Business

Intertech: ΑΜΚ έως 1,4 εκατ. ευρώ αποφάσισε η ΓΣ – Το χρονοδιάγραμμα

Δημήτρης Κοντομηνάς


Την ΑΜΚ ύψους έως 1.404.150 ευρώ με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της  Intertech.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας: 

Η εταιρία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε» (στο εξής η «Εταιρία») γνωστοποιεί προς τους κύριους μετόχους τα ακόλουθα:

Η από 27.05.2019 Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας και κατά την εξουσιοδότηση της τελευταίας ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την συνεδρίαση του την 06.06.2019, αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας συνολικού ποσού έως € 1.404.150 με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.808.300 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,50 (οι «Νέες Μετοχές»), με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας και τιμή διάθεσης € 0,50 ανά μετοχή (η «Αύξηση»), η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Μετά την ως άνω Αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε € 4.212.450,00, διαιρούμενο σε 8.424.900 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,50 η καθεμία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε € 1.404.150.

Την 06.06.2019 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1759144 η με αριθμό 60120/06.06.2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή -Γενική Δ/νση Αγοράς – Δ/νση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε. (υπ’ αριθμ. πρωτ. 1563362/06.06.2019 ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ.) με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με την από 27.05.2019 απόφασης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 04.07.2019. Από την ίδια ημερομηνία (04.07.2019), οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης στην παρούσα Αύξηση είναι i) όλοι εγγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) της ΕΛ.Κ.Α.Τ την 05.07.2019 (record date) και ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης τους στο Χ.Α.

Οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης σε αναλογία μία (1) Νέα Μετοχή για κάθε δύο (2) παλαιές μετοχές. Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης είναι σε άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει ο κάθε μέτοχος.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 09.07.2019 έως και την 23.07.2019.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.

Τα δικαιώματα προτίμησης είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης, μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 18.07.2019.

Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησής τους αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα μπορούν να ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν µέσω των χειριστών τους), καθώς και µέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας).

Για την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης µέσω των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., οι κάτοχοι αυτών θα προσκομίζουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων της Ελληνικό Κέντρο Αποθετηρίων Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και ταυτόχρονη καταβολή, με χρέωση του ποσού από τον λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις νέες μετοχές για τις οποίες ασκείται το δικαίωμα προτίμησης. Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής θα απευθυνθούν: α) στο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας), υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές τους δεν είναι καταχωρημένες σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., και β) στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αν οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους μέσω του δικτύου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και όχι μέσω του χειριστή τους, θα προσκομίζουν στα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για άσκηση δικαιώματος προτίμησης. Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ. β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών, στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης. Τέλος θα πρέπει να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για την Αύξηση αυτή, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησής τους.

Η καταβολή θα γίνεται είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει ανοιχθεί ειδικά για την Αύξηση αυτή, είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο επενδυτής κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκούμενα δικαιώματα προτιμήσεως και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Οι επενδυτές που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους επενδυτές και να προβούν σε αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των πελατών τους.

Κλάσματα Νέων Μετοχών δεν θα εκδοθούν. Προς τούτο και η σύσταση προς τους μετόχους όπως συγκεντρώσουν αριθμό υφιστάμενων δικαιωμάτων προτίμησης που κατά την εξάσκησή τους να παράγουν ακέραιο αριθμό.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται, καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Δικαίωμα να συμμετέχουν στην προεγγραφή έχουν όλοι εγγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) της ΕΛ.Κ.Α.T την 05.07.2019 (record date), εφόσον θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που θα τους αναλογούν κατά την ανωτέρω χρονική στιγμή. Κάθε δικαιούχος του προς άσκηση Δικαιώματος Προεγγραφής δύναται να το ασκήσει για την απόκτηση επιπλέον αριθμού αδιάθετων Νέων Μετοχών που δεν θα ξεπερνά το 100% του αριθμού των Νέων Μετοχών που του αναλογούν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής του με τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή.

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται, ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης µε την υποβολή έγγραφης δήλωσης (α) στα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπως κατωτέρω αναφέρεται ή (β) στους εξουσιοδοτημένους χειριστές των δικαιούμενων να το ασκήσουν και με την ταυτόχρονη καταβολή του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές, για τις οποίες ασκούν το Δικαίωμα Προεγγραφής. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής για Νέες Μετοχές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

Οι ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν μόνο εάν προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους Δικαιούχους, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.

Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής μετά την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης με υποβολή αίτησης στα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο προεγγραφόμενος τηρεί απαραιτήτως στην ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής. Η ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του Δικαιώματος Προεγγραφής, θα προβεί στην χρέωση του λογαριασμού του προεγγραφέντα κατά ποσό ίσο με την συνολική αξία των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής μέσω των χειριστών τους θα υποβάλουν σχετική αίτηση μέσω των χειριστών τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους μετόχους και να προβούν σε αντίστοιχες με τις ανωτέρω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους.

Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκήσαντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών παρά την άσκηση ή την απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης καθώς και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της προεγγραφής το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του Νόμου, με απόφαση του θα διαθέσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια τις αδιάθετες μετοχές άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου (μερική κάλυψη). Η τιμή στην οποία θα διατεθούν οι αδιάθετες θα είναι πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€).

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 28 Ιουνίου 2019, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) και της Εταιρείας (https://www.intertech.gr/investors). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, Αφροδίτης 24, Ελληνικό 16 777.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από την Εταιρία και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρίας Αφροδίτης 24, Ελληνικό 16 777, τηλ. 210-9692365 (κ. Δημήτριος Τρικκαλιώτης) και τηλ. 210-9692363 (κα Ντόρα Τσοτάκη)


ΣΧΟΛΙΑ