ΑΓΟΡΕΣ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο μαμούθ 700.000 ευρώ σε χρηματιστηριακή

  • NewsRoom
Λαζαράκου: 68 δις. ευρώ σε επενδύσεις ESG. Ποιές νέες ρυθμίσεις έρχονται

πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Βασιλική Λαζαράκου


Πρόστιμο ύψους 700.000 ευρώ επέβαλε το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην εταιρεία «VIE FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παράβαση διατάξεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 967η/11.10.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «IDEAL HOLDINGS A.E.» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

Την επιβολή προστίμου 700 χιλιάδων ευρώ (€700.000) στην εταιρεία «VIE FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παράβαση διατάξεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς (ν. 4514/2018, Κανονισμός ΕΕ 2017/565, απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7Α/847/28.6.2019) που αφορούν σε:

– μη τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται για την κατηγοριοποίηση των ιδιωτών πελατών ως επαγγελματιών, κατά παράβαση της παρ. ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του ν.4514/2018,
– μη τήρηση της υποχρέωσης να εποπτεύσει αποτελεσματικά την τήρηση της συμπεριφοράς των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιριών, κατά παράβαση της περ. (ε) της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κανονισμού ΕΕ 2017/565,
– μη θέσπιση κατάλληλων ρυθμίσεων για να προστατεύσει τα δικαιώματα πελάτη της και να αποτρέψει τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων του για ίδιο λογαριασμό κατά παράβαση της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 4514/2018
– μη τήρηση των περιορισμών που αφορούν το αρχικό περιθώριο για το άνοιγμα θέσεων σε CFDs κατά παράβαση της υποχρέωσής της, όπως προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της υπ’ αριθ. 7Α/847/28.6.2019 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
– λοιπές παραβάσεις που αφορούν στην οργανωτική επάρκεια και ειδικότερα θέματα προστασίας των επενδυτών, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 25 παρ. 3 και 24 παρ. 3 του ν. 4514/2018, των άρθρων 21 παρ. 1(γ), 24 (α και β), 44 παρ. 1 και 2(β) και 59 παρ. 1 του Καν. ΕΕ 2017/565.

Την επιβολή προστίμου τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000) στην εταιρία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.» για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2020-31.12.2020 λόγω παράβασης των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3556/2007 και μη σύμμορφης με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ κατάρτισης.

Tην ανάκληση της παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας/δραστηριότητας του σημείου 7 του Τμήματος Α ́ καθώς και της παροχής των παρεπόμενων υπηρεσιών των σημείων 4 και 6 του Τμήματος Β ́ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 ήτοι: α) ως προς την επενδυτική υπηρεσία/δραστηριότητα της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης καθώς και β) ως προς τις παρεπόμενες υπηρεσίες i) ξένου συναλλάγματος, εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και ii) υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή, για την εταιρία «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατόπιν αιτήματός της.

Διαβάστε επίσης

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Στην εποχή της Acropolis AΧΕΠΕΥ παραπέμπουν oι 700 χιλ. ευρώ στην Vie Finance

Χρηματιστήριο: Κλείσιμο στα χαμηλά μέρας για τον δείκτη με… 35 εκατ. ευρώ τζίρο – Διαφοροποίηση Coca Cola

Alpha Bank: Τιμή στόχος στα 1,4 ευρώ από JP Morgan

Deutsche Bank: Γιατί η ενεργειακή κρίση της Ευρώπης μόλις ξεκινάειΣΧΟΛΙΑ