Business

Lavipharm: Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ με μερική κάλυψη 88,42%

  • NewsRoom
Τηλέμαχος Λαβίδας

Τηλέμαχος Λαβίδας


Την ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με μερική κάλυψη κατά 88,42% ανακοίνωσε η Lavipharm.

Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχουν πλέον σημαντικοί Έλληνες και ξένοι θεσμικοί επενδυτές, αναδεικνύοντας τη Lavipharm σε μια επιτυχημένη επιχειρηματική επαναφορά στο χρηματιστηριακό τοπίο. Η συμμετοχή τους αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της εταιρείας και την περαιτέρω ισχυροποίησή της στον φαρμακευτικό κλάδο.

Η κεφαλαιακή ενίσχυση των €51,28 εκατ. θα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας που στηρίζεται στον εκσυγχρονισμό κι αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Παράλληλα, η Lavipharm αποκτά ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, αφήνοντας πίσω οριστικά μια δεκαετία με αρνητικά ίδια κεφάλαια. Εφεξής, θα έχει τη δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλων κρατικών κινήτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων. Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη που δημιουργεί νέες βάσεις και προοπτικές για τη Lavipharm, διασφαλίζοντας τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου και την περαιτέρω εδραίωση της θέσης που έχει κατακτήσει τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. σημείωσε: «Η ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ειδικότερα στις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη νέα Lavipharm. Παράλληλα, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και αμεσότερη υλοποίηση της πολύ προσεκτικά σχεδιασμένης στρατηγικής μας με στόχο την αναπτυξιακή τροχιά του Ομίλου.». Ο κ. Λαβίδας τόνισε «Με ένα έμπειρο Διοικητικό Συμβούλιο και μια ισχυρή και δυναμική ομάδα διοίκησης, είμαστε έτοιμοι να οδηγήσουμε τη Lavipharm σε ένα νέο λαμπρό κεφάλαιο της μακρόχρονης ιστορίας μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους τους μετόχους, παλιούς και νέους, για την εμπιστοσύνη τους και σε όλους τους εργαζόμενους της Lavipharm για την πίστη κι αφοσίωσή τους. Μαζί γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Lavipharm. Τέλος, ευχαριστώ τον Ανάδοχο Ambrosia Capital για τη σπουδαία συμβολή του στο εγχείρημα».

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αναμένεται η έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών, με πρώτη ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Lavipharm: 

Η Εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ποσού μέχρι και
51.176.470,50 ευρώ, με την έκδοση και διάθεση μέχρι και 170.588.235 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,34 ευρώ ανά μετοχή, όπως
αποφασίσθηκε στην από 30.08.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 23.11.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, (εφεξής «Αύξηση»), ολοκληρώθηκε και καλύφθηκε μερικώς.

Ειδικότερα, η Αύξηση καλύφθηκε κατά 88,42%, με τη διάθεση 150.841.472 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (οι «Νέες
Μετοχές») και την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού €51.286.100,48 μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής, καθώς και της διάθεσης και κατανομής αδιάθετων μετοχών, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Αναλυτικότερα:

• Ποσοστό 29,76% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, με την καταβολή συνολικού ποσού €17.262.882,90, το οποίο αντιστοιχεί σε 50.773.185 Νέες Μετοχές.

• Ποσοστό 37,62% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής, με την καταβολή συνολικού ποσού €21.820.454,04, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 64.177.806 Νέες Μετοχές. Οι Νέες Μετοχές που διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής ικανοποίησαν πλήρως τις σχετικές αιτήσεις τους.

• Ποσοστό 21,04% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω κατανομής αδιάθετων μετοχών σε νέους και υπάρχοντες μετόχους με την καταβολή συνολικού ποσού €12.202.763,54 που αντιστοιχεί σε 35.890.481 Νέες Μετοχές.

Mε την από 16.12.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εγκρίθηκε η κατανομή των ως άνω 35.890.481 αδιάθετων νέων μετοχών.

Συνεπώς, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανήλθε σε 88,42% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €51.286.100,48.

Τα ποσοστά συμμετοχής των βασικών μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατόπιν της Αύξησης, διαμορφώθηκαν ως εξής: LAVIPHARM GROUP HOLDING S.A. 61,85% και T&A HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 4,17%.

Σημειώνεται ότι, η T&A HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.R.L. κατέβαλε το συνολικό ποσό των €999.999,84 καλύπτοντας 2.941.176 από τις προσφερόμενες αδιάθετες μετοχές.

Με την από 20.12.2022 απόφαση του Δ.Σ της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή κεφαλαίου ποσού πενήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων εκατό ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€51.286.100,48), το οποίο προέκυψε από την Αύξηση και καταβλήθηκε εμπρόθεσμα στο σύνολό του, με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

Συνεπακόλουθα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ήτοι κατά €45.252.441,60, με την έκδοση 150.841.472 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, ενώ ποσό €6.033.658,88 θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από Έκδοση υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €50.360.544,60 και διαιρείται σε 167.868.482 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την ως άνω Αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («ΣΑΤ»), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τους επενδυτές για τη συμμετοχή τους, που συνιστά μία  ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο όραμα και τους στόχους της διοίκησης της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στελέχη και όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, δεσμεύονται να φανούν αντάξιοι της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Επίσης, η Εταιρεία ευχαριστεί για τις υπηρεσίες τους τον Κύριο Ανάδοχο, «Ambrosia Capital Hellas Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

Διαβάστε επίσης:

CNBC: Ο Έλον Μασκ ψάχνει για νέο CEO στο Twitter

Attica Bank: Στις Στις 28/12 η δημοσίευση των αποτελεσμάτων 9μηνου

 ΣΧΟΛΙΑ