Business

Quest: Αύξηση πωλήσεων και κερδών στο πρώτο τρίμηνο

  • NewsRoom
φεσσας

Θοδωρής Φέσσας, Πρόεδρος της Briq Properties


Ανοδικά κινήθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Quest το πρώτο τρίμηνο του 2019, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του Ομίλου τους τρεις πρώτους μήνες της τρέχουσας χρήσης ενισχύθηκαν κατά 7,9% στα 124,99 εκατ. ευρώ έναντι 115,86 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου παρουσίασε αύξηση 10,8% στα 11,84 εκατ. ευρώ, τα προ φόρων κέρδη ενισχύθηκαν κατά 5,8% στα 6,64 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους (EAT) ανήλθαν στα 4,58 εκατ. ευρώ από 4,02 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2018. Τα κέρδη ανά μετοχή βελτιώθηκαν κατά 19,5%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δάνεια και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 6,2 εκατ. ευρώ, έναντι 25,7 εκατ. ευρώ στις 31/12/2018 και 442 χιλ. ευρώ στις 31/3/2018. Η μεταβολή από τις 31/12/2018, οφείλεται κυρίως στο κεφάλαιο κίνησης. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο 3μηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 1 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά λόγω εξαγοράς Φ/Β πάρκου στο α΄ τρίμηνο του 2019. Σημειώνεται ότι η επίδραση του ΔΠΧΑ 16 (μισθώσεις) από την πρώτη εφαρμογή τους στο α΄ τρίμηνο του 2019 ήταν θετική για το EBITDA κατά 1,17 εκατ. ευρώ και μη ουσιαστική για το EBT.

Τα έσοδα της μητρικής Εταιρείας κατά το α΄ τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε 361 χιλ. ευρώ σε σχέση με 308 χιλ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα προ φόρων αποτελέσματα (ΕΒΤ) ανήλθαν σε ζημιές 77 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 70 χιλ. ευρώ και τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημιές 56 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 83 χιλ. ευρώ στο 3μηνο 2018.

Πορεία 3Μ & Προοπτικές για το 2019 ανά δραστηριότητα

Αναλυτικότερα, σχετικά με την πορεία του πρώτου τριμήνου και τις προοπτικές για το υπόλοιπο διάστημα του 2019, αναφέρονται τα ακόλουθα ανά δραστηριότητα:

Προϊόντα Πληροφορικής (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line (you.gr), iStorm)

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 συνεχίστηκε η αύξηση στις πωλήσεις (+9,3%). Τα κέρδη προ φόρων εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένα διότι επηρεάστηκαν θετικά κατά 1,4 εκατ. ευρώ, λόγω αντιστροφής παλαιότερων έκτακτων προβλέψεων για αναδρομική καταβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε κατήργησε την αναδρομικότητα, οπότε και οι εν λόγω προβλέψεις αντιστράφηκαν με ισόποση θετική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Για το υπόλοιπο του έτους εκτιμάται ότι θα υπάρχει ήπια ανάπτυξη σε πωλήσεις και κέρδη προ φόρων, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (όμιλος Unisystems)

Κατά το α’ τρίμηνο του 2019 υπήρξε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+17,9%) και πολύ υψηλότερη αύξηση (x4) στην προ φόρων κερδοφορία. Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας σε σχέση με την περασμένη περίοδο οφείλεται στην ολοκλήρωση κάποιων έργων τα οποία κατά το παρελθόν παρήγαγαν ζημιές, με αποτέλεσμα η εταιρεία σταδιακά να επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα περιθωρίου κέρδους που είχε και παλιότερα.

Για το υπόλοιπο 2019 εκτιμάται συνέχιση της καλής πορείας του πρώτου τριμήνου, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδών πρό φόρων.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS – Courier)

Στο α’ τρίμηνο του 2019 υπήρξε σταθερότητα στις πωλήσεις (+1,2%), ενώ η προ φόρων κερδοφορία κινήθηκε διψήφια θετικά (+10%), λόγω βελτίωσης της παραγωγικότητας.
Στο υπόλοιπο 2019 εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί μεγαλύτερη ανάπτυξη των πωλήσεων και ήπια ανάπτυξη κερδών πρό φόρων. Παράλληλα σχεδιάζεται και η έναρξη υλοποίησης σημαντικών επενδύσεων για το νέο κτήριο διαλογής της εταιρείας.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink)

Κατά το α’ τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε μείωση στις πωλήσεις (-9,7%) και στην προ φόρων κερδοφορία (-54,9%), που οφείλεται κυρίως στην ωρίμανση της αγοράς των POS και δευτερευόντως στην ανανέωση της συμφωνίας με τις τράπεζες. Η νέα συμφωνία προβλέπει τόσο εκπτώσεις τζίρου για τα έτη 2018 – 2020, όσο και μειωμένες τιμές στη νέα διάρκειά της (2020 – 2024).

Στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθούν οι πωλήσεις στα επίπεδα του 2018, ενώ η προ φόρων κερδοφορία εκτιμάται να ανέλθει σε 10-15% επί των πωλήσεων. Η μελλοντική ανάπτυξη θα βασισθεί στην αύξηση των συναλλαγών, οι οποίες και στο Α’ τρίμηνο αυξάνονται με διψήφιο ποσοστό, καθώς και στη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όμιλος Quest Energy)

Κατά το α’ τρίμηνο του 2019 επιτεύχθηκε υπερδιπλασιασμός των μεγεθών της εταιρείας, λόγω της απόκτησης νέων φωτοβολταϊκών πάρκων στη διάρκεια του 2018. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι σήμερα 13,2 ΜW.

Στο σύνολο του 2019 εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η τάση του Α’ τριμήνου σε έσοδα και κέρδη, ενώ πιθανολογείται η περαιτέρω ενίσχυσή τους με την υλοποίηση νέων αναπτυξιακών επενδύσεων.

Ο Όμιλος Quest εξακολουθεί να υλοποιεί τα επιχειρηματικά του σχέδια προσβλέποντας στην αύξηση των εσόδων, της κερδοφορίας και των λειτουργικών ταμειακών ροών, στην υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε περιοχές που ήδη δραστηριοποιείται και σε περιοχές με προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και στη σταδιακή από-επένδυση από περιουσιακά στοιχεία χαμηλής απόδοσης.

Η πορεία του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνει προηγούμενη εκτίμηση της Διοίκησης, ότι δηλαδή ο Όμιλος Quest στο σύνολό του κατά το 2019 θα παρουσιάσει ήπια ανάπτυξη των βασικών οικονομικών μεγεθών του στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Με προϋπόθεση τη σταθερότητα της Ελληνικής οικονομίας, στο σύνολο του 2019 εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η ήπια ανάπτυξη των μεγεθών του Ομίλου σε σχέση με το 2018.


ΣΧΟΛΙΑ