• ΑΓΟΡΕΣ

  Intralot: Από 28 Φεβρουαρίου σε διαπραγμάτευση οι ομολογίες στο ΧΑ

  • NewsRoom
  Σωκράτης Κόκκαλης (Intralot)

  Σωκράτης Κόκκαλης (Intralot)


  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (το «ΚΟΔ») (η «Έκδοση») ανέρχονται σε €130 εκατ., ενώ οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε περίπου €5,5 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης.

  Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ, θα ανέλθουν στο ποσό των περίπου €124,5 εκατ.

  Τα ως άνω καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν προς την «Intralot Capital Luxembourg SA» για την αποπληρωμή μέρους των Senior Notes εντός έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης ως εξής:

  • ποσό περίπου €124,5 εκατ. θα παρασχεθεί από την Εκδότρια προς την «IntralotΙ Finance UK Ltd» για την αποπληρωμή μέρους υφιστάμενου ενδοομιλικού ομολογιακού δανείου, και στη συνέχεια,

  • το ίδιο ποσό περίπου €124,5 εκατ. θα παρασχεθεί από την «Intralot Finance UK Ltd» προς την «IntralotΙΝΛΟΤ -2,35% Capital Luxembourg SA» για την αποπληρωμή υφιστάμενων ενδοομιλικών δανείων.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι τα αντληθέντα κεφάλαια από την Έκδοση, θα επενδύονται, έως την πλήρη διάθεσή τους, σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς. Αναλυτικότερα βλέπε ενότητα 4.1.2 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου.

  Η Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/6.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, θα ενημερώνει το Χ.Α. καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων.

  Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Εκδότριας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α., καθώς και, όπου απαιτείται, με τα μέσα που προβλέπονται στο Ν.3556/2007, όπως ισχύει.

  Επιπλέον, η Εκδότρια για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία, θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 12.02.2024, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας.

  Οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης.

  Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 27.02.2024.

  28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ 130.000 ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΑ

  Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΙΝΛΟΤΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «INLOTB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

  Διαβάστε επίσης

  Entersoft: Καμία συμφωνία για μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας

  Intralot: Στο 76,92% η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στο ομόλογο των 130 εκατ. ευρώ

  Cenergy: Στη Σωληνουργεία Κορίνθου ανατέθηκε το υποθαλάσσιο έργο Utsira High της AkerBP στη Β. Θάλασσα  ΣΧΟΛΙΑ