Business

Quest Συμμετοχών: Επιστροφή στην κερδοφορία και αύξηση πωλήσεων

 • NewsRoom
Θεόδωρος Φέσσας

Θεόδωρος Φέσσας. Πρόεδρος ΣΕΒ. Επικεφαλής Quest


Ανάπτυξη 12% στις πωλήσεις και 23% στη λειτουργική κερδοφορία πέτυχε ο Όμιλος Quest κατά το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε.

Αναλυτικότερα, ο Όμιλος Quest πέτυχε ανάπτυξη 12% στις πωλήσεις, φτάνοντας τα 436 εκατ. ευρώ και 23% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), φτάνοντας τα 39 εκατ.ευρώ.

Επέστρεψε στους μετόχους του 31,4 εκατ. ευρώ (€27,4 εκ. σε είδος μέσω της απόσχισης της BriQ και €4 εκ. σε μετρητά).

Κατά το ίδιο διάστημα, υπερκάλυψε την απώλεια των εσόδων και κερδών της Quest Energy, η οποία στο τέλος του 2016 πούλησε 2 μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα που είχαν ετήσια έσοδα 7 εκατ. ευρώ, EBIΤDA 5 εκατ. ευρώ και οργανική κερδοφορία (EBT) 2,2 εκατ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο, πέτυχε μεταστροφή (turn around) των ζημιών του 2016 σε οργανική κερδοφορία (ΕΒΤ) στις εταιρείες Cardlink και Quest Online.

Υλοποίησε, επίσης, σημαντικές επενδύσεις σχετιζόμενες κυρίως με την ανάπτυξη των εργασιών της ύψους περίπου 25 εκατ. ευρώ.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 4,5 εκατ. ευρώ, έναντι -19,9 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. H μεταβολή οφείλεται κυρίως στις σημαντικές νέες επενδύσεις ύψους 25 εκατ. ευρώ, καθώς και σε κεφάλαιο κίνησης για την ανάπτυξη των πωλήσεων ύψους περίπου 19 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα ο Όμιλος κατά το 2017:

 • Εξαγόρασε το 45% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας Quest Ενεργειακή έναντι συνολικού τιμήματος 2,4 εκατ. ευρώ αποκτώντας έτσι το 100% της εταιρείας.
 • Αγόρασε 2 νέα φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 5MW έναντι συνολικού τιμήματος 4,5 εκατ. ευρώ.
 • Υλοποίησε σημαντικές νέες επενδύσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του δικτύου POS στην Cardlink.
 • Απο-επένδυσε από μη σημαντικές (non – core) μειοψηφικές συμμετοχές της στις εταιρίες ΙΑΣΩΝ και ACE αποκομίζοντας περίπου 1,2 εκατ. ευρώ.
 • Συνέχισε και επέκτεινε τις δράσεις για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού και των στελεχών του.

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το 2017 ανήλθαν σε 4,48 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά περίπου 30%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το 2016, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε 2,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,6 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,8 εκατ. ευρώ στο 2016. Τα έσοδα από μερίσματα ανήλθαν σε €3,3 εκατ. έναντι €3,8 εκατ. στο 2016.

Τα κέρδη προ φόρων του 2017 επηρεάστηκαν αρνητικά κατά 1,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω πρόβλεψης απομείωσης αξίας ακινήτων.

Πορεία 2017 & Προοπτικές για το 2018 ανά δραστηριότητα

Αναλυτικότερα, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Προϊόντα Πληροφορικής (Info Quest Technologies, Quest on Line (you.gr), iSquare, iStorm)

 • Κατά το 2017 υπήρξε ανάπτυξη 14% στις πωλήσεις. Τα κέρδη προ φόρων του 2017 επηρεάστηκαν αρνητικά κατά 0,3 εκατ. ευρώ λόγω πρόβλεψης απομείωσης μειοψηφικών συμμετοχών.
 • Κατά το 2018 εκτιμάται ότι θα υπάρχει ανάπτυξη που θα προέλθει κυρίως από το Mobility και την ανάπτυξη του e-commerce.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (όμιλος Unisystems)

