Business

Folli Follie: Με τις ψήφους και την… «ευλογία» της οικογένειας παρέμεινε στο ΔΣ ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος

Τζώρτζης Κουτσολιούτσος. CEO FF Group

Τζώρτζης Κουτσολιούτσος. CEO FF Group


Οι ψήφοι της οικογένειας Κουτσολιούτσου που έχει το μετοχικό έλεγχο της Folli Follie ήταν εκείνοι που διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στις αποφάσεις της σημερινής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Αποφάσεις οι οποίες ανέτρεψαν τα μέχρι τώρα δεδομένα και διατήρησαν τον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο στο αναμορφωμένο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Όπως προκύπτει πλέον ξεκάθαρα από τις επίσημες ανακοινώσεις η επικύρωση της σύνθεσης των μελών του 11μελούς ΔΣ έγινε με το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής των όσων παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 25.108,242 μετοχές, δηλαδή στο 37,5% του συνόλου των τίτλων της εταιρείας. Είναι δε πολύ κοντά στο ποσοστό που εμφανίζεται να κατέχει ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος και προφανώς τα υπόλοιπα ανήκουν στα άλλα μέλη της οικογένειας. Το ίδιο αυτό ποσοστό, όμως, εξέφρασε το 52% των παρισταμένων μετόχων και έτσι με τον τρόπο αυτό έγινε δυνατή η συμμετοχή του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου στο νέο ΔΣ.

Όπως εξαρχής έχει δημοσιεύσει το mononews.gr στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η Fosun απείχε στα θέματα επικύρωσης του νέου ΔΣ, δίνοντας θετική ψήφο μόνο στο διορισμό της Ελεγκτικής Εταιρείας PwC. 

Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της αναφέρεται ότι στην Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 72,8% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 48.289.443 μετοχές επί συνόλου 66.948.210. 

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Folli Follie, η ΓΣ: 

1.Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (PwC), η οποία εδρεύει στον Δήμο Χαλανδρίου νομού Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ. 260 και Κόδρου, Τ.Κ. 15232, με Α.Φ.Μ. 094399907 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001520401000 και ΑΜ ΣΟΕΛ 113 / ΑΜ ΕΛΤΕ 014 (εφεξής η «PWC»), προκειμένου η  τελευταία να προβεί στη διενέργεια ελέγχου ειδικού σκοπού επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31/12/2017. Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή του κ. Σούρμπη Δημητρίου του Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891/AM ΕΛΤΕ 1762),  ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και του κ. Μιχαλάτου Κωνσταντίνου του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701/ΑΜ ΕΛΤΕ 1523), ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή, αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας PWC, καθώς και την εκλογή της τελευταίας για την διενέργεια ελέγχου ειδικού σκοπού επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31/12/2017 και καθόρισε την αμοιβή της για την χρήση αυτή στο ποσό των € 2.670.000,00  (δύο εκατομμυρίων και εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Υπέρ ψήφισαν 47.568.917 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,51% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 67.902 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,14% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 652.624 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,35%  επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

2. Ενέκρινε στο πλαίσιο αναθεώρησης και ενίσχυσης του πλαισίου της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η συγκρότηση των κάτωθι Επιτροπών της Εταιρείας, μετά των αντίστοιχων Κανονισμών Λειτουργίας της κάθε μίας:
α) Επιτροπή Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων/Κανονισμός Επιτροπής Αποδοχών και  Ορισμού Υποψηφίων
β) Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017 / Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου
γ) Steering Committee

Υπέρ ψήφισαν 25.246.713 μετοχές, ήτοι ποσοστό 52,28% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 6.244.987 μετοχές, ήτοι ποσοστό 12,93% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 16.797.743 μετοχές, ήτοι ποσοστό 34,79%  επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

3. Επικύρωσε, κατόπιν σχετικής ανακοινώσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο,  τις πρόσφατες αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας αναφορικά με τις ανασυγκροτήσεις αυτών, οι οποίες έλαβαν χώρα για την εκλογή νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, επικυρώνοντας και την εκλογή του ισχύοντος σήμερα Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:

1. KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
3. ΝΑΡΚΙΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
4. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ
5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
7. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ
8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ
9. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
10. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ
11. ΖHANG HAOLEI

Περαιτέρω, αποφάσισε όπως από τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέξει και ορίσει ως ανεξάρτητα μέλη τους  κ.κ. Παναγιώτη Αλεξάκη, Ηλία Πεντάζο, Περικλή Δοντά, Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, Γεώργιο Κυριακό και Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη.

Υπέρ ψήφισαν 25.108.242 μετοχές, ήτοι ποσοστό 52% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 6.443.479 μετοχές, ήτοι ποσοστό 13,34% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 16.737.722 μετοχές, ήτοι ποσοστό 34,66%  επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

4. Εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (Audit Committee) τα κάτωθι:

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
2. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Υπέρ ψήφισαν 30.163.697 μετοχές, ήτοι ποσοστό 62,46% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 1.389.424 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,88% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 16.736.322 μετοχές, ήτοι ποσοστό 34,66%  επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Folli Follie: Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης – Παραμένει στο ΔΣ ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Φεύγει αλλά… μένει στο ΔΣ της Folli Follie ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος


ΣΧΟΛΙΑ