Πολιτική

Ιδιώτες στο ΕΣΥ προτείνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος – Αντιδράσεις από τους νοσοκομειακούς γιατρούς


Tη μετατροπή της Νομικής Μορφής των Νοσοκομείων από Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προτείνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ).

Όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου, το σύνολο των Δημόσιων Νοσοκομείων θα πρέπει να υπάγονται απευθείας σε ένα νέο εξειδικευμένο Δημόσιο Οργανισμό, το «ΕΣΥ ΝΠΔΔ», ο οποίος θα αναλάβει την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία όλης της προσφοράς Δημοσίων Υπηρεσιών Υγείας στη χώρα, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας.

Σύμφωνα με την πρόταση του ΠΙΣ, το «ΕΣΥ ΝΠΔΔ» θα αποτελεί τον μητρικό φορέα και θα διαθέτει σύγχρονη οργάνωση και προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης (προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ).

Οι προτάσεις του ΠΙΣ προβλέπουν την είσοδο ιδιωτών γιατρών, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να νοσηλεύουν, χειρουργούν κλπ τους ασθενείς τους στον δημόσιο τομέα.

Εντούτοις, όπως προτείνει, τα εργασιακά δικαιώματα των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων σ’ αυτά πρέπει να διασφαλισθούν, καθώς και η δωρεάν πρόσβαση όλων των πολιτών.

Επίσης προτείνει ειδική διαδικασία επιλογής των διοικήσεων των Δημοσίων Νοσοκομείων, (με πιθανή ανάμειξη του ΑΣΕΠ), με τεχνοκρατικά κριτήρια και αδιάβλητο τρόπο, ώστε να αποκλεισθούν πολιτικές παρεμβάσεις.

Ο ΠΙΣ προχώρησε στις προτάσεις του έπειτα από τη Σύνοδο όλων των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας (Ολομέλεια των Προέδρων), οι οποίες έλαβαν την πλειοψηφία των παριστάμενων Προέδρων.

Αλλαγές στα νοσοκομεία

Όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι του ΠΙΣ, «Η “αποδοτικότητα” των Δημοσίων Νοσοκομείων αποτελεί σήμερα απαγορευμένη έννοια. Πανάκριβος εξοπλισμός και εξειδικευμένο προσωπικό δεν αξιοποιούνται επαρκώς, με αποτέλεσμα μεγάλες λίστες, τεράστιες ουρές και σπατάλη πόρων».

Οι ίδιοι τόνισαν ότι η αποδοτικότητα των Νοσοκομείων του ΕΣΥ σύμφωνα με δημοσιεύσεις κυμαίνεται από 50% έως 70% στα μικρά και μεσαία Νοσοκομεία και μόνο το 25% των Νοσοκομείων (μεγάλα Νοσοκομεία του κέντρου) έχουν υψηλότερη αποδοτικότητα. Κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι σήμερα με βάση τα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου, το 75% των Ελλήνων πολιτών έχουν αρνητική άποψη για το Σύστημα Υγείας της χώρας (το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ), ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι κάτω του 30%”

Με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, της αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση πόρων, όταν κρίνεται σκόπιμο, ο ΠΙΣ προτείνει:

-Αναδιάταξη μονάδων υγείας

-Συνδιοίκηση Νοσοκομείων

-Συνένωση ομοειδών τμημάτων, μονάδων και εργαστηρίων εντός του ίδιου Νοσοκομείου.

-Συγχώνευση μικρών Νοσοκομείων που γειτνιάζουν

-Μετατροπή μικρών μονάδων (Γενικών Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας), σε μονάδες

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή Βραχείας, Εξειδικευμένης Νοσηλείας ή Ειδικού Σκοπού Μονάδες, που θα είναι λειτουργικά συνδεδεμένες μέσω Νοσοκομείου Αναφοράς.

-Ίδρυση νέων Νοσοκομείων όταν είναι απολύτως απαραίτητο (πχ ίδρυση Νοσοκομείου Παίδων στην Β. Ελλάδα).

-Ορθολογική κατανομή προσωπικού και άλλων πόρων στη βάση λειτουργικών δεικτών.

-Λειτουργία επιλεγμένων Δημοσίων Νοσοκομείων ως εξειδικευμένων Κέντρων Αναφοράς σε ειδικά θέματα (πχ Καρδιοχειρουργικά, Μεταμοσχευτικά, Παιδοκαρδιολογικά Κέντρα κλπ)

-Λειτουργία Ειδικών Νοσοκομείων περίθαλψης χρονίως πασχόντων. Κέντρων αποκατάστασης. Κέντρων αντιμετώπισης ασθενών τελικού σταδίου, συνδεδεμένων με ομάδα Νοσοκομείων.

