• Μετοχές

  Εθνική Τράπεζα: Με ποσοστό 5,06% η Capital Group

  • NewsRoom
  Παύλος Μυλωνάς, CEO Εθνική Τράπεζα

  Παύλος Μυλωνάς, CEO της Εθνικής Τράπεζας


  Η “The Capital Group Companies, Inc.” κατέχει έμμεσα από την 17.11.2023 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας

  Αναλυτικότερα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. (η «Τράπεζα») ανακοίνωσε, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007, τα ακόλουθα:

  Σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η Τράπεζα από την εταιρεία “The Capital Group Companies, Inc.” στις 21.11.2023, η “The Capital Group Companies, Inc.” κατέχει έμμεσα από την 17.11.2023 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας.

  Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

  Εθνική Τράπεζα: Πίνακας δικαιωμάτων Capital Group

  Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται, σύμφωνα με το Άρθρο 14 παρ. 1 περ. β) του Ν. 3556/2007, στοιχεία για την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.

  Η Capital Group Companies, Inc. (”CGC”) είναι η μητρική εταιρεία των Capital Research and Management Company (”CRMC”) και Capital Bank & Trust Company (”CB&T”) και συμμετέχει με ποσοστό 5,05% και στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank.

  Η CRMC είναι εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τις Η.Π.Α. που λειτουργεί ως διαχειριστής επενδύσεων για την οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων American Funds, για άλλα συλλογικά επενδυτικά οχήματα, καθώς και για ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες.

  Η CRMC και οι συνδεδεμένες εταιρείες της – διαχειριστές επενδύσεων διαχειρίζονται μετοχικά περιουσιακά στοιχεία για διάφορες εταιρείες επενδύσεων μέσω τριών τμημάτων: Capital Research Global Investors, Capital International Investors και Capital World Investors.

  Η CRMC είναι η μητρική εταιρεία της Capital Group International, Inc. (”CGII”), η οποία με τη σειρά της είναι η μητρική εταιρεία έξι εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων (”εταιρείες διαχείρισης CGII”): Capital International, Inc., Capital International Limited, Capital International Sàrl, Capital International K.K., Capital Group Private Client Services Inc, και Capital Group Investment Management Private Limited. Οι εταιρείες διαχείρισης CGII λειτουργούν κυρίως ως διαχειριστές επενδύσεων για θεσμικούς και πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Η CB&T συνιστά εγγεγραμμένο σύμβουλο επενδύσεων και μία συνδεδεμένη ομοσπονδιακά πιστοποιημένη τράπεζα.

  Ούτε η CGC ούτε οι θυγατρικές της κατέχουν μετοχές της Τράπεζας για ίδιο λογαριασμό.

  Αντίθετα, οι μετοχές που αναφέρονται στην παρούσα γνωστοποίηση κατέχονται από λογαριασμούς που βρίσκονται υπό καθεστώς επενδυτικής διαχείρισης διακριτικής ευχέρειας (discretionary investment management) από μία ή περισσότερες από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

  Δείτε επίσης

  Εθνική Τράπεζα: Στο 18,39% το ποσοστό του ΤΧΣ  ΣΧΟΛΙΑ