Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Αύξηση 26% στα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2020, στα €591 εκατ.

  • NewsRoom

Παύλος Μυλωνάς, CEO της Εθνικής Τράπεζας


Σημαντική αύξηση στην κερδοφορία κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα το 2020, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε.

Ειδικότερα, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 591 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 26% σε ετήσια βάση.

Η ανάκαμψη στα καθαρά έσοδα από τόκους διατηρήθηκε κατά το Β’ εξάμηνο 2020 (+12,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο),
με αποτέλεσμα τα καθαρά έσοδα από τόκους να κινηθούν σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα σε ετήσια βάση, παρά τη σημαντική
αποκλιμάκωση ΜΕΑ.

Παρά τη δυσχερή συγκυρία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 5,3% σε
τριμηνιαία βάση και παρέμειναν αμετάβλητα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος στα €256 εκατ. το 2020, αντανακλώντας τη
σημαντική αύξηση των προμηθειών από συναλλαγές μέσω καρτών και υπηρεσίες διαμεσολάβησης

Σημαντική αποκλιμάκωση κατέγραψαν οι δαπάνες προσωπικού (-8,2% σε ετήσια βάση) και τα γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα (-11,8% σε ετήσια βάση) στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού των υπαλλήλων της Τράπεζας, το  εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων επικουρουμένου από τη μετάβαση των πελατών μας σε ψηφιακά κανάλια, καθώς και της αυστηρής διαχείρισης των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων

Οι προβλέψεις απομειώσεις διαμορφώθηκαν στο ύψος των €1,1 δισ., ήτοι περίπου 400μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, ενσωματώνουν τις επισφαλείς απαιτήσεις για τον κορονοϊό και την τιτλοποίηση Frontier. Εξαιρουμένων των εν λόγω προβλέψεων, το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε σε 106μ.β. το 2020, σε επίπεδα σύμφωνα µε το στόχο που είχε θέσει η Τράπεζα

Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων προβλέψεων και των κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις, τα οργανικά κέρδη
ανήλθαν σε €328 εκατ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 41,1% σε ετήσια βάση.

Τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 37,9% σε ετήσια βάση, σε €637 εκατ., καθώς τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις αντιστάθμισαν πλήρως τις πρόσθετες προβλέψεις για τον κορονοϊό και τη συναλλαγή Frontier.

Η συνολική μείωση ΜΕΑ στην Ελλάδα άγγιξε τα €6,5 δισ. το 2020, αντανακλώντας την ταξινόμηση του χαρτοφυλακίου Frontier ως περιουσιακό στοιχείο προοριζόμενο προς πώληση το Δ’ τρίμηνο 2020, καθώς και την οργανική μείωση ΜΕΑ ύψους €0,7 δισ. για ολόκληρο το έτος

Ο Δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 13,8% (μείωση κατά 16,2π.μ. σε τριμηνιαία βάση), με το δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 62,8% (+640μ.β. σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο)

Ο δείκτης CET1 ύψους 15,7% το Δ τρίμηνο 2020 ενσωματώνει την αρνητική επίδραση των προβλέψεων απομείωσης για τη συναλλαγή Frontier και τον κορωνοϊό

Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 16,7% και υπερβαίνει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το 2021 κατά τουλάχιστον 550μ.β.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier και της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής θα ενισχύσει την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας
κατά περίπου 170μ.β. σε σύγκριση με τα αντίστοιχα επίπεδα στο τέλος του 2020.

Τα σημαντικότερα επιτεύγματα του 2020

-Η ταξινόμηση του χαρτοφυλακίου Frontier ως περιουσιακό στοιχείο προοριζόμενο προς πώληση μειώνει το δείκτη Μη
Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) σε 13,6%1 από 29,3% το Γ’ τρίμηνο 2020, με το δείκτη CET1 να διατηρείται σε 15,7%, παρά την
απορρόφηση των απαιτούμενων προβλέψεων για την τιτλοποίηση Frontier. Η θετική επίδραση στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας
από τη μείωση των Σταθμισμένων Στοιχείων του Ενεργητικού ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της συναλλαγής εκτιμάται σε περίπου
110μ.β..

