Τράπεζες

Ιστορικό διαβατήριο για τα «κόκκινα» δάνεια – Πώς θα αναπτύξει τη δευτερογενή αγορά η Ελλάδα

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Στις δευτερογενείς αγορές των «κόκκινων» δανείων στρέφουν την προτεραιότητά τους οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αναπτύξουν τις συναλλαγές των NPLs στοιχείο το οποίο εκτιμάται πως θα βοηθήσει ιδιαιτέρως τη χώρα μας που ανοίγει με αξιώσεις αυτήν τη συγκεκριμένη αγορά μέσω του «Ηρακλή».

Η EBA, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, βελτιώνει τα πρότυπα δεδομένων για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως βασική δράση για τη διευκόλυνση των πωλήσεων NPLs και τη λειτουργία των δευτερογενών αγορών για NPLs.Πιο συγκεκριμένα τα NPLs μέσα από τα νέα πρότυπα αποκτούν ιστορικό διαβατήριο το οποίο αποτελεί ουσιαστικά έγγραφο για την προσέλκυση των επενδυτών.

Τα πρότυπα NPLs στόχο έχουν να βοηθήσουν τις τράπεζες να προετοιμαστούν καλύτερα ως μέρος των στρατηγικών της διαχείρισης μετά την πανδημία COVID-19, ενώ αντιμετωπίζουν ασυμμετρίες πληροφοριών προκειμένου να ισορροπήσουν τις τιμές μεταξύ πωλητών και αγοραστών.

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη χώρα μας, η οποία θα αναδειχθεί σε μια από τις πιο σημαντικές αγορές σε αυτήν την κατεύθυνση, προετοιμάζει και νομοθετικά  το Central Credit Registry, μια βάση δεδομένων που θα αφορά όλα τα δάνεια που τιτλοποιούνται ή που πουλιούνται σε επενδυτές. Έτσι οι επενδυτές έχοντας όλη την πληροφόρηση σε επίπεδο ιστορικό για τα δάνεια αυτά μπορούν να προχωρήσουν σε καλύτερη αποτίμηση.

Τέτοιες βάσεις έχει η Ιρλανδία, η Ιταλία ενώ ετοιμάζει και η χώρα μας. Θα καταγράφεται η “ιστορική συνέχεια” κάθε δανείου από τη χορήγησή του μέχρι σήμερα ώστε ο επενδυτής να ξέρει πλήρως που επενδύει. Η διαβούλευση  για τα νέα πρότυπα θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου 2021.

Τα πρότυπα δεδομένων NPLs διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή μιας κοινής βάσης για την ανταλλαγή δεδομένων σε δευτερογενείς αγορές, η οποία αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων στην ΕΕ από το 2017.Η τρέχουσα αναθεώρηση των προτύπων βασίζεται στην εμπειρία των χρηστών και στα σχόλια από διάφορους συμμετέχοντες στην αγορά και ανταποκρίνεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση των NPLs μετά την πανδημία COVID-19 (Δεκέμβριος 2020).

Ο στόχος αυτής της αναθεώρησης είναι να καταστήσει αυτά τα προαιρετικά πρότυπα δεδομένων απλούστερα, πιο αναλογικά και πιο αποτελεσματικά, όπως επίσης να τα καταστήσει διαθέσιμα σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά έως το τέλος του 2021. Αυτό θα επιτρέψει την ανακάλυψη τιμών με συνεπή τρόπο στην ενιαία αγορά. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σημειώνει ότι η έγκριση της προτεινόμενης οδηγίας για τους πιστωτικούς φορείς, τους αγοραστές και η ανάκτηση ασφάλειας μπορεί να οδηγήσει τη μετατροπή των προτύπων σε υποχρεωτικά.

Τα πρότυπα δεδομένων NPL αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων επιπέδων κόκκινων δανείων μετά την πανδημία ώστε να αντιμετωπιστεί η πιθανή υποβάθμιση της ποιότητας του ενεργητικού στο άμεσο μέλλον, αποτελεσματικά .Οι επιλογές για  την ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης των NPLs στις τράπεζες είναι ζωτικής σημασίας ενώ υπάρχουν πολλά εργαλεία διαθέσιμα στις τράπεζες για  τη διαχείριση και μείωση των κόκκινων δανείων.

Οι συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά είναι ένα από αυτά τα εργαλεία, και ως εκ τούτου η πρόσβαση σε μια λειτουργική και αποτελεσματική δευτερογενή αγορά είναι απαραίτητη για όλους τους παράγοντες του τραπεζικού τομέα της ΕΕ. Προτείνεται λοιπόν η  αναδιάρθρωση  των κατηγοριών δεδομένων, ο  σχεδιασμός των κατηγοριών των περιουσιακών στοιχείων και εν γένει η κατηγοριοποίηση των δεδομένων σε στοιχεία κρίσιμα ή μη.

Η εκτεταμένη χρήση των προτύπων δεδομένων NPLs αναμένεται  να διευρύνει τη βάση των επενδυτών και διευκολύνει περαιτέρω τις συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά.ΣΧΟΛΙΑ