Οικονομία

Προϋπολογισμός: Οι φόροι που «έσωσαν» τα κρατικά έσοδα το πρώτο τρίμηνο

Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Οικονομικών

Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Οικονομικών


Με «οδηγούς» τα αυξημένα έσοδα από τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος στηρίχθηκε ο προϋπολογισμός το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11,963 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,35 δισ. ευρώ ή 10,1% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Ωστόσο, στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Φεβρουάριο της πρώτης δόσης για το 2022 από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) ύψους 1,718 δισ. ευρώ, η οποία εισπράχθηκε στις 9 Απριλίου 2022 και θα εμφανιστεί στο Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2022. Εξαιρουμένου του ποσού από το ΤΑΑ τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 369 εκατ. ευρώ ή 2,8% έναντι του στόχου, παρά τα μειωμένα έσοδα ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 13,266 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,069 δισ. ευρώ ή 7,5% έναντι του στόχου. Εξαιρουμένου του προαναφερόμενου ποσού από το TAA, τα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 649 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Α. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 12,09 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,283 δισ. ευρώ ή 11,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022, στην καλύτερη απόδοση των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράχθησαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2022, καθώς και στην καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

· Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 4,898 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 496 εκατ. ευρώ.

· Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 1,53 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 67 εκατ. ευρώ.

· Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 493 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 16 εκατ. ευρώ.

· Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 3,515 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 315 εκατ. ευρώ.

Β. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο.

Γ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 454 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 2,469 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022, κυρίως λόγω της μη είσπραξης της αναμενόμενης δόσης από το ΤΑΑ, ύψους 1,718 δισ. ευρώ. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 454 εκατ. ευρώ, ποσό 396 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 790 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Δ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 169 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 46 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Ε. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 535 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 67 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Εξ αυτών, ποσό 186 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 128 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

ΣΤ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων» ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Τα έσοδα Μαρτίου

Αυξημένα ήταν τα έσοδα και τον Μάρτιο, κάτι που οφείλεται και πάλι στις μεγαλύτερες εισροές εσόδων από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος. Συγκεκριμένα:

Α. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 3,385 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 457 εκατ. ευρώ ή 15,6% έναντι του στόχου εξαιτίας της καλύτερης απόδοσης στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

· Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 1,405 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 216 εκατ. ευρώ.

· Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 541 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 18 εκατ. ευρώ.

· Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 76 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 22 εκατ. ευρώ.

· Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 852 εκατ. ευρώ, και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 92 εκατ. ευρώ.

Β. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο.

Γ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 74 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 513 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 74 εκατ. ευρώ, ποσό 35 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 546 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Δ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 58 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Ε. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 130 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 21 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Εξ αυτών, ποσό 1 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 24 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Διαβάστε επίσης:

Υπ. Οικονομικών: Έτσι «χτίζεται» το Ταμείο για τα μέτρα στήριξης

ΕΛΣΤΑΤ: Ανοίγει «παράθυρο» για νέα μέτρα στήριξης – Μικρότερο πρωτογενές έλλειμμα κατά 2% το 2021

Προκαταβολική αποζημίωση σε 1.463 αγρότεςΣΧΟΛΙΑ