Ναυτιλία

Απούσα από το ραντεβού η AXIS – Διαχειριστικό έλεγχο σε βάθος 15ετίας στο Νεώριον αποφάσισε η ΓΣ του ομίλου

Πάνος Ξενοκώστας, Onex, Νεώριο

Πάνος Ξενοκώστας, Onex


Έκανε πίσω η AXIS και δεν εμφανίστηκε στο ραντεβού που είχε ζητήσει από την ONEX, με αφορμή την αντιμαχία τους για τα ναυπηγεία Σύρου και Ελευσίνας.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος του ομίλου Νεώριον, με ποσοστό 24,2%, και αγνώστου σύνθεσης προσώπων, AXIS είχε ζητήσει την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης προκειμένου να ανασταλεί η διαδικασία εξυγίανσης των ναυπηγείων Ελευσίνας που οδεύουν προς την OΝΕΧ, αλλά και ακύρωσης της απόφασης (δικαστικής) εξυγίανσης των ναυπηγείων Σύρου. Ζητήματα που απορρίφθηκαν από την έκτακτη γενική συνέλευση στην οποία κατατέθηκε το 43%  επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αφού η AXIS δεν εμφανίστηκε.

Αντίθετα πέρασαν τα αιτήματα που είχε θέσει το διοικητικό συμβούλιο και η πλευρά που υποστηρίζει η ONEX, και αφορούν τον σε βάθος διαχειριστικό έλεγχο των ομίλου Νεώριον αλλά και των ναυπηγείων Ελευσίνας. Ο διαχειριστικός έλεγχος θα αφορά την περίοδο 2005 – 2020, και γίνεται προκειμένου να εξακριβωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, που οφείλονται διαφορές που έχει φέρει στο «φως» η διαδικασία του due diligence, στην οποία έχει προβεί η πλευρά της ONEX.

Το παρασκήνιο

Πριν τη γενική συνέλευση οι δύο πλευρές είχαν ανταλλάξει εξώδικα. Μάλιστα είχε κάνει εντύπωση η ξαφνική εμφάνιση της AXIS, η οποία εδώ και πολλά χρόνια ήταν απούσα από τις εξελιξεις. Απούσα ήταν και όταν είχε αναζητηθεί, από την Onex, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο συμφωνίας για την επόμενη μέρα των ναυπηγείων.

Απούσα ήταν και στη γενική συνέλευση που η ίδια είχε ζητήσει. Από την πλευρά της η Axis, στα εξώδικα ανέφερε ότι θέλει την ακύρωση της εξυγίανσης στη Σύρο και την αναστολή της διαδικασίας εξυγίανσης στην Ελευσίνα, προς όφελος των μετόχων. Η ONEX είχε απαντήσει  ζητώντας ¨αποδείξεις» και ονόματα για το ποιοι κρύβονται πίσω από την AXIS.

Οι αποφάσεις

Ειδικότερα οι αποφάσεις  της έκτακτης γενικής συνέλευσης είναι οι εξής:

(1) Επί του 1ου θέματος για τον διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών για διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2005–2020 στην Εταιρεία «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», καθώς και στη θυγατρική αυτής «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αποφασίστηκε ομόφωνα, δεδομένου ότι ο διαχειριστικός έλεγχος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να βλάψει τα συμφέροντα της Εταιρείας, όπως και της θυγατρικής της «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», να γίνει δεκτός και ταυτόχρονα αποφασίστηκε  να πραχθούν τα νόμιμα προκειμένου να λάβει χώρα διαχειριστικός έλεγχος και στην θυγατρικής εταιρεία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

