Business

Σαράντης: Στα 40,29 εκ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2021

  • NewsRoom
Κυριάκος και Γρηγόρης Σαράντης

Κυριάκος και Γρηγόρης Σαράντης


Περιεχόμενα

Ανάπτυξη στις πωλήσεις, παρά την υψηλή συγκρίσιμη βάση του περασμένου έτους και την εξισορρόπηση στην κατανάλωση, και άνοδο κατά 4,1% στην καθαρή του κερδοφορία, εν μέσω αντίξοων συνθηκών που δημιουργούν οι πληθωριστικές πιέσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον κατέγραψε ο όμιλος Σαράντης ΣΑΡ -1,21% 7,32 κατά το έτος 2021.

Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το έτος 2021 ανήλθαν σε €408,20 εκ. από €393,38 εκ. το έτος 2020, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 3,77%, δεδομένης της υψηλής συγκρίσιμης βάσης πέρυσι και της εξισορροπημένης καταναλωτικής ζήτησης.

Κατά την διάρκεια του 2021 και σε ολόκληρη την γεωγραφική του περιοχή, η ανάπτυξη του Ομίλου τροφοδοτήθηκε από τις στρατηγικές προϊοντικές κατηγορίες του Ομίλου, και ιδιαιτέρως αυτές σχετίζονται με την περιποίηση δέρματος, τον καθαρισμό σώματος, τα αποσμητικά, τα αντιηλιακά, την οικιακή φροντίδα και τα συμπληρώματα διατροφής, καθώς επίσης και τα καλλυντικά επιλεκτικής διανομής.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε € 142,78 εκ. το έτος 2021 από € 136,05 εκ. το περυσινό έτος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,95%, με την αγορά της ευρείας διανομής να οδηγεί την αύξηση, παρά την πτωτική πορεία που εμφανίζει η αγορά στις κατηγορίες του Ομίλου, και τα Καλλυντικά Επιλεκτικής Διανομής να παρουσιάζουν άνοδο λόγω της επαναλειτουργίας του συγκεκριμένου καναλιού και της αυξημένης κατανάλωσης σε αυτό.

Οι χώρες του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν 65,02% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 3,14% στα €265,42 εκ. το 2021 από €257,33 εκ. το 2020. Εξαιρώντας την νομισματική επίδραση, σε ουδέτερη νομισματική βάση, οι πωλήσεις των ξένων χωρών παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 4,9%.

Η κερδοφορία του Ομίλου το έτος 2021 επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών των εμπορευμάτων και του μεταφορικού κόστους. Οι ισορροπημένες λειτουργικές δαπάνες και τα ελεγχόμενα έξοδα διαφήμισης και προώθησης που επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες στρατηγικές κατηγορίες και πρωτοβουλίες, συνέβαλαν εν μέρει στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων των πληθωριστικών πιέσεων.

Συγκεκριμένα:

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)* μειώθηκαν κατά 4,71% στα €59,69 εκ. κατά το έτος 2021 από €62,64 εκ. το έτος 2020 και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στο 14,62% στο έτος 2021 από 15,92% το περυσινό έτος.

Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €46,82 εκ. κατά το FY ‘21 από €50,00 εκ. το FY’20, μειωμένα κατά 6,36% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 11,47% από 12,71% το περυσινό έτος.

Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα €49,57 εκ. το έτος 2021 από €47,43 εκ. το περυσινό έτος, αυξημένα κατά 4,59%, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 12,14% από 12,05% το περυσινό έτος.

Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε €40,29 εκ. το FY ’21 από €38,70 εκ. το περυσινό έτος, αυξημένα κατά 4,12%, και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 9,87% από 9,84% το FY’20.

* Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης. (Λεπτομερή στοιχεία για τους ΕΔΜΑ παρατίθενται στην παράγραφο 2.14 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του 2021)

Ο Όμιλος παρουσιάζει μια ιδιαιτέρως υγιή οικονομική θέση, υποστηριζόμενη από την κερδοφορία της επιχείρησης, την ισορροπημένη διαχείριση κεφαλαιουχικών δαπανών και την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του 2021 ανέρχεται σε € 5,96 εκ. (καθαρός δανεισμός προς EBITDA στα 0,1x) από €10,91 εκ. το 2020.

