Business

Folli Follie: Οι ημερομηνίες σταθμοί μέχρι την «αποκάλυψη» του αναμορφωμένου ισολογισμού – Όλα τα κρίσιμα γεγονότα

  • Του Γιώργου Μανέττα

Δημήτρης, Καίτη και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος. Βασικοί Μέτοχοι Folli Follie


Η σύνταξη και δημοσίευση των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων της Folli Follie αποτελεί αδιαμφισβήτητα σημείο σταθμό στο εγχείρημα διάσωσης της αμαρτωλής εταιρείας. Ένα εγχείρημα βέβαια που παραμένει αμφίβολο, με βάση τις ενστάσεις που εκφράζει η PwC στο πόρισμα κόλαφο που συνοδεύει τον αναμορφωμένο ισολογισμό της εταιρείας. Αλλά και τους σκόπελους που πρέπει να ξεπεραστούν, με βασικότερο όλων την επίτευξη νέας συμφωνίας με τους ομολογιούχους-πιστωτές (η διοίκηση απεύθυνε σήμερα νέα πρόταση!).

Η κατάρτιση του αναμορφωμένου ισολογισμού ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες, απαίτησε την επιστράτευση πολλών ανθρώπων και συνάντησε αρκετές δυσκολίες. Κυρίως όσον αφορά στη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων, πολλά από τα οποία δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλισθούν (όπως επισημαίνει και η PwC). Η δημοσίευσητου αναμορφωμένου ισολογισμού αποτελεί προϋπόθεση για την υπαγωγη της εταιρείας στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 106 του πτωχευτικού κώδικα.

Με αφορμή αυτό το γεγονός, αλλά και τη νέα πρόταση που απευθύνει η διοίκηση της Folli Follie, ας ξαναθυμηθούμε τι ακολούθησε μετά την αποκάλυψη του «σκανδάλου» από την QCM, μέσα από ημερομηνίες -σταθμούς (όπως αυτοί αναφέρονται στις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις).

Μαΐου  2018:  Η  Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς,  με  αφορμή  την  έκθεση  του  επενδυτικού  κεφαλαίου Quintessential  Capital  Management,  κάλεσε  την  εταιρεία  να  προβεί άμεσα  σε  ανάθεση  πρόσθετου ανεξάρτητου ελέγχου  των  ενοποιημένων χρηματοοικονομικών  καταστάσεων  για  την χρήση  2017  σε αναγνωρισμένη ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρεία.

25 Μαΐου 2018: Ανεστάλη η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας.

✓28  Μάϊου  2018:  Μετατροπή ομολογιών  της  εταιρείας  «ΑΤΤΙΚΑ  ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δυνάμει του από 30.08.2013 ομολογιακού δανείου ύψους €2.365.000,00, μετά από δήλωση μετατροπής του κατόχου των ομολογιών

✓25 Ιουνίου 2018: Η Εταιρία προέβη σε ανάθεση διενέργειας δικανικής-εγκληματολογικής αξιολόγησης (forensic evaluation)  των  πλέον  πρόσφατων χρηματοοικονομικών  καταστάσεων  των  Ασιατικών θυγατρικών της στην εταιρεία Alvarez & Marsal. Στις 14 Ιουνίου 2018, ο επανέλεγχος των οικονομικών στοιχείων ανατέθηκε στην ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρεία «Ernst & Young».

✓16 Ιουλίου 2018: H εταιρεία Ορκωτών Λογιστών με την επωνυμία «VNT Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία» (ECOVIS) ανακάλεσε την από 26 Απριλίου 2018 έκθεση ελέγχου της επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

✓23  Ιουλίου  2018:  Η  διοίκηση  της  Εταιρείας, στο  πλαίσιο  της  διασφάλισης  και  προστασίας  της δραστηριότητάς  της  από  επιθετικές  ενέργειες,  κατέθεσε  αίτηση  για  την  λήψη  προληπτικών  μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007και εδόθη προσωρινή διαταγή, μέχρι και την συζήτηση και την έκδοση απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων της Εταιρείας, η οποία τελικά εξεδόθη στις 19/10/2018 και ήταν απορριπτική.

✓9 Αυγούστου 2018:Ο μόνος κάτοχος του Schuldschein των 20 εκατομμυρίων ευρώ επέδωσε ειδοποίηση καταγγελίας που κατέστησε την σχετική οφειλή της θυγατρικής FF Group Finance Luxembourg II S.A. και την οφειλή της Εταιρείας εκ της εγγυήσεώς της αμέσως ληξιπρόθεσμη και απαιτητή.

