F

ΑΓΟΡΕΣ

Coral: Στο 3%-3,5% το εύρος απόδοσης του 5ετούς «ομολόγου Βαρδινογιάννη»

  • NewsRoom
Γιάννης Βαρδινογιάννης. Επιχειρηματίας.

Γιάννης Βαρδινογιάννης. Επιχειρηματίας.


Στα 3%-3,5% ορίστηκε το εύρος απόδοσης του ομολόγου της Coral, όπως ανακοινώθηκε από την ίδια την εταιρεία, η οποία προχωρά στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού έως 90 εκατ. ευρώ και διάρκειας πέντε ετών, όπως είχε γράψει το mononews.gr – ένα ομόλογο που περίμενε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επενδυτική κοινότητα, αφού το εξ αντικειμένου πανίσχυρο επιχειρηματικό brand name και η συνακόλουθη υψηλή αξιοπιστία που το συνοδεύει, αναμένεται να λειτουργήσουν σαν αποτελεσματικός μαγνήτης για την προσέλκυση κεφαλαίων. Τόσο από θεσμικά χαρτοφυλάκια, όσο και από ιδιώτες Έλληνες αποταμιευτές, οι οποίοι αναζητούν καλύτερες αποδόσεις σε σύγκριση με τα προσφερόμενα, αναιμικά επιτόκια των καταθέσεων.

Συγκεκριμένα, η από 23.04.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η από 10.01.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Εκδότρια»), μεταξύ άλλων, αποφάσισαν:

(α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία (εφεξής το «ΚΟΔ»), συνολικού ποσού έως €90.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 90.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του ΚΟΔ, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του Ν.3156/2003 (η «Έκδοση»),

(β) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του
επενδυτικού κοινού (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.»), θα καταχωρηθούν στο ΣΑΤ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον 70.000.000 ευρώ, θα ματαιωθεί η Έκδοση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών ατόκως.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

O προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (εφεξής το «Βιβλίο Προσφορών») το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους.

Το Βιβλίο Προσφορών θα διενεργηθεί μέσω διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.

Το εύρος απόδοσης το οποίο, ορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της Απόφασης 19/776/13.2.2017 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλουν τις αιτήσεις κάλυψης, είναι το ακόλουθο:

Κατώτατη Απόδοση: 3,00%

Ανώτατη Απόδοση: 3,50%

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν και το Επιτόκιο και την Τιμή Διάθεσης που εξάγουν την τελική απόδοση. Το Επιτόκιο δύναται να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής, έως 25 μονάδες βάσης.

Η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από τους Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος των Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%, το κόστος εξυπηρέτησης της Έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.

Ενδεικτικά εάν η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων εφόσον αυτό υπερβαίνει το ελάχιστο ύψος των €70 εκατ., το οποίο και ορίζεται ως προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών.

Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των προσφερόμενων Ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθούν εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους της απόδοσης.

Το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη Ομολογιών, ήτοι Ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας έως €90.000.000, θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και να υποβάλλει σχετική αίτηση κάλυψης (η «Αίτηση Κάλυψης») για την αγορά Ομολογιών, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. για μία (1) τουλάχιστον προσφερόμενη Ομολογία ή για ακέραιο αριθμό Ομολογιών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως 90.000 Ομολογίες. Ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία (1) Ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000.

Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. έχουν ορισθεί οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι.

Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την 7η Μαΐου 2018 και ώρα Ελλάδος 10.00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την 9η Μαΐου 2018 και ώρα Ελλάδος 16.00 μ.μ.


ΣΧΟΛΙΑ