• Τράπεζες

  Attica Bank: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ των 473 εκατ. ευρώ – Ενισχύονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας

  • NewsRoom
  Ελένη Βρεττού, CEO της Attica Bank

  Ελένη Βρεττού, CEO της Attica Bank


   Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank με στόχο τη βελτίωση των βασικών κεφαλαιακών δεικτών της τράπεζας και την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο θα την οδηγήσει σε εξυγίανση και λειτουργική κερδοφορία εντός της τριετίας.

  Tο τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε 100%, ενώ  το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε 473.346.868,50 ευρώ, με τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), της Παγκρήτιας Τράπεζας και της εταιρείας Thrivest σε υλοποίηση της σχετικής επενδυτικής συμφωνίας με το ΤΧΣ, καθώς και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλιση (e-ΕΦΚΑ) και λοιπών επενδυτών.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας θα ενισχυθούν κατά τουλάχιστον 20 ποσοστιαίες μονάδες, επανερχόμενοι σε επίπεδα αρκετά υψηλότερα των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων.

  Η επιτυχής κεφαλαιακή ενίσχυση επιτρέπει στη Διοίκηση της τράπεζας, μετά την κάλυψη των εποπτικών κεφαλαίων και την αποκατάσταση των δεικτών της, να διαχειριστεί αποτελεσματικά το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων, εξυγιαίνοντας τον ισολογισμό της, καθώς και να υλοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιο για την αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της τράπεζας, με στόχο τη λειτουργική κερδοφορία έως το 2025.

  Η κυρία Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, δήλωσε: «Από όλες τις απόψεις η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είναι μια ιστορική εξέλιξη για την Τράπεζα, τους μετόχους και τους εργαζομένους μας. Αποκαθιστούμε τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, προχωράμε για πρώτη φορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και επενδύουμε παράλληλα με την αναδιάρθρωση, στην ανάπτυξη της Attica Bank για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά και χρήσιμοι για τους πελάτες μας. Ευχαριστούμε τους μετόχους μας για τη διαχρονική στήριξη, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τον e-ΕΦΚΑ και το ΤΜΕΔΕ, αλλά και τους νέους στρατηγικούς επενδυτές μας, την Παγκρήτια και τη Thrivest για την εμπιστοσύνη στις προοπτικές και δυνατότητες της Attica Bank και την πίστη σε ένα κοινό όραμα, για τη δημιουργία μίας μεγαλύτερης, υγιούς και ανταγωνιστικής νέας τράπεζας. Και φυσικά, όλους τους νέους και παλαιούς επενδυτές, που συμμετείχαν στην ΑΜΚ και μας εμπιστεύτηκαν σε αυτή την κομβική στιγμή για την Τράπεζα».

  Η επίσημη ανακοίνωση της Attica Bank

  Η εταιρεία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Τράπεζα») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (η «Αύξηση»), που αποφασίστηκε από την 30.12.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία με την άντληση κεφαλαίων ποσού €473.346.868,50 και την έκδοση 35.062.731 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»).

  Από την 16.03.2023 η Τράπεζα έθεσε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το  Ενημερωτικό Δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα, ήτοι: (α) το εγκριθέν στις 17 Νοεμβρίου 2022 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγγραφο αναφοράς, όπως συμπληρώθηκε στις 16 Μαρτίου 2023 δυνάμει συμπληρώματος, (β) το περιληπτικό σημείωμα και (γ) το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου, καθένα εκ των οποίων έχει εγκριθεί κατά την από 16.03.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, τα οποία συνιστούν από κοινού το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά την έννοια των άρθρων 6 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών των Νέων Μετοχών.

  Στις 20.04.2023 συνάφθηκε μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), της εταιρείας Thrivest Holding Ltd («Thrivest»), της Παγκρήτιας Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρεία («Παγκρήτια») και της Τράπεζας  επενδυτική συμφωνία επί των εμπορικών όρων για συμμετοχή των ΤΧΣ, Thrivest και Παγκρήτιας στην Αύξηση και την επένδυσή τους στην Τράπεζα. Σε συνέχεια των ανωτέρω, στις 20.04.2023 η Τράπεζα έθεσε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 20.04.2023 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συμπλήρωμα του από 16.03.2023 ενημερωτικού δελτίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 20.04.2023 αποφάσισε την παροχή σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 προς τους επενδυτές που έχουν ήδη ασκήσει δικαιώματα προτίμησης, του δικαιώματος ελεύθερης υπαναχώρησης από την εγγραφή τους για Νέες Μετοχές εντός της οριζόμενης προθεσμίας στο συμπλήρωμα, ήτοι από τις 21 Απριλίου 2023 έως και τις 24 Απριλίου 2023.

  Ποσοστό 78% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω εγγραφών από ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης με την καταβολή συνολικού ποσού €369.634.819,50 που αντιστοιχεί σε 27.380.357 Νέες Μετοχές, εκ των οποίων 24.370.366 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), 2.944.597 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλιση (e-ΕΦΚΑ) καθώς και 65.394 Νέες Μετοχές σε λοιπούς επενδυτές.

  Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης απέμειναν αδιάθετες 7.682.374 Νέες Μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν, σύμφωνα με την από 24-04-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: (α) 2.506.921 Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό €33.843.433,50 διατέθηκαν στην Παγκρήτια Τράπεζα και (β) 2.211.989 Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό €29.861.851,50 διατέθηκαν στην εταιρία Thrivest, στο πλαίσιο της από 20-04-2023 επενδυτικής συμφωνίας επί των εμπορικών όρων για συμμετοχή των ΤΧΣ, Thrivest και Παγκρήτιας στην Αύξηση και επένδυση στην Attica Bank. Επιπρόσθετα, 2.963.464 Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσό €40.006.764 καλύφθηκαν από λοιπούς επενδυτές, των οποίων το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας δεν υπερβαίνει το 5%.

  Κατόπιν των παραπάνω, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανέρχεται σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €473.346.868,50, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε ισόποσα με την έκδοση 35.062.731 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,05 η κάθε μία.

  Πιο συγκεκριμένα, ο λογαριασμός «κοινό μετοχικό κεφάλαιο» της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό €1.753.136,55 με την έκδοση 35.062.731 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι συνολικά €471.593.731,95  θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας «Διαφορά υπέρ το άρτιο. Μετά τα ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ευρώ 2.251.696,05 και διαιρείται σε 45.033.921 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ πέντε λεπτά (€0,05) η κάθε μία.

  Η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολικής καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018 και διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας που ολοκληρώθηκε στις 26.04.2023.

  Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Nέων Mετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας.

     ΣΧΟΛΙΑ