Business

ΕΥΔΑΠ: Δίνει άμεσα 157 εκατ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό και αποκτά νέο «ταμείο» για τα μελλοντικά έργα

ΕΥΔΑΠ: Πράσινο φως από τους μετόχους για τις νέες συμβάσεις και τη συμμετοχή σε ΣΔΙΤ

Χάρης Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΔΑΠ


Τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΥΔΑΠ αποφάσισε η διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να επικυρώσουν των συμβάσεων  με το Δημόσιο για το αδιύλιστο νερό και το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα της περιοχής της πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ, με τη σύμβαση  καθορίζονται οι όροι ανανέωσης του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης που χορηγήθηκε στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έως τις 31.12.2040 και για την υπογραφή της σύμβασης υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) για τρία (3) έτη.

Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, με την επικύρωση της συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία ακολουθεί την πρόσφατη έκδοση του σχετικού νόμου 4812/2021, καθορίζεται το εύλογο τίμημα συναλλαγής σε σχέση με το αδιύλιστο νερό που προμήθευσε η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ την ΕΥΔΑΠ κατά το χρονικό διάστημα 12/10/2013-31/12/2020 καθώς και η τιμή πώλησης του αδιύλιστου νερού από το Ελληνικό Δημόσιο προς την ΕΥΔΑΠ για τα επόμενα 20 έτη – χαμηλότερη κατά 40% σε σύγκριση με την τιμή που πλήρωνε η ΕΥΔΑΠ από το 2004 έως το 2013.

Ο καθορισμός του τιμήματος του αδιύλιστου νερού και για τα επόμενα 20 έτη, παρέχει πλέον ένα σταθερό περιβάλλον τιμολόγησης για τους καταναλωτές της, αλλά και μία ξεκάθαρη εικόνα για τους επενδυτές που θέλουν να στηρίξουν την εταιρεία στο απαιτητικό επενδυτικό της πλάνο και τον μετασχηματισμό της. Το γεγονός δε ότι η ΕΥΔΑΠ δύναται να ανακτήσει το καταβλητέο ποσό των €157,2εκ. που αφορά στο διάστημα 2013-2020 εντός της περιόδου ισχύος της σύμβασης του άρθρου 114 του Ν. 4812/2021, συμβάλλει στην περαιτέρω θετική αξιολόγηση της εξέλιξης για την Εταιρεία.

Με την υπογραφή των δύο συμβάσεων, κλείνει οριστικά μια πολύχρονη εκκρεμότητα, γεγονός που επιτρέπει πλέον στην Εταιρεία μακροπρόθεσμη ορατότητα και της δίδει την ευχέρεια να υλοποιήσει το απαιτητικό στρατηγικό πλάνο της, προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών. Αυτό στην ουσία σημαίνει, δυνατότητα εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους, επιτάχυνση της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος, βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, διεύρυνση των δραστηριοτήτων και της πελατειακής βάσης, συμμετοχή σε ΣΔΙΤ και συνολικά θετική μελλοντική πορεία για την ΕΥΔΑΠ, αναφέρει η εταιρεία.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί στις 24 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11.00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ματαίωσης ή αναβολής, οι Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 4η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Τι σημαίνουν οι νέες αποφάσεις

Με την απόφαση αυτή και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον CEO της ΕΥΔΑΠ, Χάρη Σαχίνη, κλείνει μία σημαντική εκκρεμότητα της εταιρίας, η οποία εμφανιζόταν ως χρέος στον ισολογισμό της για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην ΕΥΔΑΠ το ποσό των 157 εκατ. ευρώ θα πιστωθεί άμεσα στον κρατικό προϋπολογισμό πριν από τα τέλη του έτους. Επιπλέον, όπως αναφέρεται και στην παραπάνω ανακοίνωση, το ποσό αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα «ταμείο» για  τη χρηματοδότηση των  μελλοντικών έργων της ΕΥΔΑΠ, καθώς η εταιρεία θα μπορεί να δεσμεύσει κεφάλαιο αξίας έως και 157 εκατ. ευρώ προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση τους.

Όσον αφορά στην απόφαση για την παράταση του ΣΔΙΤ για το εξωτερικό υδροδοτικό δίκτυο, προϋπολογισμού 235 εκατ. ευρώ, η ΕΥΔΑΠ θα αναλάβει για τρία επιπλέον χρόνια τη συντήρησή του, καθώς εκτιμάται πως ο νέος διαγωνισμός που προκηρύχθηκε πρόσφατα και πήρε παράταση έως τις 20 Ιανουαρίου, θα χρειαστεί το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί και να εγκατασταθεί ο νέος ανάδοχος.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ

1. Λήψη απόφασης για την επικύρωση της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. της 1ης Δεκεμβρίου 2021 για: α) τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 με ισχύ έξι (6) μηνών για την κατάρτιση δύο (2) Συμβάσεων σύμφωνα με τα από 11/2021 Σχέδια (i) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τον Ν. 2744/1999 και την παρ. 2 του άρθρου εκατοστού δέκατου τέταρτου του Ν. 4812/2021, αναφορικά με τους όρους ανανέωσης του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης που χορηγήθηκε στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έως τις 31.12.2040 δυνάμει της παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου, (ii) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου εκατοστού δέκατου τέταρτου του Ν. 4812/2021, αναφορικά με την ανάθεση στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος της μείζονος περιοχής Πρωτευούσης για τρία (3) έτη, β) την έγκριση των δύο (2) Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τα από 11/2021 Σχέδια και γ) την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την υπογραφή των ανωτέρω Συμβάσεων με αλλαγές ήσσονος σημασίας που δεν επιβαρύνουν οικονομικά την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και δεν μεταβάλλουν το συμβατικό πλαίσιο και την κατανομή κινδύνων.

2. Λήψη απόφασης για την επικύρωση της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. της 1ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με την έγκριση των ποσών των εκατέρωθεν αξιώσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και ειδικότερα: α) των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από την εκτέλεση έργων για το Ε.Υ.Σ. κατά τα έτη 2019 και 2020 και από λειτουργικές δαπάνες που έγιναν από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την διαχείριση, συντήρηση και επίβλεψη καλής λειτουργίας του Ε.Υ.Σ. κατά την περίοδο από 01.10.2013 και έως 31.12.2020 και β) των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο που συνίστανται στο τίμημα του παρασχεθέντος ακατέργαστου ύδατος κατά την χρονική περίοδο από 12.10.2013 έως και 31.12.2020, όπως τα εν λόγω ποσά προσδιορίζονται στο Τελικό Σχέδιο Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, τον συμψηφισμό των ως άνω εκατέρωθεν απαιτήσεων σύμφωνα με την παρ. 4 του ανωτέρω Τελικού Σχεδίου Κ.Υ.Α. και την παραίτηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από κάθε ένδικο μέσο και κάθε άλλη αξίωση κατά του Δημοσίου και της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ.

3. Eπαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020.

4. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Διαβάστε επίσης

ΕΥΔΑΠ: Αποπληρώνει τα 154 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο – Διεκδικεί το ΣΔΙΤ των 235 εκατ. ευρώ για την υδροδότηση της Αττικής

Αποκαλυπτικό: Τι συμβαίνει με τα 157 εκατ. ευρώ που πρέπει να εισπράξει το Δημόσιο από την ΕΥΔΑΠ – Ο απόλυτος παραλογισμός

Μέχρι τις 20 Ιανουαρίου οι προσφορές για το νέο υδροδοτικό έργο ΣΔΙΤ αξίας 235 εκατ. ευρώΣΧΟΛΙΑ