• Business

  Μπλε Κέδρος προς Υπ. Τουρισμού: Δεν μπορείτε να μας σφραγίσετε

  • NewsRoom
  Το ξενοδοχείο Coco-Mat των Πωλ και Μιχάλη Ευμορφίδη

  Το ξενοδοχείο Coco-Mat των Πωλ και Μιχάλη Ευμορφίδη


  Η εταιρεία «Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ», ιδιοκτήτρια της ξενοδοχειακής μονάδας των αδελφών Πωλ και Μιχάλη Ευμορφίδη «Coco-Mat Athens BC» στην περιοχή Μακρυγιάννη, μέσω του συνηγόρου της Πάνου Λαζαράτου, απέστειλε σήμερα επιστολή στο υπουργείο Τουρισμού, μετά το χθεσινό Δελτίου Τύπου που εξέδωσε το τελευταίο και με το οποίο γνωστοποιεί ότι θα προχωρήσει σε ενέργειες παύσης λειτουργίας του εν λόγω ξενοδοχείου.

  Ο κ. Λαζαράτος στην επιστολή του αναφέρει ότι η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών και διοικητικών οργάνων και συγκεκριμένα σημειώνει:

  «Η έκδοση πράξης μερικής σφράγισης της ξενοδοχειακής μονάδας που στεγάζεται στο ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρείας μας δεν θα είναι σύννομη, διότι πρώτον δεν υφίσταται εκτελεστή διοικητική πράξη χαρακτηρισμού των κατασκευών ως αυθαιρέτων και δεύτερον διότι η οριστική επίλυση του ζητήματος της νομιμότητας τόσο του χαρακτηρισμού όσο και της ίδιας της πράξης μερικής ανάκλησης της άδειας δόμησης εκκρεμεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών και διοικητικών οργάνων».

  Η επιστολή

  «Προς: Υπουργείο Τουρισμού

  Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

  Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής – Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) Αττικής

  Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης Επιθεωρήσεων και Ελέγχου

  Ταχ. Διεύθυνση: Αμαλίας 12, Αθήνα, 105 57 Αθήνα,

  13 Ιουλίου 2023

  Αξιότιμοι, Αξιότιμες,

  Σε συνέχεια του από 12.07.2023 Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Τουρισμού, με τίτλο “Εφαρμογή της νομοθεσίας για το ξενοδοχείο Coco Mat Athens BC”, καθώς και της με αρ. πρωτ. 2307/21.04.2023 κλήσης προς παροχή εξηγήσεων, η εταιρεία Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ (εφεξής η εταιρεία μας), ιδιοκτήτρια του ακινήτου επί της οδού Φαλήρου 5, Μακρυγιάννη, στο οποίο στεγάζεται η ως άνω ξενοδοχειακή μονάδα, επιθυμεί να τονίσει εμφατικά τα όσα εκτίθενται κατωτέρω.

  Με το με αρ. 11/2022 Πρακτικό Συνεδρίασης του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος Αθηναίων όφειλε να συμμορφωθεί προς την απόφαση ΣτΕ Ολ. 2102/2019, ανακαλώντας μερικώς τη με αρ. 15/2017 άδεια δόμησης της εταιρείας μας, για όλα τα κτίσματα που υπερέβαιναν το ύψος των 24 μέτρων. Σε συνέχεια του Πρακτικού 11/2022 ο Δήμος Αθηναίων προέβη στην έκδοση μιας δήθεν “πράξης” μερικής ανάκλησης, η οποία στην πραγματικότητα αντιστοιχούσε σε μια αδημοσίευτη, αχρονολόγητη και ανυπόγραφη χειρόγραφη επισημείωση.

  Επί τη βάσει της εν λόγω “ανάκλησης”, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων προέβησαν στη σύνταξη έκθεσης αυτοψίας (30.11.2022) με την οποία διαπίστωναν την ύπαρξη αυθαιρέτων στο ακίνητο της εταιρείας μας (ήτοι των ορόφων εκείνων για τους οποίους είχε “ανακληθεί” η άδεια δόμησης), επέβαλλαν πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων και κήρυσσαν τα τελευταία κατεδαφιστέα. Κατά της εν λόγω έκθεσης αυτοψίας η εταιρεία μας άσκησε αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

  Επί της αίτησης αναστολής εκδόθηκε η με αρ. Α83/2023 απόφαση με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής και ανεστάλη η εκτέλεση της έκθεσης αυτοψίας (ήτοι της διαπίστωσης των προστίμων, της επιβολής των προστίμων και της υποχρέωσης κατεδάφισης).

  Ειδικότερα, με την Α83/2023 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (πρβλ. σκ. 5), έγινε δεκτό ότι: “Η μερική αυτή ανάκληση, όμως, με τη μορφή και το περιεχόμενο που παρατέθηκε σε προηγούμενη σκέψη, μεταξύ άλλων ελλείψεων, δεν φέρει, πράγματι, υπογραφή του εκδόντος οργάνου, ούτε συνοδεύεται, άλλωστε, από άλλη (υπογεγραμμένη) πράξη μερικής ανάκλησης, όπως αναφέρεται και στις απόψεις του Δήμου Αθηναίων προς το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β΄, σύμφωνα με τις οποίες ‘για την ανάκληση της οικοδομικής άδειας δεν υφίσταται ιδιαίτερο έγγραφο της υπηρεσίας αλλά μόνο το γεγονός ότι στο σώμα της πράξης έχει αναγραφεί η φράση: Μερική ανάκληση…”.

