• Πολιτική

  Γιατί ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης δεν μπορεί να δουλέψει στον όμιλο Προκοπίου – Το απαγορευτικό και τα «παράθυρα»

  Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης


  Η παραίτηση του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη από τη βουλευτική ιδιότητα προκειμένου να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα έχει και πολλά… απόνερα. Χωρίς ο ίδιος ο πρώην βουλευτής να έχει ανακοινώσει οτιδήποτε επίσημα, άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τα θέματα της αγοράς κυρίως στον τομέα της ναυτιλίας, τονίζουν ότι ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης παραιτήθηκε και θα αναλάβει σημαντική θέση στον όμιλο του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου.

  Κάποιες πληροφορίες μάλιστα επέμεναν ότι ο πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής είτε θα αναλάβει κορυφαίο πόστο στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, συμφερόντων Προκοπίου, είτε νομικός σύμβουλος με ειδίκευση στα ναυτιλιακά.

  «Θα μάθετε σε μερικές ημέρες νέα μου», έλεγε ο πρώην βουλευτής σε ανθρώπους που είναι κοντά του και του τηλεφώνησαν τα τελευταία 24ωρα. Ήταν, μάλιστα, όπως λένε οι ίδιες πηγές, ιδιαίτερα χαρούμενος με την εξέλιξη αυτή, μιας κι έβλεπε ότι δεν θα μπορούσε να έχει άλλη εξέλιξη στην πολιτική κι επέλεξε να μεταπηδήσει στον επαγγελματικό στίβο.

  Οπως λένε οι ίδιες πηγές, είχε στο μυαλό του να αποχωρήσει από την κεντρική πολιτική σκηνή και παλιότερα. Μάλιστα το 2010 είχε κατέβει υποψήφιος δήμαρχος στη Γλυφάδα, αλλά ηττήθηκε. Ομως, αυτά ανήκουν στο παρελθόν αφού τώρα ο ίδιος σχεδιάζει το μέλλον του στον ιδιωτικό τομέα.

  Ωστόσο, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης δεν μπορεί να ενταχθεί επίσημα στον όμιλο Προκοπίου και σε καμιά άλλη εργασία που σχετίζεται με τη ναυτιλία, διότι μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου ήταν υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

  Τι προβλέπει ο νόμος

  Ο λόγος είναι ότι με βάση το νόμο 4622/2019 για το επιτελικό κράτος, υπάρχει ασυμβίβαστο. Και είτε απαγορεύεται πλήρως η εργασία σε συναφές αντικείμενο είτε θα πρέπει να λάβει ειδική άδεια. Είτε να κάνει το «κόλπο» που κάνουν κι άλλοι με τις… αμισθί εργασίες.

  Συγκεκριμένα, στο άρθρο 72 του συγκεκριμένου νόμου τονίζεται χαρακτηριστικά: «Τα πρόσωπα που διορίζονται στις θέσεις του άρθρου 68 του παρόντος οφείλουν για ένα (1) έτος μετά από την αποχώρηση από τη θέση τους για οποιονδήποτε λόγο, να λαμβάνουν άδεια για οποιαδήποτε επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα, που σχετίζεται με τη δραστηριότητα του φορέα στον οποίο διορίστηκαν, εφόσον αυτή μπορεί να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 71. Τέτοια κατάσταση συντρέχει, ιδίως,: (α) μέσω της παροχής εκ μέρους τους υπηρεσιών με οποιαδήποτε έννομη σχέση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή (β) μέσω της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση των ως άνω νομικών προσώπων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων απόκτησης μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή άλλων δικαιωμάτων μέσω κληρονομικού δικαιώματος.

  2. Τα πρόσωπα του άρθρου 68 που προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητα που δύναται να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1, οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Επιτροπή Δεοντολογίας, του άρθρου 74 του παρόντος.

  3. Η ως άνω Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη την αίτηση του προσώπου, εκδίδει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός, αιτιολογημένη απόφαση. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου το πρόσωπο οφείλει να απέχει από την άσκηση της δραστηριότητας την οποία αφορά η αίτηση. Εάν η Επιτροπή δεν αποφανθεί εντός της τιθέμενης προθεσμίας, λογίζεται ότι, η άδεια έχει χορηγηθεί. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον αιτούντα τα συμπληρωματικά στοιχεία που θεωρεί αναγκαία για τη λήψη απόφασης.

