Τράπεζες

Alpha Bank: Υπερδιπλασίασε τα καθαρά κέρδη στα 53 εκατ. ευρώ το 2018

  • NewsRoom
Ψάλτης Alpha Bank

Βασίλης Ψάλτης. Διευθὐνων Σύμβουλος Alpha Bank


Στα 53 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα  Κέρδη μετά από Φόρους της Alpha Bank το 2018 σημειώνοντας αύξηση από τα 21,1 εκατ. ευρώ που είχαν κλείσει το 2017, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η τράπεζα.

Ειδικότερα η τράπεζα σημείωσε:

-Περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά Ευρώ 3,1 δισ. και των Δανείων σε Καθυστέρηση κατά Ευρώ 2,1 δισ. σε ετήσια βάση. Το δ’ τρίμηνο, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,5 δισ.

-Το 2018, η Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση τριών χαρτοφυλακίων Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 3 δισ. περίπου και αντίστοιχων συνολικών απαιτήσεων ύψους Ευρώ 7δισ.περίπου.

-Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο να ανέρχονται σε Ευρώ 38,7 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, αυξημένα κατά Ευρώ 3,8 δισ. σε ετήσια βάση. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 32,7 δισ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 104% στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 έναντι 124% τον Δεκέμβριο 2017.

-Σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά Ευρώ 6,8 δισ. σε ετήσια βάση. Τον Φεβρουάριο 2019, εξαλείφθηκε πλήρως η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA).

-Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 17,4%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 7,7 δισ.-Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.756 εκατ., μειωμένο κατά 9,6% σε ετήσια βάση, λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων.

-Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 64,3 εκατ. το δ ́ τρίμηνο 2018, επηρεασμένα θετικά από κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Το 2018, τα συνολικά Xρηματοοικονομικά Kέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 462,7 εκατ., έναντι Ευρώ 144,7 εκατ. το προηγούμενο έτος.

-Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 23,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1,4 δισ.ενισχυμένο από τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.-Οι Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 1.614,9 εκατ. το 2018, επηρεασμένες σημαντικά από την αναγνώριση επιπλέον Ζημιών Απομειώσεως κατά το δ’ τρίμηνο σχετιζόμενες με την αύξηση της περιμέτρου επιλεγμένων μη Εξυπηρετουμένων δανειακών χαρτοφυλακίων προς πώληση,που αντιστοιχούν σε 296 μονάδες βάσεως, έναντι 172 μονάδων βάσεως το 2017.

-Τα Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων ανήλθαν σε Ευρώ (289,4) εκατ. το 2018. Επιπλέον, ο Φόρος Εισοδήματος ήταν πιστωτικός και ανήλθε σε Ευρώ 342,3εκατ., επηρεασμένος κυρίως από τον επαναπροσδιορισμό της φορολογικής βάσεως της Τραπέζης αναφορικά με το επίπεδο των προβλέψεων που οδήγησε στην αναγνώριση πρόσθετων Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων.

-Για τους επόμενους δώδεκα μήνες, η Alpha Bank εντείνει τις προσπάθειες για μείωση των μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, αυξάνοντας την περίμετρο των επιλέξιμων προς πώληση μη Εξυπηρετουμένων δανειακών χαρτοφυλακίων σε Ευρώ 4,6 δισ.περίπου, σύμφωνα με την υποβολή του αναθεωρημένου Επιχειρησιακού της Σχεδίου στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).

Όπως δήλωσε ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank κ. Βασίλειος Ψάλτης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα:

«Στα πρώτα οικονομικά μας αποτελέσματα εκπροσωπώντας την Τράπεζα από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, η Alpha Bank σημειώνει θετικές επιδόσεις για το 2018.Το αποτέλεσμα αυτό συμπίπτει με την επιτυχή ολοκλήρωση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσής μας, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να ανακτήσουμε την επιχειρησιακή μας ευελιξία.

Προτεραιότητά μας είναι να επιταχύνουμε την επίλυση του θέματος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, να εξασφαλίσουμε ότι η Alpha Bank θα παραμείνει η Τράπεζα πρώτης επιλογής των πελατών μας με τους οποίους διατηρούμε μακροχρόνιες σχέσεις και να βελτιώσουμε περαιτέρω την αποδοτικότητα μας μεσκοπό την παροχή ακόμη πιο ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Σε συνέχεια μίας χρονιάς κατά την οποία η Τράπεζα πέτυχε την έβδομη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη ως προς τις πωλήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, αναβαθμίζουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για τη μείωσή τους κατά Ευρώ 10,7 δισ. και των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά Ευρώ 14,3 δισ.,έως το 2021.

Οι ανωτέρω στόχοι μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω, εφόσον προχωρήσουν οι αναμενόμενες συστημικές λύσεις που εξετάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας κατά τρόπο που θα μας οδηγήσει σε καινούργιους οικονομικούς στόχους, καθώς επαναπροσδιορίζουμε το σχέδιο ανάπτυξης του Ομίλου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Στουρνάρας: 10 συμβουλές για βιώσιμη ανάπτυξη

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Καραμούζης: Τους επόμενους μήνες θα επιταχυνθεί ο ενταφιασμός πολλών επιχειρήσεων


ΣΧΟΛΙΑ