Business

Ave: Ενισχύθηκαν οι πωλήσεις στο εννεάμηνο

  • NewsRoom
AVE

Τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου AVE στο Μαρούσι


Η εταιρεία ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο πλαίσιο έκτακτης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού λόγω της πανδημίας του Covid-19, η AVE Α.Ε. παρουσιάζει τα κύρια οικονομικά μεγέθη της κατά το γ΄ τρίμηνο, το εννεάμηνο της χρήσης 2020 και τις βασικές εξελίξεις στις δραστηριότητές της:

Α. Τα σημαντικότερα γεγονότα για τον Όμιλο, που έλαβαν χώρα κατά το γ’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης και επιδρούν στη χρηματοοικονομική του θέση, είναι τα ακόλουθα:

1. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 41.416.425,18, μέσω του συμψηφισμού ισόποσων ζημιών, που έχουν συσσωρευτεί από προηγούμενες χρήσεις, με μείωση της ονομαστικής αξίας των 159.293.943 μετοχών (κοινών και προνομιούχων) από € 0,30 σε € 0,04.

2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 6,5εκ.) με έκδοση 6.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με τιμή διάθεσης 1,00 € ανά μετοχή. Η ανωτέρω αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση καταβολών των βασικών μετόχων της Εταιρείας και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Οι ως άνω καταβολές είχαν διενεργηθεί έναντι μελλοντικών αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και τα αντληθέντα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων και ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας.

3. Η ολοκλήρωση σύμβασης στερητικής αναδοχής χρέους, στην οποία συμβάλλονταν (i) η Εταιρεία υπό την ιδιότητα του αρχικού οφειλέτη, (ii) η εταιρεία «DOSON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του νέου οφειλέτη και (iii) η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του δανειστή, σύμφωνα με την οποία διαγράφτηκαν δάνεια της Εταιρίας τρέχουσας αξίας € 5,52 εκ., ενισχύοντας ισόποσα τα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Ομίλου.

4. Η πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε ο Όμιλος στη θυγατρική εταιρεία Ster Cinemas, έναντι τιμήματος € 1εκ., με θετική επίδραση στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση του Ομίλου.

Τα βασικά ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Σημειώνεται η σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 16% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, προερχόμενη κυρίως από τις πωλήσεις προϊόντων τηλεπικοινωνίας και τεχνολογίας, οι οποίες, σε συνάρτηση με τις μειωμένες δαπάνες προώθησης και τις λοιπές λειτουργικές ανελαστικές δαπάνες του τομέα επίδρασαν καταλυτικά στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου (EBIT) και (EBITDA).

Β. Τα ανωτέρω αποτελέσματα προστιθέμενα σε αυτά του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης, διαμορφώνουν τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2020, ως ακολούθως:

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 95,83 εκ. ευρώ, έναντι € 51,43 εκ. Η αύξηση αυτή σε επίπεδο ομίλου οφείλεται στο ότι κατά το εννεάμηνο του 2019 τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας «KRISTELCOM LIMITED» ενσωματώθηκαν μόνο για τέσσερις μήνες (από τις 07/06-30/09/2019). Η μη συγκρισιμότητα των δύο περιόδων αιτιολογεί τη μη παράθεση των ποσοστιαίων μεταβολών.

β) Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ήταν αρνητικά κατά € 3,25 εκ έναντι ζημιών € 3,67εκ το αντίστοιχο 9μηνο της προηγούμενης χρήσης.

γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκαν σε επίπεδο Ομίλου σε € 1,64 εκ έναντι € 714 χιλ για το 9μηνο 2019.

δ) Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε κέρδη € 6,58 εκ έναντι ζημιών ποσού € 6,54 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το γεγονός που επέφερε το ιδιαίτερα υψηλό αυτό θετικό αποτέλεσμα κατά τη φετινή χρήση ήταν η διαγραφή δανειακών υποχρεώσεων που συνεισέφερε στην κερδοφορία κατά ποσό € 15,55εκ.

ε) Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες κατά το 9μηνο της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε κέρδη € 14,15 εκ έναντι ζημιών ποσού € 2,74 εκ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ουσιαστικά καθοριστικός παράγοντας διαμόρφωσής τους είναι το κέρδος ποσού € 15,98 εκ. που προέκυψε από τη μη ενσωμάτωση στον Όμιλο της θυγατρικής εταιρείας Ster Cinemas λόγω μεταβίβασης των μετοχών της.

στ) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου κατά την 30.09.2020 ανέρχεται σε € 27,60 εκ έναντι € 1,014εκ την 31.12.2019, λόγω της πολύ αυξημένης κερδοφορίας, όπως παρουσιάζεται υπό σημείο (δ) και (ε) καθώς και της ΑΜΚ των € 6,5 εκ που πραγματοποιήθηκε στο γ’ τρίμηνο της χρήσης. Σημειώνεται ότι, πλέον, κατόπιν των ως άνω ενεργειών της Διοίκησης, ισχυροποιήθηκε η κεφαλαιακή βάση του Ομίλου στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

ζ) Το σύνολο του δανεισμού κατά την 30.09.2020 σε επίπεδο Ομίλου υποχώρησε σε € 65,5εκ εκ έναντι € 88,08εκ την 31.12.2019 σημειώνοντας μείωση κατά €22,6 εκ. (-25,6%), ως συνέπεια της διαγραφής δανειακών υποχρεώσεων μέσω της υπογραφής των δυο συμβάσεων στερητικής αναδοχής χρέους και της μη ενσωμάτωσης στις οικονομικές καταστάσεις του (ζημιογόνου) τομέα εκμετάλλευσης των κινηματογραφικών αιθουσών.

