F

Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 622 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο – Στα 4 δισ. ευρώ έπεσαν τα NPEs

Εθνική Τράπεζα 2.0: Το σχέδιο της Εθνικής Τράπεζας για το Ταμείο Ανάκαμψης - Στα 6 δισ. ευρώ η ελάχιστη χρηματοδότηση

Παύλος Μυλωνάς, CEO Εθνικής Τράπεζας


Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε €622 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 34% σε ετήσια βάση ενώ τα NPEs κατήλθαν στα 4 δισ. ευρώ που είναι και τα χαμηλότερα του κλάδου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εθνική τράπεζα.

Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 16,0%4, ενισχυμένος κατά 30 μ.β. περίπου σε σχέση με την αρχή του έτους. Με πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9 (fully loaded – FL), ο δείκτης CET1 FL διαμορφώθηκε σε 13,8%, αυξημένος κατά 100μ.β. από την αρχή του έτους

Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 17,0%4 και υπερβαίνει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το 2021 κατά περίπου 600μ.β.

Τα συνολικά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 575 εκατ. ευρώ.

Η διελκυστίνδα μεταξύ της μετάλλαξης Δέλτα και του προγράμματος εμβολιασμού συνεχίζεται, με τις προσδοκίες ότι, το τελευταίο θα πάρει οριστικά το προβάδισμα το φθινόπωρο, να ενισχύονται, καθώς το ποσοστό εμβολιασμού θα αγγίξει το ορόσημο του 70%. Στον τομέα της οικονομίας γίνεται κατανοητό ότι έρχονται καλύτερες μέρες και η εμπιστοσύνη κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, οδηγώντας σε διψήφια ποσοστά ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας στα τελευταία τρία τρίμηνα του έτους.

Έτσι ξεκίνησε τη δήλωσή του ο κ. Παύλος Μυλωνάς κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της. Ο κ. Μυλωνάς ανέφερε:

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και παρά τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις μετακινήσεις στο μεγαλύτερο μέρος του, καταφέραμε να επιτύχουμε ισχυρά κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €622 εκατ., αντανακλώντας την ανάκαμψη σε όλους τους βασικούς τομείς κερδοφορίας της Τράπεζας, καθώς και τα ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις. Χαρακτηριστικά, ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα μειώθηκε σε 51% το Β’ τρίμηνο 2021, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν αύξηση κατά 10% σε ετήσια βάση. Το σημαντικότερο είναι ότι, εξαιρώντας τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και μετά από προβλέψεις, τα οργανικά κέρδη του Ομίλου εκτοξεύθηκαν κατά 58% σε ετήσια βάση, στα €208 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2021, φέρνοντάς μας αισθητά κοντά στην επίτευξη του στόχου μας για επαναλαμβανόμενα ετήσια κέρδη ύψους €0,5 δισ., ήτοι απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων της τάξεως του 9% περίπου για το επόμενο έτος.

Από πλευράς ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου, η έκθεσή μας σε Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκε περαιτέρω στα €4,0 δισ., ήτοι 12,8%, με τον δείκτη κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων από σωρευμένες προβλέψεις να αυξάνεται περαιτέρω σε ποσοστό 66,4%. Ο ρυθμός δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων παρέμεινε αρνητικός, συντελώντας στη συνολική οργανική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά €0,2 δισ. στο Α’ εξάμηνο 2021, παρά τη λήξη όλων των προγραμμάτων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών στο τέλος του 2020. Πράγματι, η κατάσταση πληρωμών των ενήμερων πελατών που είχαν ενταχθεί στα εν λόγω προγράμματα παραμένει σε πολύ καλά επίπεδα, καθώς μόνο το 3% παρουσιάζει καθυστέρηση πληρωμών άνω των 90 ημερών. Εξίσου σημαντικό είναι ότι μόλις το 1% των ενήμερων πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών παρουσιάζει μία μικρή καθυστέρηση (άνω των 30 ημερών), εξέλιξη που ξεπερνά κατά πολύ τις προσδοκίες της Τράπεζας. Ως αποτέλεσμα, έχουμε βάσιμες προσδοκίες ότι θα σημειώσουμε καλύτερη επίδοση έναντι του στόχου που έχουμε θέσει για το κόστος πιστωτικού κινδύνου της Τράπεζας.

Όσον αφορά την κεφαλαιακή μας επάρκεια, από την αρχή του έτους βελτιώσαμε περαιτέρω την ήδη ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, με τον δείκτη CET1 και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχονται σε 16,0% και 17,0% αντίστοιχα. Η κεφαλαιακή μας θέση αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω κατά 170μ.β. περίπου, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier και την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, τα κονδύλια από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) σε συνδυασμό με τις περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα αναμένεται να οδηγήσουν σε εκτόξευση των επενδύσεων. Αξιοποιώντας το βελτιωμένο λειτουργικό μοντέλο της ΕΤΕ, όπως αναδείχτηκε από το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού που μόλις ολοκλήρωσε τον τρίτο έτος του, η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε προνομιακή θέση για να στηρίξει τους πελάτες της σε ένα περιβάλλον υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας έτσι τον στόχο να αναδειχθεί σε Τράπεζα πρώτης επιλογής στην Ελλάδα. Ενόψει αυτών των θετικών προοπτικών, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας για υψηλή κερδοφορία, μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και κεφαλαιακή επάρκεια, παρέχοντας προστιθέμενη αξία στους πελάτες και τους μετόχους μας.

Στη λεπτομέρειά τους τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε €622 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 34% σε ετήσια βάση

– Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, σε €591 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2021, αντανακλώντας το όφελος από την συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας και τη συμμετοχή της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO III)

– Ελλείψει περιοριστικών μέτρων, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανέκαμψαν το Β’ τρίμηνο 2021 (+4% σε τριμηνιαία βάση), οδηγώντας στην αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά 10% σε ετήσια βάση, σε €136 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2021

– Η σημαντική περιστολή των δαπανών προσωπικού στην Ελλάδα (-15% σε ετήσια βάση) οδήγησε στη δραστική αποκλιμάκωση των λειτουργικών δαπανών κατά 8% σε ετήσια βάση το Α’ εξάμηνο 2021. Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα στην Ελλάδα σημείωσε εντυπωσιακή βελτίωση κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 51,0% κατά το Α’ εξάμηνο 2021

– Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €449 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2021, ενσωματώνοντας υψηλά κέρδη σχετιζόμενα με συναλλαγές χρεογράφων (κυρίως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου)

– Προβλέψεις απομείωσης ύψους €70 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2021 και €147 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2021, ήτοι 109μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις

– Τα οργανικά κέρδη1 ενισχύθηκαν κατά 58% σε ετήσια βάση, σε €208 εκατ., αντανακλώντας την ανάκαμψη των οργανικών εσόδων και την περαιτέρω βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους της Τράπεζας

Tο υπόλοιπο Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στην Ελλάδα μειώθηκε σε €4,02 δισ.

– Στην Ελλάδα, τα ΜΕΑ διαμορφώθηκαν σε €4,0 δισ. το Β’ τρίμηνο 2021 ή €1,4 δισ. μετά από προβλέψεις, εκ των οποίων τα ρυθμισμένα ΜΕΑ που παρουσιάζουν καθυστέρηση κάτω των 30 ημερών ανέρχονται σε €1,4 δισ. (περίπου 35% του συνόλου)

– Η οργανική μείωση των ΜΕΑ διατηρήθηκε κατά το Β’ τρίμηνο 2021 και ανήλθε συνολικά σε €0,2 δισ. το Α’ εξάμηνο 2021 επιβεβαιώνοντας τον στόχο που έχει θέσει η Τράπεζα για σωρευτική μείωση ΜΕΑ ύψους €0,8 δισ. το 2021-2022

– Ο δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 12,8%3 (μείωση κατά 50μ.β. σε τριμηνιαία βάση) και σε 12,7%3 σε επίπεδο Ομίλου. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 66,4% στην Ελλάδα (66,8% σε επίπεδο Ομίλου), ενισχυμένος κατά 360μ.β. περίπου από την αρχή του έτους

-Η κατάσταση πληρωμών των ενήμερων πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών συνεχίζει να ξεπερνά τις προσδοκίες της Τράπεζας, καθώς μόνο το 3% βρίσκεται σε καθεστώς αθέτησης πληρωμών (άνω των 90 ημερών) τον Ιούλιο 2021, ενώ μόλις το 1% παρουσιάζει μικρή καθυστέρηση (άνω των 30 ημερών)

– Το 60% περίπου των ενήμερων πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών είναι χαμηλού ρίσκου και δεν έχουν ζητήσει περαιτέρω διευκολύνσεις πληρωμών μετά τη λήξη των εν λόγω προγραμμάτων

Δείκτης CET1 στο 16,0%4,, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 17,0%4

– Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 16,0%4, ενισχυμένος κατά 30μ.β. περίπου σε σχέση με την αρχή του έτους. Με πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9 (fully loaded – FL), ο δείκτης CET1 FL διαμορφώθηκε σε 13,8%4, αυξημένος κατά 100μ.β. από την αρχή του έτους

– Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 17,0%4 και υπερβαίνει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις5 για το 2021 κατά περίπου 600μ.β.

– Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier και της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής θα ενισχύσει τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας κατά περίπου 170μ.β. σε ~18,8%

– Η ETE ολοκλήρωσε με επιτυχία την Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών του 2021, με τον δείκτη CET1 FL να διαμορφώνεται σε 15,5% το 2023 υπό το Βασικό σενάριο (+270μ.β. το 2021-23), ενώ υπό το Δυσμενές σενάριο σημειώθηκε μέγιστη αρνητική επίπτωση 6,4π.μ. στο δείκτη CET1 FL. Λαμβάνοντας υπόψιν τα κέρδη μετά φόρων του Α’ εξαμήνου 2021 και την ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier και της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας αυξάνεται κατά σχεδόν 300μ.β.

Οι εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε €2,0 δισ. το Α’ εξάμηνο 2021, ενισχυμένες κατά 9% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις εκταμιεύσεις δανείων Εταιρικής Τραπεζικής

– Τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά €1,2 δισ. σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της αύξησης στα εξυπηρετούμενα δάνεια Εταιρικής Τραπεζικής (+€1,5 δισ., σε ετήσια βάση), ενώ η απομόχλευση των εξυπηρετούμενων δανείων Λιανικής Τραπεζικής εμφανίζει τάσεις επιβράδυνσης

– Οι εγχώριες καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €49,6 δισ. το Α’ εξάμηνο 2021, αυξημένες κατά €6,3 δισ. ή 14,5% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις εισροές καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου, οι οποίες υπερβαίνουν πλέον το 80% των συνολικών καταθέσεων της ΕΤΕ στην Ελλάδα

– Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα (TLTRO III) διατηρείται σε €11,6 δισ., ενισχύοντας τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο

Ενεργή στήριξη των πελατών μας εν όψει της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας

– Αναφορικά με τα κρατικά προγράμματα επιδότησης δόσης δανείου (Γέφυρα Ι & ΙΙ), τα υπόλοιπα στεγαστικών δανείων ανέρχονται σε περίπου €1,4 δισ. (σχεδόν το 40% είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών -moratoria- μέχρι 31.12.2020), με τα επιλέξιμα υπόλοιπα δανείων μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων να διαμορφώνονται σε περίπου €1,3 δισ. (το 30% περίπου είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών μέχρι 31.12.2020)

– Τα δάνεια που έχουν υπαχθεί σε στοχευμένα προγράμματα διευκόλυνσης οφειλών της ΕΤΕ ανέρχονται σε €0,3 δισ., εκ των οποίων τα 2/3α αφορούν πελάτες Εταιρικής Τραπεζικής

Το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού αποτελεί την κινητήρια δύναμη άμεσων και επιτυχημένων αλλαγών

– Η ΕΤΕ συνεχίζει να κεφαλαιοποιεί το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της, το οποίο ολοκλήρωσε το τρίτο έτος του και συντελεί αποφασιστικά στη μετάβαση της Τράπεζας προς ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό λειτουργικό μοντέλο

– Στον απόηχο της πανδημίας του κορωνοϊού, οι τραπεζικές συναλλαγές αυξήθηκαν σημαντικά (+17% σε ετήσια βάση) και διενεργούνται κυρίως μέσω ψηφιακών καναλιών. Οι συναλλαγές e-banking ενισχύθηκαν κατά 34% σε ετήσια βάση το Β’ τρίμηνο 2021, αντικαθιστώντας τις συναλλαγές στα καταστήματα, οι οποίες έχουν μειωθεί κατά 52% σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο 2020

– Συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τη διακυβέρνηση και τις πρακτικές της Τράπεζας αναφορικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), θέτοντας σαφείς προτεραιότητες και επιτυγχάνοντας σημαντικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς ESG

Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 34,3% σε ετήσια βάση, σε €614 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2021. Η ενίσχυση της κερδοφορίας μας αντανακλά τη βελτίωση των οργανικών εσόδων, τα ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, επωφελούμενα από την ανταλλαγή και πώληση κυρίως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), καθώς και τη σημαντική αποκλιμάκωση των λειτουργικών εξόδων. Εξαιρώντας τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα, καθώς και τις μη επαναλαμβανόμενες προβλέψεις σε σχέση με την πανδημία του κορωνοϊού ύψους €0,4 δισ. το Α΄ εξάμηνο 2020, τα οργανικά κέρδη ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 60,0% σε ετήσια βάση, σε €195 εκατ..

