Τράπεζες

Attica Bank: Στις 18 Ιουλίου οι αποφάσεις για ΑΜΚ και διαχείριση NPLs

Ρουμελιώτης

Παναγιώτης Ρουμελιώτης, πρόεδρος της Attica Bank


Για τις 18 Ιουλίου μεταφέρονται οι αποφάσεις των μετόχων της Attica Bank για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το σχέδιο διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αλλά και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, την 27η Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας.

Στη συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 18 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 378.787.718 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 461.254.013 κοινών μετοχών δηλαδή ποσοστό 82,12% επί του συνολικά καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία.

Μετά την εκλογή του Προέδρου και Γραμματέων της Γενικής Συνέλευσης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τους παρισταμένους μετόχους ότι οι παράλληλες διαδικασίες ανεύρεσης επενδυτών για τη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και επενδυτών για την πώληση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης που προέκυψε από την τιτλοποίηση των NPE’s 700 εκατ. περίπου, δεν έχουν ολοκληρωθεί, αφού οι προσφορές που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους επενδυτές στον διεθνή οίκο Rothschild που ενεργεί ως σύμβουλος της Τράπεζας αξιολογούνται από τον οίκο αυτό, ώστε να γίνει σχετική Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση.

Για το λόγο αυτό και επειδή τα θέματα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της εισόδου στην Τράπεζα επενδυτών (θέμα 13) και της έγκρισης πώλησης ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης NPE’s σε συνδυασμό με τη διαχείριση μη εξυπηρετουμένων δανείων (θέμα 18) που έχουν τεθεί προς συζήτηση στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2018 είναι συναφή και αλληλένδετα από ουσιαστικής άποψης με τα υπ’ αριθμ. 5, 7, 8, 14,15,16, και 17, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε στη Γενική Συνέλευση για τα θέματα αυτά τη διακοπή της συνεδρίασης και τη συνέχιση της συζήτησης και λήψης αποφάσεων μόνο γιατα θέματα αυτά την 18 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και  ώρα 10:00.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την παραπάνω πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Κατά συνέπεια, για τα θέματα 5, 7, 8, 13,14,15,16,17 και 18 της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

– Θέμα 5ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός μελών ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.

– Θέμα 7ο: Έγκριση συμβάσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου που εμπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

– Θέμα 8ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

– Θέμα 13ο: Αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την έκδοση έως 200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μέχρι του ποσού των 60.000.000 ευρώ στο πλαίσιο του Ν. 3604/2007, ως ισχύει, με μετρητά και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εισόδου στην Τράπεζα επενδυτών. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ της Τράπεζας για την υλοποίηση της απόφασης της ΓΣ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και του τελικού ποσού των αντληθησόμενων μέσω της αύξησης κεφαλαίων.

– Θέμα 14ο: Υποβολή Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, αναφορικά με την αιτιολόγηση των λόγων για την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την προτεινόμενη τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, κατ’ άρθρο 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

– Θέμα 15ο: Εξαγορά εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα, σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22.12.2017, των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας 100.199.999,90 ευρώ, προκειμένου η εξαγορά να γίνει με αντάλλαγμα α) εν μέρει σε μετρητά και β) εν μέρει με την παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 1 του ν. 3723/2008, ως ισχύει.

– Θέμα 16ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια της ακύρωσης των εξαγορασθησομένων προνομιούχων μετοχών κατόπιν της απόφασης του άνω
θέματος 15 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της
Τράπεζας.

– Θέμα 17ο: Παροχή γενικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της
Τράπεζας προς εξειδίκευση των όρων αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά το θέμα 13, όλων των σχετικών ή συναφών περί την αύξηση ζητημάτων και για τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών σε εκτέλεση των ανωτέρω, καθώς και για την υλοποίηση κάθε απαιτούμενης ενέργειας που αφορά τα άνω θέματα 15 και 16.

– Θέμα 18ο: Έγκριση πώλησης του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης που προέκυψε από την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου των NPE’s ύψους 700 εκατ. ευρώ περίπου και του σχεδίου διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από επενδυτή που έχει καταθέσει δεσμευτική προσφορά. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, με την μέθοδο της αληθούς μεταβιβάσεως του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου (true sale) και της αποαναγνώρισης (derecognition) των σχετικών απαιτήσεων, αποφασίσθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση η διακοπή της συνεδρίασης και η συνέχιση της συζήτησης και λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων αυτών την 18η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.

Για τη συνεδρίαση αυτή και σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης και σε αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι με ημερομηνία καταγραφής την 14/07/2018, ήτοι την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο μέχρι την 15/07/18, τηρουμένων των δια
γ) Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα τις εξής αποφάσεις επί των λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

inRead Advertisement by VIDADS since 2011

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017).

H Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017), οι οποίες περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Χρήσης 2017, που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας την 15.03.2018

ΘΕΜΑ 2: Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και
ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017) και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, καθώς και της κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης

H Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017) σε ατομική και ενοποιημένη βάση και τα αποτελέσματα χρήσης, καθώς και την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης. Ελλείψει διανεμητέων ποσών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για τους κατόχους κοινών μετοχών και την μη καταβολή της σταθερής απόδοσης των προνομιούχων μετοχών του ν. 3273/2008.

ΘΕΜΑ 3: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017).

H Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017).

ΘΕΜΑ 4: Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή του κ. Σταύρου Παπαγιαννόπουλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Ευσταθίου Αναγνώστου, για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, της 22ας Δεκεμβρίου 2017.

ΘΕΜΑ 6: Εκλογή δύο (2) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018 για τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και καθορισμός της αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 την εταιρεία KPMG

Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Ιωάννη Αχείλα (ΑΜ ΣΟΕΛ 12831) και Χαράλαμπο Συρούνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 19071), ως τακτικούς ελεγκτές, και τους Αναστάσιο Παναγίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 37581) και Μιχαήλ Κόκκινο (ΑΜ ΣΟΕΛ 12701) ως αναπληρωματικούς ελεγκτές και καθόρισε την αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 9: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, των λοιπών Επιτροπών του ΔΣ καθώς και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γραμματέων των Επιτροπών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017).

ΘΕΜΑ 10: Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018. Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2018.

Η Γενική Συνέλευση προενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 και καθόρισε τις αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, των λοιπών Επιτροπών του ΔΣ καθώς και αυτές του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γραμματέων των Επιτροπών του Δ.Σ..

ΘΕΜΑ 11: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση άδειας σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, εφόσον αυτή θα τυγχάνει της προηγούμενης έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

ΘΕΜΑ 12: Ασφαλιστήρια Συμβόλαια.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κάλυψης αστικής, επαγγελματικής ευθύνης μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του Ομίλου και στελεχών, ζημιών ηλεκτρονικού εγκλήματος καθώς και γενικών ευθυνών σχετικές με την λειτουργική δραστηριότητα της Τράπεζας.
Σημειώνεται ότι σε όλα τα προαναφερόμενα ασφαλιστήρια η κάλυψη αφορά, εκτός από τα άτομα που εμπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920, και το σύνολο του μόνιμου προσωπικού του Ομίλου.

ΘΕΜΑ 19: Λοιπά Θέματα.

Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις.

Σημείωση: Τις αποφάσεις επί των θεμάτων 9 και 10 ενέκρινε και η Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία παρίστατο σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Attica Bank: Δύο προσφορές για τη δεύτερη τιτλοποίηση και πώληση ενυπόθηκων δανείων

 


ΣΧΟΛΙΑ