✓10  Σεπτεμβρίου  2018:  Οι  τέσσερις  πιστώτριες  τράπεζες  επέδωσαν  δηλώσεις  καταγγελίας  των υφισταμένων συμβάσεων πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό της εταιρείας συνολικής αξίας 43 εκ. Ευρώ

✓26 Σεπτεμβρίου 2018: Ανακοινώθηκαν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας της Alvarez & Marsal. Προκύπτει ότι τα στοιχεία αυτά μεταβάλλουν σημαντικά την εικόνα του Ομίλου σε σχέση με αυτά που παρουσιάστηκαν στις δημοσιευθείσες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το 2017 (26 Απριλίου 2018) για τις οποίες ο ορκωτός ελεγκτής ανακάλεσε την έκθεση ελέγχου (16 Ιουλίου 2018). Στο βαθμό που ολοκληρώθηκε η έρευνα της Alvarez & Marsal, δεν διαπιστώθηκε υπεξαίρεση χρημάτων ή άλλη κατάχρηση σε βάρος περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Τα ευρήματα της Έκθεσης οδήγησαν στο σχηματισμό σημαντικής πρόβλεψης απομείωσης για τις συμμετοχές και τις απαιτήσεις που υπάρχουν με τις θυγατρικές στην Ασία.

✓2  Οκτωβρίου  2018:  Συζητήθηκε  η  αίτηση  της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  ενώπιον  του  Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών  με  αίτημα  την  διεξαγωγή  διαχειριστικού  ελέγχου  επί  των  ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2017, στο οποίο (αίτημα) η Εταιρεία συναίνεσε.  Εν  συνεχεία  εξεδόθη  η  υπ’αριθμ.  2893/2018  απόφαση  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών,  δια  της  οποίας  διετάχθη  ο  εν  λόγω  έλεγχος  και  διορίστηκε  ως  ελεγκτής  η PricewaterhouseCoopers.

✓17 Οκτωβρίου 2018: Ο μόνος κάτοχος του Schuldscheinτων 31 εκ. Ευρώ με την επίδοση της από 17 Οκτωβρίου 2018 καταγγελίας και της από 18 Οκτωβρίου 2018 απαίτησης για πληρωμή βάσει εγγύησης, κατέστησε  την  οφειλή  αμέσως  ληξιπρόθεσμη  και  απαιτητή  από  την  εκδότρια FFGroupFinanceLuxembourgIIS.A. και την εγγυήτρια Εταιρεία.

✓18  Οκτωβρίου  2018: H Εταιρεία  ανακοίνωσε  πως  η  θυγατρική  της Links  of  London,  Inc.,  υπέβαλε προαιρετική αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 7 του πτωχευτικού κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου του Delaware στις ΗΠΑ (United States Bankruptcy Court for the District of Delaware).

✓22 Οκτωβρίου 2018: Με την από 22-10-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ  ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ»αποφασίστηκε  το  reverse  split  (αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχών από 0,50 Ευρώ σε 1 Ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών στοήμισυ)  και  η  μείωση  του  μετοχικού  κεφαλαίουαπό  €10.617.500  σε  €5.308.750  με  μείωση  της ονομαστικής αξίας των μετοχώναπό 1 Ευρώ σε 0,50 Ευρώ.

✓26 Οκτωβρίου 2018: Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι η χρηματοοικονομική οφειλή της θυγατρικής της, FF Group Finance Luxembourg II SA, ποσού κεφαλαίου 150 εκ. CHF, η οποία τελεί υπό την εγγύηση της Εταιρείας, έχει καταστεί αμέσως ληξιπρόθεσμη και απαιτητή προ της συμβατικής της λήξης, λόγω της από 26.10.2018 καταγγελίας του Εκπροσώπουτων Ομολογιούχων και Κύριου Διαχειριστή Πληρωμών των CHF 150,000,000 3.25% Ομολόγων λήξεως 2021 (με ISIN CH0385518052) και της αυθημερόν κατάπτωσης της εγγύησης της Εταιρείας.

✓23  Νοεμβρίου  2018:  Ανάθεση  ελέγχου  ειδικού  σκοπού  επί  των  αναθεωρημένων  εταιρικών  και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 31.12.2017 στην ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers.

✓28 Νοεμβρίου 2018: Η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προέβη στην έκδοση δύο διατάξεων, δυνάμει των οποίων απαγορεύτηκε η εκποίηση ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται στον Άγιο Στέφανο Αττικής, στο Νέο Ψυχικό, στο Κορωπί, στη Σαντορίνη και στην Γλυφάδα.

✓12 Δεκεμβρίου 2018:Έλαβε χώρα ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός της συμμετοχής του Ομίλου στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (35,67%). Για το 10% υπερθεμάτισε η ίδια η εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. και για το υπόλοιπο 25,7% υπερθεμάτισε η Εθνική Τράπεζα Α.Ε.

✓18 Δεκεμβρίου 2018:Η Εταιρεία παρουσίασε σχέδιο προτεινόμενης χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου κατόπιν επίτευξης μιας προκαταρκτικής συμφωνίας (termsheet) με μερίδα ομολογιούχων δανειστών.

✓13 Φεβρουαρίου 2019: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την σύναψη επικαιροποιημένης προκαταρκτικής συμφωνίας (term sheet) με ομάδα των πιστωτών –ομολογιούχων της αναφορικά με την προτεινόμενη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της.

✓Τον Φεβρουάριο 2019 αποπληρώθηκε δάνειο της θυγατρικής εταιρείας Strenaby με την Morgan Stanley, το οποίο καλύφθηκε από την πώληση των μετοχών Dufry AG, κυριότητας της εν λόγω θυγατρικής.

✓28 Φεβρουαρίου 2019: Πώληση ελικοπτέρου του Ομίλου, με πωλήτρια την ιδιοκτήτρια WarlabyTradingLimited (θυγατρική εταιρεία της κυπριακής θυγατρικής του Ομίλου FF Cyprus Limited) έναντι συνολικού τιμήματος 1.600.000 Ευρώ.

✓28 Μαρτίου 2019: Πώληση ακινήτου στο HongKong ιδιοκτησίας της θυγατρικής Εταιρείας FF GROUP SOURCING LTD, έναντι του ποσού των HKD 130,0 εκατ.

✓16 Μαΐου 2019: Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων  56  επενδυτών  δια  της  υπ’  αριθμ.  2419/2019  απόφασής  του  και  διέταξε  την  συντηρητική κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 1,8 εκ. Ευρώ. Δυνάμει της  εν  λόγω  απόφασης,  οι  αντίδικοι  επέβαλαν  συντηρητική  κατάσχεση  επί  ορισμένων  τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 1,8 εκ. Ευρώ.

16/07/2019: Δημοσίευση αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση του 2017.

Άλλα σημαντικά γεγονότα

✓Κατά τη διάρκεια του 2018 και 2019 έλαβαν χώρα αλλαγές στη Διοίκηση της Εταιρείας ως αποτέλεσμα παραιτήσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συνακόλουθων ανασυγκροτήσεων αυτού.

✓Εντός του δεύτερου εξαμήνου 2018 η Εταιρεία εκποίησε μετοχές τηςDufry AG συνολικής αξίας €47,69 εκατομμυρίων.

✓Κατά τη διάρκεια του 2018, συνάφθηκαν συμβάσεις με συμβούλους των οποίων μέρος της αμοιβής θα εξαρτηθεί από την επιτυχή έκβαση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Εταιρείας και της υπαγωγής στο Άρθρο 106β/δ. Το συνολικό ύψος των εν λόγω αμοιβών υπολογίζεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των 22 εκατ. Ευρώ, ωστόσο, η Διοίκηση της Εταιρείας ήδη βρίσκεται σε συνεννοήσεις με τους νομικούς της συμβούλους αναφορικά με την λύση μέρους των εν λόγω συμβάσεων, οι οποίες στην πράξη έχουν ήδη καταστεί ανεκτέλεστες και ανενεργές και σε κάθε περίπτωση οι προβλεπόμενες αμοιβές των συμβάσεων που βρίσκονται σε ισχύ αποτελούν  αντικείμενο ρύθμισης στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της Εταιρείας του άρθρου 106β/δ του Πτωχευτικού Κώδικα.

✓Το 2018 κατέπεσαν οι εγγυήσεις που είχαν παρασχεθεί για τα δάνεια της Links of London και FF Group Sourcing ποσού € 56 εκ. το οποίο καταβλήθηκε από την Εταιρεία.

✓Κατά την διάρκεια των χρήσεων 2018 και 2019 λύθηκαν/δεν ανανεώθηκαν οι περισσότερες συμβάσεις του Ομίλου με οίκους του εξωτερικού που εντάσσονται στον λειτουργικό τομέα Ένδυσης -Υπόδησης.

✓Κατά την διάρκεια των χρήσεων 2018 και 2019 στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης του Ομίλου έχει παύσει/ανασταλεί η λειτουργία συγκεκριμένων θυγατρικών του Ομίλου και συγκεκριμένα: i)  Strenaby Finance Ltd., ii) Juicy Couture Europe Ltd., iii) Juicy Couture Ireland Ltd., iv) Links of London Com Ltd., v) Folli Follie Thailand Ltd. (αδρανής), vi) FolliFollieMalaysiaLtd., vii) FolliFollieHawaiiLtd., viii) FolliFollieGuamLtd., ix) FolliFollieSingaporeLtd. And Folli Follie Korea Ltd., ix) Links of London Inc. (USA)

✓H Εταιρεία κατά τη χρήση του 2018 εισέπραξε, από μερίσματα μετοχών της DUFRY που κατείχε, το ποσό των €3,92 εκατ., ενώ το 2019 το αντίστοιχο ποσό ανήλθε σε €2,85 εκατ.


ΣΧΟΛΙΑ