• Οικονομία

  Τίτλος κτήσης: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την καταβολή εισφορών (παραδείγματα)

  fake news


  Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα που θα δηλώνουν οι εργοδότες τις συμβάσεις των εργαζομένων τους που αμείβονται με τίτλους κτήσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σταδιακά ολοκληρώνονται και οι τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες. Η διαδικασία προβλέπει απογραφή σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα ελέγχεται – όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές – και ο περιστασιακός χαρακτήρας της απασχόλησης που είναι βασική προϋπόθεση για την αμοιβή με τίτλο κτήσης .

  Το νέο καθεστώς των εισφορών στους τίτλους κτήσης τέθηκε σε ισχύ τελικά από την 1η Φεβρουαρίου και εφεξής. Όσοι αμείβονται με το συγκεκριμένο καθεστώς οι εισφορές που πρέπει να καταβάλλονται ανέρχονται συνολικά σε 20,28%, δηλαδή 13,33% για σύνταξη ΕΦΚΑ και 6,95% για υγεία. Οι εισφορές επιβάλλονται στο καθαρό ποσό του παραστατικού αφού αφαιρεθεί ο φόρος 20% και το χαρτόσημο 3,60% και παρακρατούνται στην πηγή.

  Εάν ο αμειβόμενος με τίτλους κτήσης ασκεί παράλληλα και άλλη δραστηριότητα, μισθωτή ή μη μισθωτή χωρίς την υποχρέωση έναρξης επαγγέλματος στη Δ.Ο.Υ. καταβάλλει για κάθε δραστηριότητα τις εισφορές που αναλογούν χωρίς ελάχιστα πλαφόν. Επίσης, αν προκύπτει για την παράλληλη δραστηριότητα υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ χωρίς όμως έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. (για παράδειγμα ασφάλιση στον ΟΑΕΕ λόγω συμμετοχής σε εταιρεία) οι εισφορές των παραστατικών λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία της ετήσιας εκκαθάρισης όπως παγίως διενεργείται για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

  Διαδικασία παρακράτησης

  Σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου, η απογραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και παρακράτηση των εισφορών θα γίνεται στην πηγή. Ο ασφαλισμένος πρέπει να απογράφεται πριν από την έκδοση του παραστατικού σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.

  Αντίστοιχα ο αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να απογράφεται ως εργοδότης. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τον καθορισμό του χρόνου ασφάλισης και του ύψους των εισφορών καταχωρούνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μέχρι το τέλος του μήνα που εκδίδεται το παραστατικό. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης επιβάλλονται προσαυξήσεις. Οι εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο, παρακρατούνται από τον αντισυμβαλλόμενο και καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού.

  Για ποιους ισχύει το νέο καθεστώς

  Το νέο καθεστώς θα έχει εφαρμογή για συμβάσεις που καταρτίζονται από 1/2/2019 και μετά. Για γραπτές συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί μέχρι 31/1/2019, ανεξάρτητα εάν το παραστατικό εκδοθεί πριν ή μετά τις 31 Ιανουαρίου, εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς. Σε περίπτωση που υπάρχει προφορική συμφωνία, το νέο καθεστώς εφαρμόζεται για παραστατικά που εκδίδονται μετά την 1η Φεβρουαρίου, ανεξαρτήτως του χρόνου που επήλθε η προφορική συμφωνία.

  Τι ισχύει για τους συνταξιούχους

  Οι συνταξιούχοι που αμείβονται με τίτλους κτήσης θα έχουν την προβλεπόμενη αναλογική περικοπή του νόμου Κατρούγκαλου – 60% – για τον χρόνο ασφάλισης, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τον κατώτατο μισθό.

  Πως υπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης

  Ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται με βάση τον κατώτατο μισθό. Αν υπάρχει γραπτή σύμβαση μεγαλύτερη από ένα μήνα διαιρείται η καθαρή αξία του παραστατικού με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ. Εάν ο χρόνος που προκύπτει υπερβαίνει τον χρόνο της σύμβασης τότε αυτομάτως περιορίζεται σε ότι προβλέπει η σύμβαση και εάν με αυτό προκύπτει υπέρβαση του ανωτάτου ορίου μηνιαίου εισοδήματος (6.500 ευρώ) οι επιπλέον εισφορές επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Με την ίδια εξίσωση (πηλίκο καθαρής αξίας παραστατικού με τον κατώτατο μισθό) υπολογίζεται ο χρόνος όταν δεν υπάρχει γραπτή σύμβαση αλλά μόνο προφορική συμφωνία. Στην περίπτωση που η γραπτή σύμβαση είναι για χρόνο λιγότερο του ένα μήνα, για τον καθορισμό των ημερών ασφάλισης εξετάζεται εάν το ημερήσιο εισόδημα υπερβαίνει ή όχι το 1/25 του κατώτατου μισθού, δηλαδή τα 26 ευρώ.