Επιπλέον, χάρη στη βελτιωμένη διαχείριση αποθεμάτων και τη βελτιστοποίηση του προιοντικού χαρτοφυλακίου, ο Όμιλος κατάφερε να βελτιώσει το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς πωλήσεις στο 30,15% το FY ‘21 από 34,25% πέρυσι, υποστηρίζοντας έτσι περαιτέρω τη δημιουργία καθαρών ταμειακών ροών του Ομίλου.

Παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία COVID-19, τις συνεχιζόμενες διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και τις πληθωριστικές πιέσεις, ο Όμιλος, αφοσιωμένος στην στρατηγική του, επενδύει τις ελεύθερες ταμειακές ροές του σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης, είτε με οργανικό τρόπο είτε μέσω εξαγορών, καθώς και στην δημιουργία πρόσθετης αξίας στους μετόχους της.

Κατά την διάρκεια του 2021, ο Όμιλος Σαράντη προέβη σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2020 ποσού 15 εκ. ευρώ (0,22393 ευρώ ανά μετοχή), αυξημένο κατά 34% σε σύγκριση με το μέρισμα του προηγούμενου έτους.

Για την χρήση του 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022 την διανομή μερίσματος ύψους 0,143108 Ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε ποσό € 10 εκ.

Επιπλέον, εντός του 2021, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής και την αύξηση της αποδοτικότητας, ο Όμιλος ολοκλήρωσε τις επενδύσεις του που αφορούν στην επέκταση της παραγωγικής του δυναμικότητας και την αγορά αυτοματοποιημένου μηχανολογικού εξοπλισμού στην παραγωγική του μονάδα στα Οινόφυτα.

Παράλληλα, οι επενδύσεις που αφορούν στην κατασκευή του νέου εργοστασίου της Polipak συνεχίστηκαν, ενώ η ολοκλήρωσή τους αναμένεται μέχρι το τέλος του Α΄ εξαμήνου του 2022.

Η νέα παραγωγική μονάδα της Polipak θα οδηγήσει στην δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, βελτιωμένων από άποψη οικολογικού προφίλ, ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας. Το νέο εργοστάσιο θα χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα και αυξημένη απόδοση.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για περαιτέρω οργανική αύξηση πωλήσεων και κερδών, ο Όμιλος επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, αξιοποιώντας την ισχυρή αναγνωρισιμότητα των μαρκών του στις στρατηγικές του προϊοντικές κατηγορίες. Επενδύσεις σε υποστηρικτικές ενέργειες και σε καινοτομίες σε επίπεδο προϊοντικής ανάπτυξης θα διατεθούν με έμφαση σε στοχευμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να οδηγήσουν σε περαιτέρω δημιουργία αξίας.

Επιπλέον, έχουν ενεργοποιηθεί επενδύσεις που σχετίζονται με υποδομές, συστήματα και διαδικασίες προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Ομίλου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, ο Όμιλος παρέμεινε προσηλωμένος στην υλοποίηση της στρατηγικής του για προσθήκης αξίας μέσω εξαγορών. Σε συνέχεια της ολοκλήρωση της διεξοδικής διαδικασίας δέουσας επιμέλειας το 2021, προέβη σε σύναψη συμφωνίας την 2 Μαρτίου 2022 για την εξαγορά της πολωνικής εταιρείας καταναλωτικών προϊόντων οικιακής χρήσης STELLA PACK S.A.

Η STELLA PACK κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και διανομή ειδών οικιακής χρήσης, με 25 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στις κατηγορίες συσκευασιών τροφίμων, σάκων απορριμμάτων και εργαλείων καθαρισμού, καταγράφοντας ετήσιες πωλήσεις που ανέρχονται σε περίπου 65 εκ. ευρώ.

Η συμβολή της STELLA PACK στην κυκλική οικονομία, θα ενισχύσει τις προσπάθειες του Ομίλου προς την βιώσιμη παραγωγή, καθώς λειτουργεί μόνο με ανακυκλωμένο πλαστικό και διαθέτει γραμμή διαχωρισμού απορριμμάτων που κατασκευάζει εσωτερικά δικό της ανακυκλωμένο πλαστικό καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες παραγωγής της.

ESG Highlights

Η ισχυρή οικονομική απόδοση του Ομίλου δίνει τη κατάλληλη ώθηση στη Διοίκηση να συνεχίσει να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, αναγνωρίζοντας αναδυόμενες κοινωνικές ανάγκες, ιδιαιτέρως αυτές που προέκυψαν από την πανδημία COVID-19, καθώς βασικός στόχος του Ομίλου είναι να διατηρήσει την υγιή ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ευρωστίας και των κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών.