Το ιατρικό προσωπικό

Ο ΠΙΣ υποστηρίζει ότι οι λύσεις που προτείνει θα έχουν την υποστήριξη των νοσοκομειακών γιατρών, αφού θα μπορούν να βελτιώσουν με νόμιμο τρόπο το εισόδημά τους, θα επιφέρουν βελτίωση της λειτουργίας και αύξηση των εσόδων των Νοσοκομείων, θα διασφαλίσουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και θα μειώσουν την παραοικονομία.

Προτείνει την υιοθέτηση του ετήσιου κλινικού προϋπολογισμού ανά τμήμα και της ευθύνης διαχείρισής του από τους Διευθυντές εκάστου τμήματος, καθώς και επέκταση του θεσμού της ολοήμερης λειτουργίας των Δημοσίων Νοσοκομείων σε διαγνωστικές και επεμβατικές πράξεις και χειρουργεία

Στις προτάσεις του περιλαμβάνει επίσης:

-Θεσμοθέτηση του δικαιώματος του ασθενή να επιλέγει με διαφανή διαδικασία τον θεράποντα ιατρό του.

Πρόσβαση και των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών στα δημόσια νοσοκομεία προκειμένου να μπορούν να νοσηλεύσουν ασθενείς που παρακολουθούν

Σύναψη συμβάσεων των Δημοσίων Νοσοκομείων με Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες Ελλάδος και εξωτερικού.

-Παροχή ειδικών κινήτρων (οικονομικά, εξέλιξης κλπ) σε ιατρούς και νοσηλευτές για υπηρέτηση σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές.

-Παροχή στις δομές του ΕΣΥ της δυνατότητας να συνάπτουν ειδικές συμβάσεις με Ιδιώτες ιατρούς μετά από αυστηρή αξιολόγηση και με αμοιβές καθοριζόμενες από το κράτος, προκειμένου να καλύπτουν επιτακτικές ανάγκες εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν.

-Θεσμοθέτηση της δυνατότητας πρόσληψης για συγκεκριμένο χρονικό́ διάστημα και όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, ιατρικού́ ή νοσηλευτικού προσωπικού́ εις «αναπλήρωσιν» (locum) ελλείποντος (ευρισκομένου εν αδεία, ασθενούντος, συνταξιοδοτηθέντος κλπ) προσωπικού́, μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας κανονικής πρόσληψης.

γιατρός

Αντιδράσεις από τους νοσοκομειακούς γιατρούς

Οι προτάσεις του ΠΙΣ έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση των νοσοκομειακών γιατρών, οι οποίοι εξέδωσαν άμεσα σχετικές ανακοινώσεις.

ΕΙΝΑΠ: Όχι στην ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ

Την πλήρη αντίθεσή του με τις προτάσεις του ΠΙΣ εκφράζει το ΔΣ της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ)       . «Θέσεις όπως «να επανεξεταστούν και να αναδιαμορφωθούν οι εργασιακές σχέσεις των γιατρών του ΕΣΥ και να εξεταστεί η απασχόληση ιδιωτών γιατρών στο ΕΣΥ» καθώς και «αλλαγή του χαρακτήρα των δημόσιων νοσοκομείων σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» αποτελούν κόκκινο πανί για το σύνολο των μαχόμενων νοσοκομειακών γιατρών και του νοσοκομειακού κινήματος.

Η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ βρίσκει ριζικά αντίθετη τη συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών του» αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Μέτωπο: Ασθενείς και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ οι μεγάλοι χαμένοι

Την αντίθεσή του εκφράζει ρητά και το Μέτωπο των Νοσοκομεικών Ιατρών και του ΠΙΣ, κάνοντας λόγο για κατάργηση του ΕΣΥ.

