Αρχείο ΕΥΔΑΠ - ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ

Αρχείο ΕΥΔΑΠ – ΚΕΛ Ψυττάλειας

ΕΥΔΑΠ: Με ευθύνη απέναντι στο μέλλον

ΕΥΔΑΠ: Πώς υλοποιεί τον στόχο για το zero carbon water

  • NewsRoom

Η μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος αποτελεί διαρκή στόχο της ΕΥΔΑΠ (Net Zero) που επιδιώκει να μειώσει τις άμεσες και τις έμμεσες εκπομπές της χρησιμοποιώντας μόνο πράσινη ενέργεια για το 100% των αναγκών της λειτουργίας της.

Η στρατηγική της αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, στην εξοικονόμηση ενέργειας – μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και στην εκτίμηση της εκπομπής των αερίων ρύπων που έχουν άμεσες επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή (φαινόμενο θερμοκηπίου) στις νέες μελέτες.

Επίσης επιλέγει υλικά και μηχανήματα με σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, πραγματοποιεί μελέτες για την προστασία των νέων υποδομών από ακραία φαινόμενα, όπως πλημμύρες, απόρροια της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας, για αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προχωρά σε σταδιακή αντικατάσταση μέρους του στόλου της ΕΥΔΑΠ με ηλεκτρικά οχήματα. Σχεδιάζει τη μετάβαση σε low carbon emission συστήματα, την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων και την εγκατάσταση Φ/Β Σταθμών και Υδροηλεκτρικών σε εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ.

Η εταιρεία σήμερα, ιδιο-παράγει από ΑΠΕ το 48% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει και το 15% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει. Στόχος της είναι να φτάσει ώστε το 100% της απαιτούμενης ενέργειας να παράγεται από ΑΠΕ ως το 2030 ώστε να παράγει νερό μηδενικού άνθρακα.

Για τον σκοπό αυτό προχωρά στην επένδυση σε έργα ΑΠΕ, φωτοβολταϊκών και υδροηλεκτρικών αλλά και δίνει έμφαση σε κινήσεις μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης με βιοκλιματικά κτήρια, ηλεκτρικά αυτοκίνητα κ.λ.π. Επίσης, με το έργο της Ψυττάλειας, μειώνει την κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ψυττάλεια κατά 80% ως το 2030.

Η μεθοδολογία που ακολουθεί η ΕΥΔΑΠ για τον υπολογισμό του CO2 στηρίζεται στα: 1. ISO 14064-1:2018 Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals. 2. Greenhouse Gas Protocol, WRI (GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, Revised Edition).

Ταυτόχρονα με το στόχο διανομής νερού μηδενικού άνθρακα η ΕΥΔΑΠ δίνει έμφαση στη βελτίωση των επιδόσεών της στα ESG. Eίναι ο πρώτος οργανισμός Δημόσιου χαρακτήρα που ενσωμάτωσε και εναρμονίστηκε με τα διεθνή standards SASB και συνεχίζει το 2022 με στόχο:

  • Επαλήθευση & Διακρίβωση Yπολογισμών Ρύπων Αερίων του Θερμοκηπίου
  • Υποβολή του CDP και του CRI, των μεγαλύτερων πλατφορμών υποβολής αναφορών ESG, που εστιάζουν στις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών
  • Μελέτη του επίπεδου ετοιμότητας και συμμόρφωσης της εταιρείας με τις συστάσεις του TCFD
Αρχείο ΕΥΔΑΠ - Μόρνος
Αρχείο ΕΥΔΑΠ – Μόρνος

Η πορεία μέχρι σήμερα

Κλειδί για τη βελτίωση των επιδόσεων της ΕΥΔΑΠ είναι οι ακριβείς μετρήσεις. Από την επεξεργασία των δεδομένων και τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος του έτους 2021 για την ΕΥΔΑΠ προκύπτουν τα ακόλουθα:

Άμεσες εκπομπές SCOPE 1:

– Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στα αέρια του θερμοκηπίου στο σύνολο της ΕΥΔΑΠ έχουν οι διεργασίες στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) (108.747,7 tCO2e) που αποτελούν άμεσες εκπομπές. Λοιπές εκπομπές που ανήκουν στο SCOPE 1 είναι:

– Σταθερές πηγές καύσης με φυσικό αέριο: 2,425.9 tCO2e

– Κινητές πηγές καύσης με πετρέλαιο: 1,344.4 tCO2e

– Σταθερές πηγές καύσης με πετρέλαιο: 423.8 tCO2e

– Κινητές πηγές καύσης με βενζίνη: 241.5 tCO2e

– Σταθερές πηγές καύσης με βενζίνη: 2.4 tCO2e

Το 2021 παρατηρήθηκε μείωση εκπομπών της τάξης του 55% από το έτος αναφοράς 2014 (5.236 t CO2). Η σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 στο ΚΕΛΨ οφείλεται σε μια σειρά στοχευμένων επιλογών διαχείρισης.

Στρατηγική της εταιρείας για την περαιτέρω μείωση των άμεσων εκπομπών είναι ο περιορισμός της χρήσης φυσικού αερίου, και υποκατάσταση του με βιογενές βιοαέριο που παράγεται στις εγκαταστάσεις από την επεξεργασία της ιλύος, η περαιτέρω εκτέλεση έργων για την αύξηση της παραγωγής του βιογενούς βιοαερίου, η ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών πόρων και η αύξηση της ιδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Αρχείο ΕΥΔΑΠ - ΚΕΛ Ψυττάλειας
Αρχείο ΕΥΔΑΠ – ΚΕΛ Ψυττάλειας

Έμμεσες εκπομπές SCOPE 2:

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όλων των εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ αποτελεί τη δεύτερη πιο σημαντική πηγή εκπομπών αερίων (102.494,6 tCO2e) στην ΕΥΔΑΠ. Οι μεγαλύτερες έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου λόγω της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας παρατηρούνται:

– στο ΚΕΛ Ψυττάλειας όπου οι εκπομπές ανέρχονται σε 43.616,44 tCO2e

– στο Δίκτυο Ύδρευσης όπου οι εκπομπές ανέρχονται σε 29.305,74 tCO2e

– στην Υδροληψία όπου οι εκπομπές ανέρχονται σε 14.320,07 tCO2e

Ο δείκτης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τα κτίρια της ΕΥΔΑΠ είναι 64,67 kg CO2 /m2 επιφάνειας κτηρίων, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου ανήκει στο SCOPE 2 (ηλεκτρική ενέργεια).

Από το σύνολο των δεικτών εκπομπών επεξεργασίας νερού, ο χαμηλότερος δείκτης εκπομπών ανά m3 νερού παρουσιάζεται στη Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Γαλατσίου (0,009 kgCO2/ m3) και ο υψηλότερος στη Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Πολυδενδρίου (0,022 kgCO2/ m3) λόγω της απαίτησης άντλησης για ανύψωση της στάθμης του αδιύλιστου νερού.

Για τη μείωση των έμμεσων εκπομπών Scope 2 η ΕΥΔΑΠ σχεδιάζει την ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και μικρής κλίμακας μονάδα αντλησιοταμίευσης. Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάνελ επί εδάφους και επί στέγης σε υφιστάμενες μονάδες επεξεργασίας και υδραγωγεία του εξωτερικού συστήματος ύδρευσης συνολικής ισχύος ~40MW.

Εκπομπές στην εφοδιαστική αλυσίδα SCOPE 3:

Στο SCOPE 3 ανήκουν:

– Η διάθεση εκροών των ΚΕΛ στο υδάτινο οικοσύστημα: 7.579,9 tCO2e

– Η χρήση χημικών ουσιών: 3.425,3 tCO2e

– Οι χιλιομετρικές μετακινήσεις των εργαζομένων. Δείγμα 593 εργαζομένων (~ ¼ των εργαζομένων της εταιρίας) οδηγεί σε εκπομπές 708,4 tCO2e