η) Τέλος, για τους ίδιους υπό (ζ) λόγους, το σύνολο των υποχρεώσεων σε ενοποιημένο επίπεδο μειώθηκε την 30.09.2020 σε € 110,12 εκ έναντι € 163,43 εκ. (-32,63%) την 31.12.2019.

Συνοπτικά τα παραπάνω δεδομένα για το εννεάμηνο, μαζί με τα μεγέθη της αντίστοιχης περσινής χρήσης, απεικονίζονται για σκοπούς πληρέστερης κατανόησης στον πίνακα που ακολουθεί:

Γ. Αναφορικά με την επίπτωση της πανδημίας του COVID-19 στις δραστηριότητες του Ομίλου, σημειώνεται ότι, δύο εκ των επιχειρησιακών πυλώνων του, ήτοι αυτός της εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων (Allou Fun Park) και της εκμετάλλευσης των κινηματογραφικών αιθουσών (Ster/Odeon) [πριν τη μεταβίβασή του στο γ’ τρίμηνο 2020], παρέμειναν σε καθεστώς υποχρεωτικής αναστολής της λειτουργίας τους, με κρατική εντολή, για σημαντικό χρονικό διάστημα εντός του 9μηνου 2020, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση στον κύκλο εργασιών τους.

Πιο συγκεκριμένα οι πωλήσεις από την εκμετάλλευση ψυχαγωγικών πάρκων για το εννεάμηνο του 2020 ανήλθαν σε € 1,83 εκ. έναντι € 3,55 εκ. πέρυσι, το δε πάρκο δεν αναμένεται να επαναλειτουργήσει πριν το τέλος της τρέχουσας χρήσης.

Επιπρόσθετα, η ζημιά από τη λειτουργία των κινηματογραφικών αιθουσών ανήλθε σε € 1,8 εκ. για το εννεάμηνο 2020, ενσωματωμένη στο αποτέλεσμα από διακοπείσες δραστηριότητες (άρα μη επαναλαμβανόμενο κόστος σε επόμενη περίοδο).

Αναφορικά με τον τομέα διανομής προϊόντων τηλεπικοινωνίας και τεχνολογίας , ο οποίος αποτελεί πλέον και τη βασική εμπορική συνιστώσα του Ομίλου (συνεισφέροντας € 81,01 εκ. ήτοι το 85% των ενοποιημένων πωλήσεων κατά το εννεάμηνο 2020), η θέσπιση της εξ αποστάσεως εργασίας στις επιχειρήσεις και εκπαίδευσης στα σχολεία, η διενέργεια ανέπαφων συναλλαγών (πωλήσεων- πληρωμών) για τον περιορισμό της διασποράς του ιού και γενικά η ανάγκη για επικοινωνία με τους πολίτες περιορισμένους στα σπίτια τους, οδήγησαν στην μαζική χρήση του διαδικτύου και στην ενίσχυση της ζήτησης για τηλεπικοινωνιακά προϊόντα (laptops, κινητά και tablets) που λόγω των κλειστών εμπορικών καταστημάτων, διοχετεύτηκε στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Για τους παραπάνω λόγους οι πωλήσεις της εν λόγω περιόδου παρουσίασαν αύξηση κατά 4,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019, με μείωση, ωστόσο, του ποσοστού μικτού κέρδους, που προήλθε από τα πιεσμένα περιθώρια κέρδους στο άκρως ανταγωνιστικό ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ακόμα και κατά την περίοδο του Νοεμβρίου, οπότε είχε επιβληθεί το δεύτερο lockdown, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις, ειδικά κατά την Black Friday, υπήρξαν ιδιαίτερα ισχυρές, υπερακοντίζοντας μάλιστα αυτές του Νοεμβρίου του 2019 όταν ήταν ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα.

Η Διοίκηση κατέβαλε και συνεχίζει να καταβάλει μέσα στις πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες, κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, κάνοντας πλήρη χρήση, στο βαθμό που της αναλογεί, των διαθέσιμων μέτρων που θέσπισε η Ελληνική Κυβέρνηση για τη στήριξη των εργαζομένων, και τον περιορισμό του κόστους των ενοικίων για τις πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις.

Παράλληλα, λόγω της υφιστάμενης μεταβλητότητας των δεδομένων και προβλέψεων αναφορικά με τα αποτελέσματα και την εξέλιξη των επιπτώσεων της πανδημίας, η Διοίκηση έχει συστήσει ειδική ομάδα εργασίας που διενεργεί σχετικές αξιολογήσεις και πλάνα δράσης σε τακτική βάση

Διαβάστε ακόμη:

Ε. Παΐρης: Εκτόξευση κερδών στο εννεάμηνο

ΒΙΣ: Περιορίστηκαν οι ζημιές κατά 16,6% στο εννεάμηνο

Intertech: Ο κορονοϊός έφερε μικρή πτώση πωλήσεων στο εννεάμηνο

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωσηΣΧΟΛΙΑ