Πολιτική

ΕΔΟΕΑΠ: Eγκρίθηκε ο κανονισμός είσπραξης εσόδων- Ο υπολογισμός των εισφορών

ΕΔΟΕΑΠ


Έγκριση πήρε ο κανονισμός είσπραξης εσόδων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ), όπως αναφέρεται στην απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιου Πετρόπουλου, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», ο κανονισμός είσπραξης εσόδων του ΕΔΟΕΑΠ έχει σκοπό την αποτύπωση της εγκεκριμένης από το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ διαδικασίας της είσπραξης των εσόδων του.

Έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ

Έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ είναι:

α) Οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, που προβλέπονται στο άρθρο 3Α του ΑΝ 248/1967 (Α’ 243), όπως προστέθηκε με τον Ν. 4498/2017 (Α’ 172) και περιγράφονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

β) Εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης της παραγράφου 1.Α του άρθρου 3 του ΑΝ 248/1967, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4498/2017 και ισχύει, κατά το μέρος που προέρχεται από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας. Η ως άνω εργοδοτική εισφορά επιβάλλεται επί του συνόλου του κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ενημερωτικού ή ψυχαγωγικού μέσου μαζικής ενημέρωσης (τηλεόρασης, ραδιοφώνου, περιοδικού και εφημερίδας, ανεξαρτήτως της μορφής, εμφάνισης και περιοδικότητας αυτών, διαδικτύου ή καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο δραστηριοποίησης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης), καθώς, επίσης, επί του κύκλου εργασιών κάθε παρόμοιας δραστηριότητας που ενεργείται από επιχείρηση ή εκμετάλλευση που έχει και άλλη κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, μόνο κατά το μέρος της δραστηριότητας ενημερωτικού ή ψυχαγωγικού μέσου.

Για την «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ)», η εργοδοτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των ετήσιων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του ανταποδοτικού τέλους, αφού αφαιρεθεί το δημοσιονομικό πλεόνασμα και το μέρισμα που καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως τα ποσά αυτά αποτυπώνονται στον οριστικό απολογισμό χρήσης της ΕΡΤ ΑΕ.

Από την εισπραχθείσα εισφορά της περ. β’ αποδίδεται από τον ΕΔΟΕΑΠ στα ΕΤΑΣ και ΤΕΑΣ αναλογία αντίστοιχη του αριθμού των ασφαλισμένων με βάση μηνιαίες καταστάσεις μελών τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος.

γ) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας των συνταξιούχων του ΕΔΟΕΑΠ, ανερχόμενο σε ποσοστό 5% επί του ποσού της καταβαλλόμενης (μεικτής) από τον ΕΔΟΕΑΠ σύνταξης.

δ) Οι τόκοι από την περιουσία του, καθώς και κάθε πρόσοδος από τη διαχείρισή της.

ε) Κάθε άλλη πρόσοδος από εισφορές προβλεπομένων από το καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ είτε από αποφάσεις ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ είτε από τη νομοθεσία, δωρεές, κληροδοτήματα.

στ) Τα αναλογούντα, μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου 2016, έσοδα που προβλέπονταν από τις καταργηθείσες με το άρθρο 38 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 διατάξεις.

ζ) Ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο, μέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών και η οποία δεν βαρύνει τα πρόσωπα που καταβάλλουν αυτή, κατά την ως άνω περίπτωση β’.

η) Οι εκ της καθυστερήσεως αποδόσεως των προς τον ΕΔΟΕΑΠ κάθε είδους οφειλών, επιβαλλόμενες προσαυξήσεις και κυρώσεις.

Ασφαλιστέα πρόσωπα–Υπόχρεοι εργοδότες

1.Στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ υπάγονται υποχρεωτικώς:

A. Στον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης (παροχή μηνιαίας επικούρησης):

α) Όλα τα μέλη έως της ενάρξεως της εφαρμογής του νόμου 4498 /2017 (τακτικά, συνταξιούχα, πάρεδρα και δόκιμα) της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης.

β) Οι μισθωτοί και οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, (εξαιρουμένων των αμοιβών από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας), σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης, καθώς και οι μισθωτοί σε πρακτορεία ειδήσεων και οι μισθωτοί δημοσιογράφοι σε γραφεία Τύπου.

Από την ασφάλιση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται, όσοι υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση των αλληλοβοηθητικών σωματείων με την επωνυμία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Εύβοιας» (ΕΤΑΣ) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων» (ΤΕΑΣ).

γ) Οι ιδιοκτήτες, εταίροι, μέτοχοι των επιχειρήσεων της περίπτωσης β’, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης και έως δύο φυσικά πρόσωπα ανά μέσο, με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό τους, κατόπιν αιτήσεώς τους.

δ) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό των Ενώσεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Μακεδονίας-Θράκης.

ε) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό των Ενώσεων Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

στ) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

ζ) Το τακτικό προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ.

Κλάδος υγείας- πρόνοιας

Στον κλάδο υγείας του ΕΔΟΕΑΠ υπάγονται για παροχή ιατροφαρμακευτικής-νοσοκομειακής περίθαλψης τα πρόσωπα της παραγράφου 1.Α., οι συνταξιούχοι του ΕΔΟΕΑΠ, καθώς και το απασχολούμενο υπαλληλικό προσωπικό του ΤΣΠΕΑΘ, μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3655/2008.

Γ. Στoν κλάδο πρόνοιας του ΕΔΟΕΑΠ υπάγονται για εφάπαξ παροχή τα πρόσωπα της παραγράφου 1.Α.α’ και όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 1.Α. ήταν ήδη ασφαλισμένα στον κλάδο πρόνοιας του ΕΔΟΕΑΠ ή άλλου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, μέχρι τις 30/11/2017.

2. Η, με βάση τις προηγούμενες διατάξεις, μεταφορά των ασφαλιστικών σχέσεων από άλλον φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ συντελείται από την 1η/12/2017. Για τις ασφαλιστικές σχέσεις που μεταφέρονται στον ΕΔΟΕΑΠ, δυνάμει των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

3. Η ασφάλιση των προσώπων του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), που υπάγονταν μέχρι τις 30/11/2017, στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και μεταφέρονται, από 1/12/2017, στον ΕΔΟΕΑΠ, διατηρείται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και συνεχίζεται και, μετά τη μεταφορά τους στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, καταβάλλοντας την προβλεπόμενη στην περ. α΄ του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού ασφαλιστική εισφορά.

Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών

Η ανάλυση των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για τον ΕΔΟΕΑΠ έχει, ως εξής:

α) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου.

β) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας ασφαλισμένων ορίζεται σε ποσοστό 2,55% για τον ασφαλισμένο και 4,55% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου.

γ) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης πρόνοιας των ασφαλισμένων της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 1% επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τα πρόσωπα που ήταν ήδη ασφαλισμένα στον ΕΔΟΕΑΠ έως τις 30/11/2017, υπολογίζονται αναδρομικά, από 1.1.2017 και καταβάλλονται σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων καταβάλλεται, μέχρι τις 31.12.2017. Οι υπόχρεοι έως τις 30.11.2017 εργοδότες οφείλουν να υποβάλουν στον ΕΔΟΕΑΠ συμπληρωματική σχετική κατάσταση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,138 δισ. ευρώ με μειωμένο επιτόκιο

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: EBRD: Aνάπτυξη 2,2% στην Ελλάδα το 2018

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Νέα σειρά Προγραμμάτων Υγείας «Εξασφαλίζω» από την Eurolife ERBΣΧΟΛΙΑ