  4. Η Επιτροπή με την απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, μπορεί: (α) να επιτρέπει την εν λόγω δραστηριότητα χωρίς περιορισμούς ή όρους, (β) να την επιτρέπει με τους αναγκαίους περιορισμούς και όρους, (γ) να την απαγορεύει απολύτως. Οι περιπτώσεις (β) και (γ) δεν δύνανται να υπερβαίνουν το χρονικό όριο της παραγράφου 1. Με τις αποφάσεις των περιπτώσεων (β) και (γ) η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει εύλογη αποζημίωση για το πρόσωπο, η οποία επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

  Με απλά λόγια, υπουργοί, υφυπουργοί, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, πρόεδροι ή επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διοικητές, αναπληρωτές διοικητές, υποδιοικητές, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, πρέπει να λάβουν ειδική άδεια και υπό προϋποθέσεις για να εργαστούν.

  Η αίτηση και η… παράκαμψη

  Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ήταν υπουργός Ναυτιλίας μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2023 όταν και παραιτήθηκε υπό το βάρος του τραγικού θανάτου του 36χρονου Αντώνη Καργιώτη στο πλοίο Blue Horizon.

  Επομένως, δεν μπορεί να εργαστεί σε όμιλο που έχει δραστηριότητες στη ναυτιλία καθότι αυτό προσκρούει στην προηγούμενη ιδιότητά του.

  Για να το κάνει αυτό θα πρέπει να πάρει ειδική άδεια από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ενδεχομένως η Επιτροπή να μην του επιτρέψει να εργαστεί στον όμιλο Προκοπίου ή να του επιβάλλει κάποιους περιορισμούς.

  Ως εκ τούτου θα πρέπει ο κ. Βαρβιτσιώτης να κάνει γνωστό ότι κατέθεσε αίτημα στην Επιτροπή προκειμένου να του δώσει άδεια να εργαστεί ή θα πρέπει να περιμένει μέχρι τον Σεπτέμβριο που θα παρέλθει ο χρόνος του ασυμβίβαστου.

  Βεβαίως, όπως αναφέρουν γνώστες της αγοράς, «τέτοιες απαγορεύσεις παρακάμπτονται και με άλλους τρόπους. Όπως π.χ. να δηλωθεί ως… άμισθος σύμβουλος π.χ. στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά ή στον όμιλο Προκοπίου, μέχρι να περάσει ο χρόνος της απαγόρευσης ή μέχρι να πάρει τη σχετική άδεια.

  Υπάρχει και μια πηγή που αναφέρει ότι θα μπορούσε να υπάρξει παράκαμψη της απαγόρευσης με το σκεπτικό ότι αν πάει στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, αυτά ήταν υπό την εποπτεία του υπουργείου Ανάπτυξης, κι όχι του υπουργείου Ναυτιλίας. Όμως, είναι κάτι που θα πρέπει να το εξετάσει η αρμόδια επιτροπή.

  Σε άλλη περίπτωση θα έχει παρανομήσει με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις.

   

   

  Ο κ. Βαρβιτσώτης δηλαδή αλλά και κάθε άλλο πρόσωπο σε αντίστοιχη περίπτωση θα κληθεί να πληρώσει υπέρογκα πρόστιμα και να του απαγορευτεί ο διορισμός για 5 χρόνια από τότε που θα διαπιστωθεί η παράβαση.

  Συγκεκριμένα, με βάση τον ίδιο νόμο: «Αν ύστερα από σχετικό έλεγχο διαπιστωθεί η παράβαση των οριζομένων στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, η Επιτροπή Δεοντολογίας συντάσσει σχετικό πόρισμα με τις προτεινόμενες κυρώσεις, και το αποστέλλει στον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προκειμένου αυτός να εκδώσει σύμφωνη με αυτό διοικητική πράξη περί: (α) επιβολής προστίμου μέχρι το διπλάσιο των συνολικών αποδοχών και πάσης φύσεως αποζημιώσεων που έλαβε το πρόσωπο του άρθρου 68 κατά τη διάρκεια της θητείας του, το οποίο βεβαιώνεται και εισπράττεται άμεσα ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, (β) απαγόρευσης διορισμού, στις θέσεις του άρθρου 68 του παρόντος για περίοδο έως πέντε (5) ετών από τη διαπίστωση της παράβασης. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται σωρευτικά ή διαζευκτικά. Σε περίπτωση μη καταβολής του προστίμου της περίπτωσης (α) η περίοδος της περίπτωσης (β) παρατείνεται για όσο χρόνο δεν καταβάλλεται το πρόστιμο».

  Η παραίτηση και η νέα καριέρα

  Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης παραιτήθηκε την Πέμπτη από βουλευτής, αφού πρώτα συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρώην υπουργός μάλιστα στη δήλωσή του, αποκάλυψε ο ίδιος τις προθέσεις του για το επαγγελματικό του μέλλον: «Έχοντας θητεύσει δύο φορές στο Υπουργείο Ναυτιλίας, με την εμπειρία του ναυτιλιακού δικηγόρου, αλλά και ως ένας άνθρωπος της θάλασσας, πιστεύω ακράδαντα ότι ο χώρος αυτός έχει απεριόριστες δυνατότητες για την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας. Πάντα πίστευα άλλωστε ότι η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο την επιτυχία της στον χώρο της ναυτιλίας και η προσωπική μου συμβολή σε αυτή την προσπάθεια δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην πολιτική δράση».