Η ανανέωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου μέσα στο 2021, υπογραμμίζει την αφοσίωση του Ομίλου να ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Επιχειρηματικής Ηθικής και να εντατικοποιήσει τις προσπαθειές του προς τους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου, με επικέντρωση στους τέσσερις πυλώνες δράσης: Bιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, Yπεύθυνη Διακυβέρνηση, Ενδυναμωμένοι εργαζόμενοι και Ακμάζουσες κοινότητες.

Η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής βιωσιμότητας του Ομίλου και επηρεάζουν σημαντικά τις εγκαταστάσεις παραγωγής και την προϊοντική του προσέγγιση. Έτσι, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της συσκευασίας και στην βελτίωση διαχείρισης αποβλήτων, στη διασφάλιση της βιώσιμης και κυκλικής προμήθειας πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, διασφαλίζοντας παράλληλα την καινοτομία, την ποιότητα των προϊόντων και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και οι πρακτικές GPM ακολουθούνται από τις μονάδες παραγωγής μας. Επιπρόσθετα, οι πρόσφατες επενδύσεις μας σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής και αναβαθμισμένο εξοπλισμό στα εργοστάσια στα Οινόφυτα, την Polipak και Ergopack θα μας επιτρέψουν να αυξήσουμε την ενεργειακή μας απόδοση και τη χρήση βιώσιμων υλικών, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουμε να αυξάνουμε το ποσοστό ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας και ενισχύουμε την φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας στην παραγωγή περιορίζοντας τη δημιουργία αποβλήτων στα εργοστάσιά μας.

Επιπρόσθετα, η επικείμενη εξαγορά, STELLA PACK, θα συμβάλει σημαντικά στην εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας στην διαχείριση αποβλήτων και στην χρήση βιώσιμων πρώτων υλών.

Οι επενδύσεις και η προσέγγισή μας αναγνωρίζονται. Ο Όμιλος Σαράντη βραβεύτηκε, για τις περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές του, μέσω της ευρέως γνωστής γερμανικής περιβαλλοντικής πιστοποίησης Blue Angel. Ειδικότερα, το εργοστάσιο παραγωγής σακουλών απορριμμάτων του Ομίλου στην Πολωνία, Polipak, αναγνωρίστηκε για την υψηλή συμμετοχή ανακυκλωμένου πλαστικού που χρησιμοποιεί σε προϊόντα που παράγει.

Συγκεκριμένα, το οικολογικό σήμα Blue Angel επιβεβαιώνει την ικανότητα της Polipak να παράγει σακούλες απορριμμάτων που περιλαμβάνουν τουλάχιστον το 80% ανακυκλωμένο πλαστικό, μέσω μεθόδων παραγωγής που περιορίζουν τους περιβαλλοντικούς ρύπους.

Εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης ενέργειας ISO 50001, και συνεχώς αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες μείωσης της κατανάλωσης ρεύματος σε όλο τον Όμιλο, ενώ έχουμε μεταβεί πλήρως σε χρήση φυσικού αερίου σε όλον τον Όμιλο, σε αντικατάσταση του πετρελαίου. Επιπλέον, βρισκόμαστε σε διαδικασία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην μονάδα παραγωγής μας στα Οινόφυτα, ώστε σταδιακά να καλύψουμε με αυτονομία τις ενεργειακές ανάγκες μας. Παράλληλα, σκοπεύουμε στην επέκταση της πιστοποίησης ISO 14001 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλον τον Όμιλο.

Οι ενδυναμωμένοι εργαζόμενοι και η συνεπής επένδυση για την ανάπτυξη, την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων μας αποτελούν μέρος της φιλοσοφίας μας.

Πρωτοβουλίες, όπως η συνεργασία με την πλατφόρμα LinkedIn learning, η αναβάθμιση της διαδικασίας διαχείρισης απόδοσης και τα προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης, ενισχύουν την ανάπτυξη και την ευημερία των εργαζομένων μας.

Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, εφαρμόσαμε όλους τους κανόνες υγείας και ασφάλειας που επιβάλλονταν από τη νομοθεσία και τις εθνικές αρχές. Ο Όμιλος εφάρμοσε επιπλέον εσωτερικούς κανονισμούς προκειμένου να αποτρέψει την εξάπλωση του COVID-19 σε εγκαταστάσεις όπου απαιτείται φυσική παρουσία, όπως εργασίες παραγωγής, καθώς και τηλεργασία όπου ήταν δυνατόν. Ο Όμιλος εφάρμοσε συγκεκριμένες οδηγίες για την προστασία των εργαζομένων του, όπως ακύρωση εσωτερικών και εξωτερικών εκδηλώσεων, επαγγελματικά ταξίδια και επιβολή της χρήσης προστατευτικών μασκών προσώπου και γαντιών.

Η συνεισφορά μας στις κοινότητες ήταν σημαντική και φέτος, καθώς ο Όμιλος διέθεσε εντός του 2021 περισσότερες από 700 χιλιάδες ευρώ σε επτά χώρες Ελλάδα, Πολωνία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Τσεχία, Ρουμανία και Φιλιππίνες, μέσω δωρεών προϊόντων και οικονομικής συνεισφοράς σε περισσότερες από 28 ΜΚΟ, 6 νοσοκομεία, 10 νηπιαγωγεία, και 4 ορφανοτροφεία, ενισχύοντας περαιτέρω το κοινωνικό του αποτύπωμα. Επιπλέον, ο Όμιλος κινητοποίησε δωρεές προϊόντων σε όσους είχαν ανάγκη κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών στην Ελλάδα και στη Νότια Μοραβια (Ανατολική-Νότια περιοχή της Τσεχικής Δημοκρατίας) σε όσους επλήγησαν από τον ανεμοστρόβιλο τον Ιούνιο.

Προοπτικές

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021 και παρά το ασταθές και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον που επηρεάζεται από την πανδημία COVID-19, τις διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού και τις πληθωριστικές πιέσεις, ο Όμιλος συνέχισε να σημειώνει πρόοδο και σημαντικές επιχειρηματικές επιδόσεις.

Υποστηριζόμενος από την ικανότητά του να επενδύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης και στην εφαρμογή του στρατηγικού του πλάνου, ο Όμιλος παρουσίασε σταθερή ανάπτυξη πωλήσεων, παρά την υψηλή συγκριτική βάση του περασμένου έτους και την ομαλοποίηση της καταναλωτικής ζήτησης, καθώς και αύξηση καθαρών κερδών κατά 4%.

Η αστάθεια που χαρακτήρισε το 2021 αναμένεται να παραμείνει υψηλή εντός του 2022, καθώς θα οξυνθεί ακόμη περισσότερο από τις αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Όμιλος διατηρεί ισχυρή οικονομική θέση και δημιουργία ταμειακών ροών, που παρέχουν την ασφάλεια και την απαραίτητη υποστήριξη για τον μετριασμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Όμιλος επανεξετάζει συνεχώς το σχέδιο δράσης του, προκειμένου να ενεργοποιήσει περαιτέρω μέτρα μετριασμού, ώστε να προστατεύσει την κερδοφορία του.

Είμαστε επικεντρωμένοι στις στρατηγικές μας προτεραιότητες και στην υλοποίηση των μελλοντικών μας πλάνων που στοχεύουν σε περαιτέρω δημιουργία αξίας και αισθανόμαστε σίγουροι για το μέλλον, χάρη στην ευελιξία και στις ικανότητες των ανθρώπων μας και το αποτελεσματικό επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου. Η στρατηγική του Ομίλου παραμένει αμετάβλητη, με έμφαση, όπως πάντα, στην ανάπτυξη, είτε οργανική είτε μέσω εξαγορών, στην περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητάς του στην γεωγραφική του περιοχή, στην βελτιστοποίηση των λειτουργικών του εξόδων, στις οικονομίες κλίμακας, στις συνέργειες και στην λειτουργική μόχλευση (operating leverage).

Η διοίκηση του Ομίλου θα σχολιάσει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Έτους 2021 σε τηλεδιάσκεψη κατά την Τρίτη 3 Μαΐου του 2022.

Διαβάστε επίσης:

Flexopack: ΑΜΚ 6,5 εκατ. ευρώ στη θυγατρική της στην Πολωνία

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 1,14 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2021, στα 323,5 εκατ. ευρώ τα προσαρμοσμένα EBITDA

Intrakat: Στα 214,8 εκ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2021- Σε ιστορικό υψηλό το ανεκτέλεστοΣΧΟΛΙΑ