  Παραδείγματα

  1. Πωλητής του περιοδικού «Σχεδία» πουλάει μηνιαίως 160 περιοδικά, με ακαθάριστη αμοιβή 2,70 ευρώ ανά περιοδικό (μετά από ΦΠΑ και λειτουργικά έξοδα). Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται σε 432 ευρώ. Οι εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αμοιβής, μετά την αφαίρεση του φόρου (20%) και του χαρτοσήμου (3,60%), δηλαδή επί των 330ευρώ :
  Για κύρια σύνταξη: 330,05 x 13,33% = 44 ευρώ
  Για υγειονομική περίθαλψη : 330,05 x 6,95% = 22,94 ευρώ
  Σύνολο : 44,00 + 22,94 = 66,94 ευρώ

  2. Άτομο που διενεργεί προωθητικές πωλήσεις είτε αυτοτελώς είτε συνδεόμενο με συναφείς επιχειρήσεις αμείβεται με παραστατικό ύψους 250 ευρώ. Η καθαρή αξία του παραστατικού είναι 191,00 ευρώ και οι εισφορές :
  Για κύρια σύνταξη: 191,00 x 13,33% = 25,46 ευρώ
  Για υγειονομική περίθαλψη : 191,00 x 6,95% = 13,28 ευρώ
  Σύνολο : 25,46 + 13,28 = 38,74 ευρώ

  3. Την 1/5/2019 εκδίδεται παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, για την παροχή των οποίων έχει καταρτιστεί γραπτή σύμβαση διάρκειας δύο μηνών (από 1/3/2019 έως 30/4/2019). Η καθαρή αξία του παραστατικού είναι 1.000 ευρώ. Ο χρόνος ασφάλισης είναι 1 μήνας και 14 ημέρες (€1000/€650 = 1,54, δηλαδή 1 μήνας και 13,5 ημέρες).

  4. Την 1/5/2019 εκδίδεται παραστατικό, για παροχή υπηρεσιών με γραπτή σύμβαση διάρκειας δύο μηνών (από 1/3/2019 έως 30/4/2019). Η καθαρή αξία του παραστατικού είναι 8.000 ευρώ. Ο χρόνος ασφάλισης είναι 12 μήνες και 8 ημέρες (€8.000/€650 = 12,31 δηλαδή 12 μήνες και 7,75 ημέρες). Ο χρόνος αυτός υπερβαίνει τη διάρκεια της σύμβασης (2 μήνες) και συνεπώς περιορίζεται στη σύμβαση, δηλαδή σε 2 μήνες. Οι εισφορές που έχουν καταβληθεί ύψους 1.622,40 ευρώ (8.000 x 13,33% = 1.066,40 ευρώ για κύρια σύνταξη και 8.000x 6,95% = 556 ευρώ για υγεία) επιμερίζονται ισομερώς στους δύο μήνες : 811,20 ευρώ για τον Μάρτιο και 811,20 ευρώ για τον Απρίλιο.

  5. Την 1/5/2019 εκδίδεται παραστατικό χωρίς γραπτή σύμβαση, δηλαδή με προφορική συμφωνία και καθαρή αξία 8.000 ευρώ. Ο χρόνος ασφάλισης είναι 12 μήνες και 8 ημέρες (8.000/650= 12,31 δηλαδή 12 μήνες και 7,75 ημέρες). Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι η 1/5/2019 και λήξης η 12/5/2020.

  6. Την 1/5/2019 εκδίδεται παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, για την παροχή των οποίων έχει καταρτιστεί γραπτή σύμβαση διάρκειας 15 ημερών (από 1/3/2019 έως 15/3/2019). Η καθαρή αξία του παραστατικού, μετά την αφαίρεση των αναλογούντων φόρων και επιβαρύνσεων, είναι 300 ευρώ. Το ημερήσιο εισόδημα με βάση την καθαρή αξία του παραστατικού ανέρχεται σε 20 ευρώ (300,00 / 15 ημέρες), και δεν υπερβαίνει το 1/25 του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού (650,00 / 25 ημέρες = 26 ευρώ). Συνεπώς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα για τις γραπτές συμβάσεις διάρκειας μεγαλύτερης του μήνα, και ο χρόνος ασφάλισης ανέρχεται σε 12 ημέρες ασφάλισης (300,00 / 650,00 = 0,46 δηλαδή 11,5 ημέρες και εν τέλει 12 ημέρες ασφάλισης) Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι η 1/3/2019 και ημερομηνία λήξης της ασφάλισης η 12/3/2019.

  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γραπτή σύμβαση ή η συμφωνία είναι προφορική, ο χρόνος ασφάλισης προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω για την περίπτωση ύπαρξης σύμβασης με διάρκεια μεγαλύτερη του μήνα. Ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού και ως ημερομηνία λήξης της ασφάλισης εκείνη που προκύπτει σύμφωνα με τον υπολογισθέντα χρόνο ασφάλισης.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Από τον Φεβρουάριο οι εισφορές για όσους αμείβονται με τίτλο κτήσης

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τίτλος κτήσης: Ποιες είναι οι εισφορές για τους εργαζόμενους (Όλη η απόφαση)

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Τι εισφορές θα πληρώνουν όσοι εργάζονται με τίτλους κτήσης το 2019  ΣΧΟΛΙΑ