 • Κατά το 2017 υπήρξε οριακή ανάπτυξη των πωλήσεων, που προήλθε κυρίως από το εξωτερικό (από έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πλέον αποτελούν περίπου το 40% των εσόδων), ενώ υπήρξε επιδείνωση των κερδών που προήλθε κυρίως από την καθυστέρηση σημαντικών έργων στην εγχώρια αγορά. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του 2017 επηρεάστηκαν αρνητικά κατά 1 εκατ. ευρώ λόγω απομείωσης αξίας ακινήτων.
 • Για το 2018 εκτιμάται ότι οι πωλήσεις θα είναι σταθερές, θα υπάρξει ανάπτυξη στο εξωτερικό αλλά παράλληλα εκτιμάται ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά στην κερδοφορία λόγω αφενός της ύφεσης στην εγχώρια αγορά και αφετέρου λόγω των έργων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier)

 • Στο 2017 υπήρξε ανάπτυξη περίπου 10% προερχομένη τόσο από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, όσο και από τη βελτίωση του μεριδίου αγοράς στις υπηρεσίες απλού ταχυδρομείου.
 • Στο 2018 εκτιμάται ότι θα υπάρχει ανάπτυξη προερχόμενη κυρίως από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών (λόγω του e-commerce).

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink)

 • Ο κλάδος στο 2017 είχε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στις πωλήσεις (81%) από όλους τους άλλους τομείς και υπερ-διπλασιασμό της λειτουργικής κερδοφορίας ΕΒΙΤDA, καθώς επηρεάστηκε θετικά από την υποχρέωση – βάσει της νομοθεσίας – των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) επηρεάστηκαν αρνητικά με πρόβλεψη ύψους 7,7 εκατ. ευρώ για το τίμημα εξαγοράς της εταιρείας. Επίσης υλοποιήθηκαν σημαντικές
  επενδύσεις περίπου 15 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη της εγκατεστημένης βάσης που ανήλθε σε 280 χιλ. POS.
 • Στο 2018 εκτιμάται ότι θα υπάρξει ηπιότερη ανάπτυξη, προερχόμενη κυρίως από την αύξηση των ηλ. συναλλαγών, καθότι η πλειονότητα των POS έχει ήδη εγκατασταθεί.

Παραγωγή Πράσινης Ενέργειας – από ανανεώσιμες πηγές (όμιλος Quest Energy)

 • Στο 2017 υπήρξε συρρίκνωση της δραστηριότητας λόγω της πώλησης δύο μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων στα τέλη του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) επηρεάστηκαν θετικά κατά €0,8 εκ. κυρίως από διαγραφή παλαιότερης αρνητικής πρόβλεψης. Το 2017 αποκτήθηκαν δύο νέα πάρκα έναντι περίπου €4,5 εκ. και η συνολική εγκατεστημένη βάση έφτασε στα 5,7ΜW, καθώς επίσης εξαγοράσθηκε το σύνολο των μετοχών της εταιρίας, καθιστώντας την Quest Energy 100% θυγατρική της Quest Συμμετοχών.
 •  Στο 2018 εκτιμάται ανάπτυξη προερχόμενη από τις επενδύσεις του 2017, ενώ σχεδιάζεται η σταδιακή υλοποίηση νέων επενδύσεων για την αύξηση της εγκατεστημένης βάσης σε ισχύ άνω των 10ΜW.

Οι λοιπές μη κατανεμηθείσες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη μητρική εταιρεία η οποία πλέον μετά την απόσχιση της BriQ από τον όμιλο – εξαιρουμένων των μερισμάτων – παρουσιάζει ετήσια έσοδα περίπου 1 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος Quest εξακολουθεί να υλοποιεί τα επιχειρηματικά του σχέδια με βασική προτεραιότητα την αύξηση των εσόδων, τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, τον περιορισμό των κινδύνων από πιστώσεις, ελεγχόμενη δανειακή έκθεση και την σταδιακή βελτίωση των λειτουργικών ταμειακών ροών.

Οι βασικοί στόχοι και προτεραιότητες του Ομίλου Quest για το 2018 είναι:

 • Η διατήρηση και βελτίωση των μεγεθών και της οργανικής κερδοφορίας από όλες τις δραστηριότητες.
 • Η επίτευξη μεγαλύτερης ανάπτυξης σε συγκεκριμένες δραστηριότητες τόσο με οργανική ανάπτυξη όσο και με εξαγορές εταιριών στην Ελλάδα & στο εξωτερικό.
 • Η σταδιακή απο-επένδυση από χαμηλής απόδοσης περιουσιακά στοιχεία.
 • Η πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε περιοχές με μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Με την προϋπόθεση της σταθερότητας στην ελληνική οικονομία, εκτιμάται ότι ο όμιλος Quest θα παρουσιάσει αύξηση των βασικών οικονομικών μεγεθών του κατά το 2018 και θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές.


ΣΧΟΛΙΑ