(2) Επί του 2ου Θέματος αναφορικά με έγκριση για την αποστολή Επιστολής, η οποία αφορά την κατάθεση αιτήματος για Ενημέρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το εάν έχουν τηρηθεί οι κανόνες διαφάνειας και αν συντρέχει περίπτωση παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού σε σχέση με τον πραγματικό μέτοχο της εταιρείας AXIS SA., η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, λαμβανομένου υπόψιν της, πληθώρα δημοσιευμάτων στον τύπο και για λόγους δημοσίας τάξης και συμφέροντος (διαφάνειας), όπως καταθέσει αίτημα για ενημέρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(3) Επί του 3ου Θέματος για συμμόρφωση της εταιρείας AXIS S.A. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν.4557/2018 (Α΄139) και όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4734/2020 (Α’ 196) περί ονομαστικοποίησης μετοχών για την καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, αποφασίστηκε ομόφωνα, λαμβανομένου υπόψιν της πληθώρα δημοσιευμάτων στον τύπο και για λόγους διαφάνειας ως προς την λειτουργεία των εταιρικών οργάνων, όπως εξαντληθούν οι κατά νόμο ενέργειες αναφορικά με την «AXIS S.A.» με σκοπό την αποκατάσταση της αλήθειας και την εύρυθμη λειτουργεία της εταιρείας.

(4) Επί του 4ου Θέματος περί λήψη απόφασης, καθώς και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων, νομίμων, εξώδικων και δικαστικών ενεργειών, για την προστασία των εννόμων συμφερόντων και δικαιωμάτων της Εταιρείας και της θυγατρικής της «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.» και την επαναφορά των πραγμάτων στη νόμιμη κατάσταση λόγω της μη εμπρόθεσμης και προσήκουσας υλοποίησης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξυγίανσης κατ’ άρθρο 106β, δ του Πτωχευτικού Κώδικα της εν λόγω θυγατρικής, κατά τη συμφωνία εξυγίανσης και τη δικαστική απόφαση που την επικύρωσε και συνακόλουθα, της πολλαπλώς μη νόμιμης και επιβλαβούς λειτουργίας των Ναυπηγείων Σύρου, απορρίπτεται ομοφώνως δεδομένου ότι η Συμφωνία Εξυγίανσης όπως και η υλοποίηση αυτής έλαβαν χώρα με βάση την δικαστική απόφαση, το Νόμο και το συμβατικό κείμενο της Συμφωνίας  Εξυγίανσης.

(5) Επί του 5ου Θέματος περί λήψη απόφασης, καθώς και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων, νομίμων, εξώδικων και δικαστικών ενεργειών, για την προστασία των εννόμων συμφερόντων και δικαιωμάτων της Εταιρείας και της θυγατρικής της «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συγκεκριμένα για την άμεση αναστολή και περαιτέρω αποχή από κάθε εξώδικη και δικαστική ενέργεια της Εταιρείας και της ως άνω θυγατρικής της κατατείνουσας στην υπαγωγή της τελευταίας σε καθεστώς εξυγίανσης κατ’ άρθρο 106β, 5 του Πτωχευτικού Κώδικα με φερόμενο – κατά τα παγκοίνως γνωστά και επισήμως δηλούμενα και δημοσιοποιημένα – επενδυτή – εταιρεία ιδίων συμφερόντων με την εταιρεία που συμμετείχε ως επενδυτής στην αντίστοιχη διαδικασία εξυγίανσης της έτερης θυγατρικής «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.», προς αποτροπή επικείμενου άμεσου κινδύνου επέλευσης ζημίας στην Εταιρεία και την θυγατρική της «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», απορρίπτεται ομοφρόνως καθώς η απόφαση για την υπαγωγή της Εταιρείας στο άρθρο 106 ελήφθη στην αμέσως προηγούμενη ΓΣ της Εταιρείας η οποία έλαβε μεγάλη δημοσιότητα και πριν τη συνεδρίαση και μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης. Επιπροσθέτως η ως άνω απόφαση είναι όχι μόνο προς το συμφέρον της εταιρείας αλλά στην πραγματικότητα είναι για την σωτηρία της.


ΣΧΟΛΙΑ