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 7,9% σε ετήσια βάση, στα €562 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2021, αντανακλώντας το όφελος από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, ως αποτέλεσμα της αυξημένης συμμετοχής της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO III) της ΕΚΤ, καθώς και της ανατιμολόγησης των καταθέσεων προθεσμίας κατά 10μ.β. από την αρχή του έτους. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία (+€1,2 δισ. σε ετήσια βάση), καθώς διατηρείται η δυναμική στις εκταμιεύσεις δανείων Εταιρικής Τραπεζικής και η παραγωγή νέων δανείων Λιανικής Τραπεζικής αρχίζει να ανακάμπτει (>2,5 φορές ετησίως), αν και από χαμηλή βάση. Σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2021, τα καθαρά έσοδα από τόκους σημείωσαν αύξηση κατά 1,0% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της περαιτέρω αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης της Τράπεζας. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση, στις 209μ.β. το Β’ τρίμηνο 2021.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €130 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2021, ενισχυμένα κατά 10,2% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των προμηθειών από τα ψηφιακά κανάλια (+22,3% σε ετήσια βάση) και τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης (+10,9% σε ετήσια βάση), καθώς και της εντυπωσιακής ενίσχυσης των προμηθειών από δάνεια Εταιρικής Τραπεζικής (+59,0% σε ετήσια βάση). Σε επίπεδο τριμήνου, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν κατά 4,1% σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τις ισχυρές χορηγήσεις επιχειρηματικών δανείων.

Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €448 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2021, επωφελούμενα από μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την ανταλλαγή υφιστάμενων ΟΕΔ ύψους €209 εκατ., καθώς και την πώληση χρεογράφων (κυρίως ΟΕΔ) και το κλείσιμο θέσεων σε παράγωγα προϊόντα συνολικού ύψους €286 εκατ..

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 7,8% σε ετήσια βάση, σε €353 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2021, ως αποτέλεσμα της εντυπωσιακής μείωσης των δαπανών προσωπικού (-15,2% σε ετήσια βάση). Η τελευταία αποτυπώνει το όφελος των Προγραμμάτων Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού του 2019 και του 2020 που οδήγησαν στη σταδιακή μείωση του αριθμού των εργαζομένων της Τράπεζας κατά 900 περίπου άτομα εντός του 2020 και κατά επιπλέον 200 περίπου άτομα εντός του Α’ εξαμήνου 2021.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε €70 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2021 (109μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις) έναντι €75 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2021. Το Α’ εξάμηνο 2021, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε €145 εκατ., ήτοι 113μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις.

Διεθνείς δραστηριότητες:

Στις διεθνείς δραστηριότητες1, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €8 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2021, ενισχυμένα κατά 7,8% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2020, αντανακλώντας τη μείωση των λειτουργικών δαπανών (-14,4% σε ετήσια βάση) και των φόρων.

Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου

Η μείωση των ΜΕΑ διατηρήθηκε κατά το Β’ τρίμηνο 2021, με τα ΜΕΑ στην Ελλάδα να μειώνονται κατά €0,1 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε €4,0 δισ., αντανακλώντας οργανικές ενέργειες. Η συνολική οργανική μείωση ΜΕΑ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε €0,2 δισ. το Α’ εξάμηνο 2021 έναντι του στόχου που έχει θέσει η Τράπεζα για σωρευτική οργανική μείωση ΜΕΑ ύψους €0,8 δισ. το 2021-2022.

Η κατάσταση πληρωμών των ενήμερων πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών συνεχίζει να ξεπερνά τις προσδοκίες της Τράπεζας, καθώς μόνο το 3% βρίσκεται σε καθεστώς αθέτησης πληρωμών (άνω των 90 ημερών) τον Ιούλιο 2021, ενώ μόλις το 1% παρουσιάζει μικρή καθυστέρηση (άνω των 30 ημερών). Επιπλέον, το 60% περίπου των εν λόγω πελατών είναι χαμηλού ρίσκου και δεν έχει ζητήσει περαιτέρω διευκολύνσεις πληρωμών μετά τη λήξη των προγραμμάτων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών.

Ο δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκε κατά περίπου 50μ.β. σε τριμηνιαία βάση, σε 12,8% το Β’ τρίμηνο 2021. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 66,4% από 64,8% το προηγούμενο τρίμηνο. Στις διεθνείς δραστηριότητες1, ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 8,5% το Β’ τρίμηνο 2021, με τον αντίστοιχο δείκτη κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 78,8%.

Διαβάστε επίσης:

Παύλος Μυλωνάς (Εθνική Τράπεζα): Στόχος το 2022 τα ΝPEs να φθάσουν στο 6%



ΣΧΟΛΙΑ