ΑΓΟΡΕΣ

Αυτό είναι το νέο ποινολόγιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το πρώτο μετά το σκάνδαλο της Folli Follie

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Πρόστιμα που φτάνουν τα 3 εκατ. ευρώ και δυνατότητα προσαύξησης κατά 20% σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπιασμού του υπεύθυνου νομικού ή φυσικού προσώπου προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νέο ποινολόγιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτό αποφασίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο της την περασμένη Παρασκευή και είναι η πρώτη φορά που αλλάζει μετά το σκάνδαλο της Folli Follie.

Μεταξύ άλλων πριν από την επιβολή των κυρώσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες, σημειωτέον, ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ για απλή επίπληξη, θα λαμβάνεται υπ’ όψη η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Δηλαδή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη της ιδίως τα αποτελέσματα που προκλήθηκαν ή απειλήθηκε να προκληθούν στην αγορά, κυρίως την επίδραση στην αγορά, τη συμμετοχή σε δείκτες αναφοράς όπως ενδεικτικά τον FTSE/ASE Large Cap, τον MSCI Greece, την κεφαλαιοποίηση εταιρείας ως ποσοστό της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ, το ύψος δανεισμού σε επενδυτές μέσω ομολόγων, τη διαπραγμάτευση παραγώγων με υποκείμενη αξία τη μετοχή ή τα ομόλογα της εταιρείας και το ύψος των εν λόγω ανοιχτών θέσεων.

Επίσης, λαμβάνονται υπόψη:

– η διάρκεια της Παράβασης, δηλαδή το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η παραβατική συμπεριφορά λαμβάνει χώρα και
– η συχνότητα της Παράβασης, ήτοι εάν η παράβαση τελούνταν κατ’ εξακολούθηση.

Αναλυτικότερα, τα πρόστιμα και η κατηγοριοποίησή τους, είναι τα ακόλουθα:  

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει το χρηματικό πρόστιμο που υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι παράγοντες που επιδεινώνουν ή μετριάζουν την παραβατική συμπεριφορά. Συνεπώς, μπορεί να προσαυξάνεται ή μειώνεται το ποσό, ανάλογα με το εάν συντρέχουν αντίστοιχα επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές περιστάσεις.

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι ιδίως οι εξής:

– H λήψη ή μη μέτρων από τον παραβάτη για την άρση της παράβασης στο μέλλον.
– Η ειδική και γενική πρόληψη.
– Ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου.
– Η λήψη μέτρων για επανόρθωση.
– Το καθεστώς διαπραγμάτευσης της Εταιρείας (αναστολή ή επιτήρηση).
– Ο συνολικός κύκλος εργασιών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις κατά το έτος που αφορά η παράβαση και οι οποίες έχουν υπογραφεί από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Για την επαύξηση ή το μετριασμό του ύψους του προστίμου δύνανται να λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες που προκύπτουν, ενδεικτικά, από:

– τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης,
– την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου,
– την Αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου από ανεξάρτητο αξιολογητή,
– την Αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης από το Διοικητικό Συμβούλιο,
– την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή,
– την Επιβεβαίωση του Ορκωτού Ελεγκτή για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας,
– τη Συμπληρωματική Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

Τέλος, ανάλογα με την βαρύτητα της κάθε υπόθεσης, το συνολικό ύψος του χρηματικού προστίμου προσαυξάνεται κατά 5% στις λιγότερο σημαντικές παραβάσεις, 10% στις σημαντικές και 20% στις πολύ σημαντικές παραβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό συνεκτιμάται και η προηγούμενη επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.


ΣΧΟΛΙΑ