  Με τα δεδομένα αυτά, η εν λόγω πράξη είναι ανυπόστατη και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσε να αποτελέσει νόμιμο έρεισμα για την έκδοση της έκθεσης αυτοψίας, η οποία για τον λόγο αυτό καθίσταται, κατά το μέρος που αφορά τις ανωτέρω κατασκευές, μη νόμιμη.

  Στη συνέχεια, εκδόθηκε το με αρ. 15/2023 Πρακτικό Συνεδρίασης του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ, με το οποίο διαπιστώθηκε ότι, ενόψει του προδήλως ανυπόστατου χαρακτήρα της “ανάκλησης”, ο Δήμος Αθηναίων δεν συμμορφώθηκε προσηκόντως με την απόφαση ΣτΕ Ολ. 2102/2019.

  Υποχρέωνε, δε, τον Δήμο Αθηναίων να προβεί στην έκδοση νόμιμης και υποστατής πράξης μερικής ανάκλησης, η οποία θα ανατρέχει στον χρόνο “έκδοσης” της προηγούμενης, καλύπτοντας αναδρομικά, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την ήδη συνταχθείσα (30.11.2022) έκθεση αυτοψίας.

  Σε συνέχεια του ως άνω, με αρ. 15/2023 Πρακτικού, ο Δήμος Αθηναίων προέβη στην έκδοση της με αρ. πρωτ. 199540/05.07.2023 πράξης με τίτλο “Ορθή Επανάληψη της από 24-11-2022 μερικής ανάκλησης της 15/2017 άδειας δόμησης που αφορά στο ακίνητο επί της οδού Φαλήρου 5 & παρόδου Συγγρού 34”. Με το ίδιο Πρακτικό του ΣτΕ (σκ. 8) επιβλήθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού η υποχρέωση να προβεί στη μερική σφράγιση της ξενοδοχειακής μονάδας, για το τμήμα του κτίσματος του οποίου η άδεια δόμησης ανακλήθηκε.

  Ωστόσο, τέθηκε ως αναγκαία προϋπόθεση για τη νομιμότητα της εν λόγω σφράγισης η προηγούμενη οριστικοποίηση του χαρακτηρισμού των κατασκευών ως αυθαιρέτων. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο χαρακτηρισμός κατασκευών ως αυθαιρέτων λαμβάνει χώρα από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, κατόπιν διενέργειας αυτοψίας και σύνταξης σχετικής έκθεσης.

  Στην προκειμένη, όμως, περίπτωση, όπως ήδη εκτέθηκε, η έκθεση αυτοψίας (30.11.2022) με την οποία χαρακτηρίστηκαν ως αυθαίρετες οι κατασκευές του ακινήτου έχει ανασταλεί με την απόφαση Α83/2023 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και δεν παράγει απολύτως καμία έννομη συνέπεια. Υπό την έννοια αυτή, δεν υφίσταται στον νομικό κόσμο διοικητική πράξη παράγουσα έννομα αποτελέσματα, με την οποία να χαρακτηρίζονται οι επίμαχες κατασκευές ως αυθαίρετες.

  Εξάλλου, ο χαρακτηρισμός των κατασκευών ως αυθαιρέτων με την από 30.11.2022 έκθεση αυτοψίας δεν μπορεί υπό καμία εκδοχή να θεωρηθεί οριστικοποιηθείς, δεδομένου ότι εκκρεμεί σε βάρος του αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

  Παράλληλα, εξίσου μη οριστικοποιηθέν θα πρέπει να θεωρηθεί το ζήτημα της μερικής ανάκλησης της άδειας δόμησης. Τούτο διότι κατά της πράξης αυτής, με την οποία παραβιάζεται ευθέως το 15/2023 Πρακτικό του ΣτΕ, έχει ασκηθεί τόσο αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών όσο και προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α΄.

  Στο πλαίσιο αυτό, έχει προβληθεί από την εταιρεία μας ο ισχυρισμός ότι η εν λόγω ανακλητική πράξη δεν συνιστά, ως όφειλε, πράξη “ορθής επανάληψης”, αλλά κατ’ ουσίαν νέα πράξη ανάκλησης και είναι επομένως προδήλως παράνομη.

  Με αυτά τα δεδομένα, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι η έκδοση πράξης μερικής σφράγισης της ξενοδοχειακής μονάδας που στεγάζεται στο ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρείας μας δεν θα είναι σύννομη, διότι πρώτον δεν υφίσταται εκτελεστή διοικητική πράξη χαρακτηρισμού των κατασκευών ως αυθαιρέτων και δεύτερον διότι η οριστική επίλυση του ζητήματος της νομιμότητας τόσο του χαρακτηρισμού όσο και της ίδιας της πράξης μερικής ανάκλησης της άδειας δόμησης εκκρεμεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών και διοικητικών οργάνων».

  Διαβάστε επίσης

  Μπλε Κέδρος: Τι απαντά για την παύση λειτουργίας του Cocomat Athens BC των Πωλ και Μιχάλη Ευμορφίδη

  Motor Oil: Χρηματοδότηση €127 εκατ. από Innovation Fund για δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα

  SunriseMezz: Έγκριση της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου κατά 10,5 εκατ. ευρώ

     ΣΧΟΛΙΑ