Τράπεζες

Δεν συμμετείχε στην ΑΜΚ της Παγκρήτιας Τράπεζας ο Μιχάλης Σάλλας (upd)

Μιχάλης Σάλλας

Μιχάλης Σάλλας


Δεν συμμετείχε τελικά ο Μιχάλης Σάλλας στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα για τους παλαιούς μετόχους της Τράπεζας.

Η ΑΜΚ έκλεισε πριν από λίγο με 39 εκατ. ευρώ για τους παλαιούς μετόχους της Παγκρήτιας. Η τράπεζα αναζητά συνολικά 98,7 εκατ. ευρώ.

«Είμαι επιφυλακτικός για το τι πράξω….θα τα δω όλα και θα αποφασίσω μέχρι τις 27 Οκτωβρίου», αναφέρει ο κ. Μιχάλης Σάλλας.

Από τα 39 εκατ ευρώ ένα τμήμα αφορά προεγγραφές και 34 εκατ. ευρώ είναι η συμμετοχή των παλαιών μετόχων .

Υπενθυμίζεται πως η  Lyktos Participations Επενδύσεων και Συμμετοχών, συμφερόντων του κ. Μιχάλη Σάλλα, ήλεγχε πριν την ΑΜΚ το 19,95% της Παγκρήτιας Τράπεζας.

Η ανακοίνωση της Παγκρήτιας Τράπεζας:

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού των € 39.483.340 με καταβολή μετρητών και έκδοση 78.966.680 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μια και τιμής διάθεσης €1,25 (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05.05.2022, καλύφθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής (η οποία ξεκίνησε στις 30.08.2022 και έληξε στις 11.10.2022) κατά ποσοστό 35,24%, με την καταβολή συνολικού ποσού ύψους ευρώ 34,78 εκ. Ευρώ περίπου, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στην έκδοση 27,83 εκ. Νέων Μετοχών.

Σύμφωνα με το αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της αύξησης, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε με την από 20.09.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας και αναφέρεται στην ενότητα 3.5. του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 30.09.2022, η διάθεση των αδιάθετων Νέων Μετοχών σε ειδικούς επενδυτές, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ή/και σε λοιπούς μη ειδικούς επενδυτές, με όριο ελάχιστης συμμετοχής (για τους μη ειδικούς επενδυτές) την απόκτηση αδιάθετων Νέων Μετοχών αξίας τουλάχιστον €100.000 ανά επενδυτή,  επρόκειτο να διενεργηθεί κατά το διήμερο 12 και 13 Οκτωβρίου 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στο γεγονός ότι η Τράπεζα ευρίσκεται σε συζητήσεις με επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση Νέων Μετοχών, οι οποίες δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του πιο πάνω διημέρου, και με δεδομένο ότι ο χρόνος κάλυψης της ΑΜΚ, σύμφωνα με την πιο πάνω από 05.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το Νόμο ορίστηκε σε ένα τρίμηνο από τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών από το Δ.Σ., ήτοι προθεσμία που λήγει στις 27.10.2022, αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του στις 11.10.2022, ότι είναι προς το συμφέρον της Τράπεζας, των επενδυτών και των μετόχων, να παρατείνει την περίοδο διάθεσης των αδιάθετων Νέων Μετοχών, στις ως άνω κατηγορίες επενδυτών, έως τη λήξη της προθεσμίας κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι στις 27.10.2022.

Με την ίδια ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε αναλόγως και το αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της αύξησης ως ακολούθως :

Ημερομηνία Γεγονός
11.10.2022 Λήξη περιόδου εγγραφών, άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής και μεταβίβασης αυτών
27.10.2022 Διάθεση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών
1.11.2022 Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας και επιβεβαίωση από το Δ.Σ. της Τράπεζας
2.11.2022 Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την κατανομή των Μετοχών

 ΣΧΟΛΙΑ