (η τοπική αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Χίου) και στην εταιρεία Μάρκετ Ιν Ενεργειακή, εταιρεία που συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2022 με μετοχικό κεφάλαιο 2 εκατ. ευρώ και σκοπό την ενέργεια παραγωγής από φωτοβολταϊκά.

  Οι επιφυλάξεις και τα SOS του ορκωτού

  Η συμμετοχή στις δύο εταιρείες υπολογίζεται στα 5,7 εκατ. ευρώ ωστόσο ο ορκωτός λογιστής που υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις εκφράζει γνώμη με επιφύλαξη  τονίζοντας ότι «με βάση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2022 των εταιρειών αυτών, η εύλογη αξία των μετοχών ανέρχεται συνολικά στο ποσό ευρώ 598 χιλ. και είναι μικρότερη της αξίας κτήσεως τους κατά ποσό ευρώ 5.191χιλ. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν έχει διενεργηθεί απομείωση των μετοχών των εταιρειών αυτών, για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 5,1 εκατ. ευρώ  με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ίδιο ποσό.

  Βάση για γνώμη με επιφύλαξη εκφράζει για  άλλα τέσσερα θέματα και ειδικότερα για το μη σχηματισμό πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που έχει ως αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια να είναι αυξημένα κατά 2 εκατ. ευρώ, για τον μη υπολογισμό προσαυξήσεων από ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που επίσης αυξάνει τα ίδια κεφάλαια κατά 157.000 ευρώ.

  Επιπλέον , σύμφωνα με τη γνώμη του ορκωτού δεν έχει γίνει απομείωση 2,2 εκατ. ευρώ από τις επίδικες και απαιτήσεις σε καθυστέρηση, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα των λογαριασμών απαιτήσεων και ίδια κεφάλαια να είναι αυξημένα κατά το ποσό αυτό ενώ δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 869.000 ευρώ για την κάλυψη ζημίας από αγωγές τρίτων κατά της εταιρείας, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες, ενώ τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά περίπου 869.000 ευρώ.

  Αποζημίωση για εργατικές διαφορές

  Σημειώνεται ότι εντός του 2023 τελεσιδίκισε υπόθεση εργατικών διαφορών, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία θα υποχρεωθεί να καταβάλει ποσό € 869χιλ περίπου, το οποίο θα λογιστεί με την πληρωμή του.

  Χωρίς να διατυπώνει γνώμη με επιφύλαξη ο ορκωτός εφιστά την προσοχή στην Market In σημειώνοντας ότι στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρεται ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά το ποσό 48.178 ευρώ. «Η ανωτέρω συνθήκη» επισημαίνει ο ορκωτός λογιστής «υποδηλώνει αμφιβολία σχετικά με την δυνατότητα της εταιρείας να αποπληρώσει μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει σχεδιάσει την λήψη συγκεκριμένων και κατάλληλων μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν με δεδομένη την αρχή της συνέχισης επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας».

  Επίσης στις λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναφέρεται ότι  6,67 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό και αφορά υπόλοιπο δανείου του κυρίου μετόχου- ιδρυτή, μετά την αποβίωση του αποτελεί απαίτηση της εταιρείας από τους κληρονόμους του.

  Διαβάστε επίσης

  Δ. Θανόπουλος: Το σούπερ μάρκετ με τις «χρυσές» αποδόσεις

  Σκλαβενίτης: Επιβράβευσε τους εργαζόμενους με 300 ευρώ μπόνους

  Colgate Palmolive: 50 προϊόντα στη λίστα Σκρέκα μετά το πρόστιμο των 670.000 ευρώ  ΣΧΟΛΙΑ