  Επομένως, είναι σίγουρο ότι θα εργαστεί στο ναυτιλιακό τομέα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει είτε μετά από 8 μήνες είτε να πάρει άδεια από την αρμόδια Επιτροπή.

  Να θυμίσουμε ότι η αποχώρηση του κ. Βαρβιτσιώτη από το υπουργείο Ναυτιλίας έγινε με επεισοδιακό τρόπο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

  Μετά τον αδόκητο θάνατο του Αντώνη Καργιώτη ο τότε υπουργός είχε προβεί σε μια απαράδεκτη δήλωση με την οποία ουσιαστικά εξίσωνε το θύμα με τους θύτες, δηλαδή τον πλοίαρχο, τον ύπαρχο και τους υπόλοιπους οι οποίοι είχαν συλληφθεί.  «Οι εικόνες είναι σοκαριστικές, ανατριχιαστικές. Ένας άνθρωπος πήγε να ταξιδέψει και βρέθηκε νεκρός, και ένας άλλος άνθρωπος πήγε να κάνει τη δουλειά του και βρέθηκε κατηγορούμενος για φόνο», είχε πει.

  Αυτή η δήλωση προκάλεσε την οργή του κόσμου, αλλά και του Μεγάρου Μαξίμου, και ζητήθηκε από τον τότε υπουργό να προχωρήσει σε νέα δήλωση και να ζητήσει συγγνώμη.

  Πράγματι ο κ. Βαρβιτσιώτης ζήτησε συγγνώμη, όμως, υπό το βάρος της οργής της κοινωνίας για τον τραγικό θάνατο του 36χρονου αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Εκτοτε ήταν απλός βουλευτής, μέχρι πριν από λίγα 24ωρα που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική.

  Η Επιτροπή Δεοντολογίας

  Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, είναι η αρμόδια για να απαγορεύει, να δίνει άδεια ή να θέτει προϋποθέσεις για την άσκηση δραστηριότητας κάποιου στελέχους της κυβέρνησης μετά το πέρας της θητείας του.

  Η τελευταία απόφαση της Επιτροπής εκδόθηκε τον περασμένο Οκτώβριο και αφορούσε στην αίτηση που είχε κάνει γενικός γραμματέας υπηρεσιών Υγείας ο οποίος ήθελε να αναλάβει θέση Γενικού Διευθυντή (General Manager) σε ένα μη κερδοσκοπικό Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Εταιρειών, ο οποίος εκπροσωπεί εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης, με στόχο την κάλυψη των ιατρικών αναγκών των ασθενών στην Ελλάδα.

  Μετά από έρευνα που έγινε η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα «να χορηγήσει στoν αιτούντα την αιτηθείσα άδεια για την άσκηση της επιθυμητής επαγγελματικής του δραστηριοποίησης όπως αυτή προσδιορίζεται στην από 26.09.2023 αίτησή του και στα σχετικά συμπληρωματικά στοιχεία που προσκόμισε υπό τον όρο να απόσχει ο ίδιος α) από τυχόν διαπραγμάτευση όρων/σύναψη συμβάσεων για προμήθεια φαρμάκων και λοιπών φαρμακευτικών σκευασμάτων σε φορείς του κλάδου της υγείας υπαγόμενους στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας είτε σε επίπεδο διαπραγμάτευσης όρων διάθεσης φαρμάκων από εταιρείες που ανήκουν στον Σύνδεσμο σε Φορείς Υγειονομικής Φροντίδας είτε σε επίπεδο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Υπουργείο ως προς τις πηγές προμήθειας διαφόρων φαρμάκων, αλλά και την αποτελεσματικότητα νέων φαρμακευτικών προϊόντων και την καταλληλότητά τους για ένταξη σε θεραπευτικά πρωτόκολλα και β) από συναντήσεις με στελέχη του Υπουργείου Υγείας για επαγγελματικά ζητήματα των μελών του Συνδέσμου».

  Από την απόφαση για τη συγκεκριμένη περίπτωση συνάγεται το συμπέρασμα ότι μπορούν να υπάρξουν «παραθυράκια» για την άσκηση επαγγέλματος ενός κυβερνητικού στελέχους ακόμη και μετά από μικρό χρονικό διάστημα από την αποχώρησή του.

  Διαβάστε επίσης:

  Βαρβιτσιώτης: Δεν παραιτήθηκα για το γάμο των ομοφύλων, θέλω να γυρίσω στον ιδιωτικό τομέα
  Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης – Τι δήλωσε ο Μητσοτάκης
  Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος καταλαμβάνει την έδρα του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη
     ΣΧΟΛΙΑ