Οικονομία

Πώς μπορούν να ακυρωθούν πρόστιμα της εφορίας – Ψηφιακά όλες οι προσφυγές των πολιτών

Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της ΑΑΔΕ

Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της ΑΑΔΕ


Ψηφιακά, μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr) οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν πλέον να υποβάλλουν ενδικοφανείς προσφυγές και αιτήματα αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών κατά πράξεων, που εκδίδονται από:

– Τα Ελεγκτικά Κέντρα

– Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ)

– Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ)

– Τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ)

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (A. 1165/2022):

Από 29.11.2022 προαιρετικά (και ειδικά για τις ΔΟΥ Α-Β’ και Β’ Τάξης από 15.12.2022) και από την 01.02.2023 υποχρεωτικά, υποβάλλονται μέσω διαδικτύου, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet:

– Οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα αναστολής του άρθρου 63 ΚΦΔ

– Το σύνολο των εγγράφων και δικαιολογητικών, που συνοδεύουν την ενδικοφανή προσφυγή

– Υπομνήματα και επιπρόσθετα στοιχεία, που κατατίθενται μετά την αρχική υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, καθώς και τυχόν αιτήσεις αναστολής της προθεσμίας εξέτασης της υπόθεσης

– Τυχόν παραίτηση από την ενδικοφανή προσφυγή και το αίτημα αναστολής Επιπλέον, μέσω της ίδιας ψηφιακής εφαρμογής, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται άμεσα για όλα τα στάδια εξέτασης της υπόθεσής του (παραλαβή προσφυγής από τη φορολογική αρχή και διαβίβασή της στη ΔΕΔ, έκδοση απόφασης, είδος απόφασης κλπ.)

Η ψηφιακή υποβολή παραμένει προαιρετική μόνο για τους κατοίκους εξωτερικού, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων τους.

Βήμα βήμα η διαδικασία

Μέσω της ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ε. www.aade.gr, ο χρήστης επιλέγει «Ενδικοφανείς Προσφυγές / Αποφάσεις ΔΕΔ», προκειμένου να μεταβεί στη σελίδα για την υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής, αφού εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής (Ε.Π.), ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει:

 1. Ενδικοφανείς Προσφυγές
 2. Αιτήματα Αναστολής σε υποβληθείσες Ενδικοφανείς Προσφυγές

Ο χρήστης επιλέγει Δ.Ο.Υ. έκδοσης των πράξεων από τη λίστα που εμφανίζεται.

Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει το είδος των πράξεων της Ενδικοφανούς Προσφυγής: Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου (Μετά από Έλεγχο) για πράξεις επιβολής φόρου ή προστίμου, που προέρχονται από έλεγχο και αναζητούνται με τον αριθμό εντολής ελέγχου ή Λοιπές Φορολογικές Πράξεις. Για παράδειγμα: εκκαθαριστικά Φορολογίας εισοδήματος, αιτήματα στη Δ.Ο.Υ., περιπτώσεις Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου (Μετά από Έλεγχο) που δεν εντοπίζονται με τον αριθμό εντολής ελέγχου κ.λπ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των πράξεων, ο χρήστης καλείται υποχρεωτικά να μεταφορτώσει (upload) στην εφαρμογή, σε ψηφιακή μορφή, την Ενδικοφανή προσφυγή υπογεγραμμένη (πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της απαιτείται η επεξεργασία της μέσω σαρωτή /scanner), τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία έγγραφα καθώς και όποιο άλλο έγγραφο θεωρεί χρήσιμο για τον επανέλεγχο.

Ο χρήστης προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο βήμα 6, είναι υποχρεωτικό να αποδεχθεί την υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου των επισυναπτόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών που συνοδεύουν την Ενδικοφανή Προσφυγή, επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.

Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει «Αποθήκευση Υποβολής» προκειμένου να αποθηκευτεί προσωρινά η καταχωρηθείσα Ενδικοφανής Προσφυγή.

Με αυτή την επιλογή η καταχωρηθείσα Ενδικοφανής Προσφυγή λαμβάνει αριθμό προσωρινής αποθήκευσης αλλά δεν οριστικοποιείται. Για την οριστική υποβολή ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει «Οριστικοποίηση» στη συγκεκριμένη Ενδικοφανή Προσφυγή.

Πώς γίνονται οι προσφυγές για πρόστιμα της εφορίας

Οι ενδικοφανείς προσφυγές υποβάλλονται για την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας. Στόχος είναι η επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, ώστε να επιτυγχάνεται η συντομότερη είσπραξη δημόσιων εσόδων και η αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης.

Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή.

Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή του ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού που προέκυψε με την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό 50%. Το δικαίωμα αυτό για αναστολή δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση.

Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης.

Η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να αναφέρει:

 • τα ακριβή στοιχεία του υποχρέου,
 • την προσβαλλόμενη πράξη,
 • τους λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του,
 • τη διεύθυνση στην οποία θα πραγματοποιούνται οι κοινοποιήσεις των αποφάσεων, των πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα εν γένει στοιχεία επικοινωνίας του υποχρέου.

Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων επικοινωνίας που επήλθε μετά από την υποβολή του αιτήματος της ενδικοφανούς προσφυγής, ο υπόχρεος οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως αυτά στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, διαφορετικά οι κοινοποιήσεις γίνονται νομίμως βάσει των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων.

Ποιος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή

Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται από τον υπόχρεο, καθώς και από όλα τα ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα για την καταβολή του φόρου εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.

Ειδικότερα, η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται:

 • για σχολάζουσα κληρονομιά από τον κηδεμόνα,
 • για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή,
 • για μεσεγγύηση από τον μεσεγγυούχο,
 • για πτωχεύσαντα από τον σύνδικο,
 • για ανήλικο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή τον επίτροπο και επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς,
 • για πρόσωπο που τελεί σε δικαστική συμπαράσταση από τον δικαστικό συμπαραστάτη,
 • για θανόντα φορολογούμενο από τους κληρονόμους του,
 • για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες σε εκκαθάριση από τους εκκαθαριστές.

Για τις όλες τις ως άνω περιπτώσεις, υποχρεωτικώς με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής συνυποβάλλονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτουν οι παραπάνω ιδιότητες.

Διαβάστε επίσης

Κομισιόν: Ανοίγει ο δρόμος για τη δόση των 644 εκατ. ευρώ – Τα καμπανάκια για την ελληνική οικονομία

Οι αλλαγές στον προϋπολογισμό σε σχέση με το προσχέδιο του Οκτωβρίου – Η γνώμη του Γραφείου Προϋπολογισμού της ΒουλήςΣΧΟΛΙΑ