• Trader's Book

  Q&R: Με το βλέμμα στραμμένο στην ΑΜΚ

  • Trader's Book
  traders_book από mononews.gr


  Η Εταιρεία  QUALITY & RELIABILITY (Q&R) και οι θυγατρικές και κοινοπραξίες της δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανάπτυξης ολοκληρωμένων εφαρμογών πληροφορικής και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

  Οι εφαρμογές αυτές αναπτύσσονται με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρείας – πελάτη και την μηχανογραφική υποδομή της καλύπτοντας ευρύτερες επιχειρησιακές ανάγκες.

  Ειδικότερα η Εταιρεία ειδικεύεται στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση πλατφορμών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικού εμπορίου για online συναλλαγές και επιχειρήσεις, στην ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, στην ανάπτυξη εφαρμογών για διάφορες πλατφόρμες, στην παροχή λύσεων ERP και CRM για επιχειρήσεις, στην παροχή λύσεων Fintech και cloud computing κλπ.

  Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης.

  Το 2023 η Q&R επέδειξε μια σημαντική αύξηση των μεγεθών της σε όλα τα επίπεδα με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα €10,35εκ. παρουσιάζοντας άνοδο κατά 60,3%, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων ανήλθαν στα €1,86εκ. αυξημένα κατά 81,9%, ενώ τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα €0,63εκ. έναντι μόλις €0,03εκ. το 2022.

  Η αύξηση του EBITDA οδήγησε στη σημαντική μείωση του δείκτη Net Debt/EBITDA από 3,2Χ το 2022 στις 2,4Χ στα τέλη του 2023.

  Η αύξηση των πωλήσεων προήλθε από σημαντικά έργα του Δημοσίου τομέα τα οποία ανέλαβε η Εταιρεία στα πλαίσια του προγράμματος RRF (Recovery & Resilience) τα οποία και χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια.

  Ενδεικτικά έργα που υπεγράφησαν το 2023 και που έχουν και σημαντικό ανεκτέλεστο στα επόμενα χρόνια περιλαμβάνουν το Σύστημα Υποστήριξης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών από την Κοινωνία της Πληροφορίας (σύμπραξη Q&R με Planet σε ποσοστό 80-20%), η ψηφιοποίηση του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών, από την Κοινωνία της Πληροφορίας (σύμπραξη QnR με Cosmote σε ποσοστό 50-50%), η ψηφιοποίηση αρχείου υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο (ένωση εταιρειών «Vodafone (60%)– Cosmos (15%) – QnR (10%)– Geoanalysis (15%)», ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του τομέα Δικαιοσύνης σε ένωση εταιρειών Netcompany – Intrasoft S.A. – Unisystems – QnR – Cosmos Computers κλπ.

  Η ανοδική πορεία των μεγεθών της Εταιρείας από το 2021 και μετά οδήγησε και σε σημαντικές υπεραξίες για τους μετόχους με την τιμή της μετοχής να εκτοξεύεται από τα €0,44 στα τέλη του 2021 στα €0,608 στα τέλη του 2023 ενώ σήμερα βρίσκεται στα €1,286 καταγράφοντας μια αύξηση της τάξεως του 111,5% από τις αρχές του 2023, με τον δείκτη EV/EBITDA, με βάση τη Λειτουργική Κερδοφορία του 2023 να διαμορφώνεται στις 21,35Χ από 11,4Χ στα τέλη του 2023, ωφελούμενη και από διάφορα deals που έλαβαν χώρα στον κλάδο της πληροφορικής μέσα στο 2024 (πχ. Entersoft).

  Είναι σαφές πως για δει υψηλότερα επίπεδα η μετοχή απαιτείται η ενίσχυση των πωλήσεων και της Λειτουργικής Κερδοφορίας είτε μέσω νέων projects ή και μέσω πιθανών εξαγορών στον κλάδο.

   

  Q&R: Η ΑΜΚ 

  Στα πλαίσια αυτά απαιτείται και μια ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων καθώς στα τέλη του 2023 ο δείκτης Net Debt/Equity διαμορφώθηκε στο 150,6%.

  Στα πλαίσια της ενίσχυσης των Ιδίων Κεφαλαίων η Εταιρεία συγκάλεσε Γενική Συνέλευση για τις 31/05/2024 με βασικό θέμα συζήτησης τη λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι και €30,1εκ., με την καταβολή μετρητών, δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση μέχρι και 27.345.120 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,28 η κάθε μία.

  Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσίευσης από την Εταιρία ενημερωτικού δελτίου.

  Η Εταιρεία Q&R ανακοίνωσε πως το σύνολο των αντληθέντων Κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί ως εξής:

  • Ποσό περίπου € 19εκ. θα διατεθεί εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για την απόκτηση συμμετοχών ή/και την πραγματοποίηση εξαγορών σε άλλες εταιρείες πληροφορικής. Οι εν λόγω συμμετοχές δεν έχουν προσδιοριστεί προς το παρόν και οι σχετικές πληροφορίες θα αποσταλούν σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα κατά το χρόνο απόκτησης των συμμετοχών ή/και πραγματοποίησης των σχετικών εξαγορών.
  • Ποσό περίπου €5εκ. θα διατεθεί εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για αγορά ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας
  • Ποσό περίπου €2εκ. θα διατεθεί εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για την εξόφληση ισόποσου μέρους των υφισταμένων δανείων της Εταιρείας
  • Ποσό περίπου €4 εκατ. θα διατεθεί εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για την κάλυψη δαπανών ανάπτυξης νέων προϊόντων καθώς και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης

  Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η επερχόμενη ΑΜΚ και η Εταιρεία προχωρήσει σε εξαγορές στον κλάδο της πληροφορικής σε λογικές αποτιμήσεις και σε αναλήψεις νέων συμβολαίων στα πλαίσια του προγράμματος RRF είναι δυνατόν να δούμε νέα ενίσχυση των μεγεθών της Εταιρείας η οποία θα μπορούσε μετά την ολοκλήρωση της AMK να οδηγήσει σε νέες υπεραξίες για τους μετόχους.

  Η στήλη Trader’s Book που δημοσιεύεται κάθε Δευτέρα στο mononews.gr, γράφεται από ομάδα εξειδικευμένων αναλυτών για λογαριασμό του mononews.gr. H ανάλυση προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο της δεν μπορεί να εκληφθεί ως συμβουλή, πρόταση, προσφορά για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση την ανάλυση αυτή.   ΣΧΟΛΙΑ