-Η συμφωνία πώλησης του 90% της συμμετοχής μας στην Εθνική Ασφαλιστική αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα του 2020. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας κατά περίπου 60μ.β..

-Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των υπαλλήλων και πελατών μας αποτέλεσε ύψιστη προτεραιότητα της Τράπεζας καθ’ όλη
τη διάρκεια του 2020, με το ποσοστό του προσωπικού που εργάζεται εξ αποστάσεως, αλλά με ασφάλεια και αποδοτικότητα στον
κυβερνοχώρο, να ανέρχεται σε περίπου 50%.

-Οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας επιτάχυναν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Τράπεζας. Ο αριθμός των συναλλαγών πλησιάζει τα
επίπεδα προ κορωνοϊού, με τις συναλλαγές e-banking να αυξάνονται σχεδόν κατά 50%, αντικαθιστώντας τις συναλλαγές στα
καταστήματα, οι οποίες έχουν σταδιακά μειωθεί περίπου κατά τα 2/3α σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την εκδήλωση της
πανδημίας.

-Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία παρά τη δυσχερή συγκυρία λόγω κορωνοϊού, η οποία αντανακλά την ανθεκτικότητα των οργανικών
εσόδων και τη σημαντική περιστολή των λειτουργικών δαπανών.

-Τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα ύψους €1,1 δισ. απορρόφησαν πλήρως τις μη επαναλαμβανόμενες
προβλέψεις σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού και την τιτλοποίηση Frontier, καθώς και την πρόσθετη απομείωση ως
αποτέλεσμα της συμφωνίας πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, χωρίς να προχωρήσουμε σε απόσχιση του τραπεζικού κλάδου της ΕΤΕ
με σύσταση νέας εταιρείας (hive down).

-Νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ύψους €4,7 δισ. το 2020 (+40% σε ετήσια βάση), κατόπιν της συνδρομής των κυβερνητικών
προγραμμάτων στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

-Στα πλαίσια της στρατηγικής της Τράπεζας σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), προχωρήσαμε
στην επιτυχή έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου υψηλής εξασφάλισης στην Ελλάδα ύψους €500 εκατ. με εξαετή διάρκεια και
τοκομερίδιο 2,75%.

Ενεργή στήριξη των πελατών που έχουν πληγεί από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού

-Η συνολική χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Επιχειρηματικής Χρηματοδότησης – ΤΕΠΙΧ ΙΙ (ολοκληρωμένο) και των δανείων με
εγγύηση Δημοσίου για κεφάλαιο κίνησης επιχειρήσεων (ενεργό) ανήλθε σε €1,8 δισ., ενώ δάνεια ύψους €2,3 δισ. κυρίως μικρών και
μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου το 2020.

-Οι δανειολήπτες της Εθνικής Τράπεζας που μπορούν να υπαχθούν στο κρατικό πρόγραμμα «Γέφυρα» επιδότησης δόσεων στεγαστικών
δανείων αντιστοιχούν σε υπόλοιπα δανείων ύψους περίπου €1,4 δισ. μέχρι σήμερα, εκ των οποίων σχεδόν το 40% είχε ενταχθεί σε
πρόγραμμα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών. Η Τράπεζα προσφέρει τα κατάλληλα προϊόντα στους δανειολήπτες που εξακολουθούν
να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, με τα δάνεια που έχουν υπαχθεί σε στοχευμένα
προγράμματα διευκόλυνσης οφειλών της ΕΤΕ (ήτοι ΕθνοΓέφυρα) να ανέρχονται σε €107 εκατ. τον Μάρτιο 2021.

-Τα μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων ύψους περίπου €3,8 δισ. έληξαν σταδιακά μέχρι την
31.12.2020. Τα πρώτα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση πληρωμών είναι ενθαρρυντικά, καθώς λίγοι πελάτες φαίνεται να
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους.


ΣΧΟΛΙΑ