«Το μειοψηφικό προεδρείο του ΠΙΣ προτείνει να καταργηθεί ουσιαστικά το ΕΣΥ, γυρνώντας στην κατάσταση πριν το 1983, όπου οι Διευθυντές των κλινικών του ΕΣΥ θα τις χρησιμοποιούν σαν παραμάγαζα των ιδιωτικών τους ιατρείων, έχοντας ένα ιατρικό προλεταριάτο επιμελητών κι ειδικευομένων που θα κάνουν τη “λάντζα” γι αυτούς, και συγχρόνως κάποιοι ιδιώτες θα επωφελούνται από κενά του συστήματος για να θησαυρίσουν κι αυτοί σαν γύπες πάνω στο μελλοντικό κουφάρι του ΕΣΥ», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Μέτωπο, οι χαμένοι θα είναι η πλειονότητα των ιατρών, αλλά και λοιπών εργαζομένων του ΕΣΥ, οι οποίοι από μόνιμοι του δημοσίου θα μετατραπούν σε μια νύχτα σε υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου, με συνακόλουθη μείωση των αποδοχών τους.

Επίσης, η πλειονότητα των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών, οι οποίοι θα πρέπει να συναγωνιστούν τους “ελευθεροεπαγγελματίες του ΕΣΥ” .

«Οι μεγάλοι χαμένοι, θα είναι αφενός οι Έλληνες ασθενείς, που με αυτή την πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ θα γυρίσουν στις εποχές της δεκαετίας του ΄50 και του ΄60, που έπρεπε να πουλήσεις ένα χωράφι για να κάνεις ένα χειρουργείο, και βέβαια οι σκληρά εργαζόμενοι ιατροί του ΕΣΥ, που θα δουν τους μισθούς και το εργασιακό περιβάλλον τους να καταρρέουν», αναφέρει το Μέτωπο.

Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή: Απαράδεκτες μεθοδεύσεις         

Την αντίθεσή του στις προτάσεις του ΠΙΣ εκφράζει και το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή, τονίζοντας ότι η  ηγετική ομάδα του ΠΙΣ επιχειρεί αυτήν την «πραξικοπηματική», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ενέργεια χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις της ΟΕΝΓΕ και των Ενώσεων μελών της που είναι οι αρμόδιες για την διατύπωση των θέσεων των γιατρών σε θέματα που αφορούν τα δημόσια νοσοκομεία. Επίσης, επισημαίνει ότι δεν έχει γίνει καν σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ προκειμένου να αλλάξουν οι επί δεκαετίες επίσημες θέσεις του Συλλόγου για τόσο σοβαρά θέματα.

Τέλος, καλεί την κυβέρνηση και την ηγεσία του κόμματος της ΝΔ «να ξεκαθαρίσουν άμεσα αν τα παραπάνω πρωτοφανή αποτελούν μεθόδευση ώστε η τρέχουσα ηγετική ομάδα του ΠΙΣ να παίζει τον ρόλο «λαγού» για επερχόμενες ήδη προαποφασισμένες αντιδραστικές ρυθμίσεις ή αν είναι προσωπικές απόψεις και συμπεριφορές κάποιων από την συγκεκριμένη ηγετική ομάδα».

Ιδιωτικές κλινικές: Αιθεροβάμονες ιδέες οι προτάσεις του ΠΙΣ

Τις επιφυλάξεις του ως προς την εφαρμοσιμότητα των προτάσεων του ΠΙΣ εκφράζει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), Γρηγόρης Σαραφιανός. Όπως ο ίδιος σημειώνει όποιος διαθέτει ιδιωτική ασφάλεια απαιτεί τις αντίστοιχες και ξενοδοχειακές, αλλά και ειδικές υπηρεσίες. «Για να δημιουργηθούν δωμάτια θέσεων απαιτείται δουλειά και χρήματα, οργανωμένα ΤΕΠ χωρίς αναμονές και μηχανήματα που λειτουργούν», τονίζει ο κος Σαραφιανός, χαρακτηρίζοντας τις προτάσεις του ΠΙΣ «αιθεροβάμονες ιδέες».

Όπως ο ίδιος εξηγεί, η προοπτική αυτή ενισχύει τα συμφέροντα των ασφαλιστικών εταιρειών, μέσω της μείωσης του κόστους.  Εντούτοις, τονίζει ότι όποιος διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση έχει και τις ανάλογες απαιτήσεις, μεταξύ αυτών και τον ιδιώτη γιατρό.

«Μ’ αυτή τη λογική θα πρέπει και οι ιδιώτες γιατροί να χειρουργούν μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, κάτι που θα προκαλέσει την αντίδραση των γιατρών του ΕΣΥ, αλλά και αντίστροφα θα πρέπει και οι γιατροί του ΕΣΥ να έχουν το δικαίωμα να βγουν στον ιδιωτικό τομέα», τονίζει ο κος Σαραφιανός.ΣΧΟΛΙΑ