• Business

  Παπαστράτος: Πρωτοπορεί στην υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων

  • NewsRoom

  Οι υδάτινοι πόροι δεν είναι κάτι δεδομένο, ούτε μας ανήκουν και ότι έχουμε υποχρέωση, απέναντι στις μελλοντικές γενιές, να τις φροντίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

  Η πρόσφατη επαναπιστοποίηση της Παπαστράτος με το διεθνές πρότυπο Alliance for Water Stewardship (AWS) Standard 2.0, που λαμβάνει σταθερά από το 2020, αποδεικνύει τη δέσμευση της Παπαστράτος για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων.

  Ο κρίσιμος παράγοντας στο AWS είναι  η λέξη Επιστασία (Stewardship). Η συνειδητοποίηση δηλαδή ότι οι υδάτινοι πόροι δεν είναι κάτι δεδομένο, και ότι οφείλουμε να   φροντίζουμε ώστε να διατηρηθούν και στο μέλλον.

  Η υπεύθυνη διαχείριση του νερού, τόσο εντός των εγκαταστάσεών της στον Ασπρόπυργο όσο και συνολικά στην περιοχή της λεκάνης απορροής της στο Θριάσιο Πεδίο, βρίσκεται σταθερά στον πυρήνα του μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας. Σωστή διαχείριση του νερού σημαίνει εφαρμογή μέτρων υψηλής αποδοτικότητας, προώθηση δράσεων για την ανακύκλωσή του, προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων, και προώθηση της βιώσιμης διαχείρισής τους σε συνεργασία με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

  Συγκεκριμένα η στρατηγική για το νερό που έχει χαράξει η εταιρεία έχει στόχο την ελαχιστοποίηση της ποσότητας νερού που χρησιμοποιείται ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος (θερµαινόµενων ράβδων καπνού) στο εργοστάσιό της, το οποίο εφαρµόζει Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και έχει πιστοποιηθεί κατά το ISO 14001, πρότυπο που περιλαµβάνει και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

  Επιπλέον, η Παπαστράτος έχει δημιουργήσει δύο µονάδες βιολογικού καθαρισµού τριτοβάθµιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για αστικά και βιοµηχνικά απόβλητα. Τα επεξεργασµένα ύδατα διατίθενται υπεδάφια ενισχύοντας την ποιότητα αλλά και την ποσότητα του υδροφόρου ορίζοντα. Μέρος του επεξεργασµένου ύδατος και συγκεκριµένα  14.820 m3 νερού, επαναχρησιµοποιήθηκαν προς άρδευση των χώρων πρασίνου των εγκαταστάσεών της εταιρείας.

  Τέλος, µέσω της µητρικής εταιρείας Philip Morris International (PMI), η εταιρεία προετοιµάζει και διατηρεί µε διαφάνεια αναφορές σχετικά µε τη χρήση νερού, µέσω της δηµοσιοποίησης στοιχείων στον µη κερδοσκοπικό οργανισµό CDP.

  Μια από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα με πιστοποίηση AWS Standard 2.0

  Έμπρακτη απόδειξη της συνολικής αξίας που προσδίδει η Παπαστράτος στην ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί το γεγονός ότι, ήδη από το 2020,  έγινε μια από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση «Συμμαχία για το Νερό» / Alliance for Water Stewardship (AWS) Standard 2.0. Πρόκειται για μια παγκόσμια συνεργασία μελών, που περιλαμβάνει επιχειρήσεις, ΜΚΟ και τον δημόσιο τομέα. Η απόκτηση του εξαιρετικά απαιτητικού αυτού διεθνούς προτύπου, το οποίο έχει στόχο τη χρήση νερού που είναι κοινωνικά και πολιτιστικά δίκαιη, περιβαλλοντικά βιώσιμη και οικονομικά επωφελής, περιλαμβάνει πέντε πεδία συνεχούς βελτίωσης. Συγκεκριμένα:

  • Την ορθή διακυβέρνηση των υδάτινων πόρων.
  • Το βιώσιμο υδατικό ισοζύγιο (το νερό που εισρέει σε μία περιοχή έναντι των απολήψεων).
  • Τη βελτίωση της ποιότητας του νερού.
  • Την προστασία των σημαντικών περιοχών που σχετίζονται με το νερό.
  • Την πρόσβαση σε πόσιμο νερό, αποχέτευση και υγιεινή για όλους (WASH-Water, Sanitation & Hygiene), που αντιστοιχεί στον 6ο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

  Επιπλέον, και ειδικά για τη συµµόρφωση µε το πρότυπο AWS και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, συνεργατών και ενδιαφερόμενων φορεών,  έχει συσταθεί στην Παπαστράτος οµάδα αποτελούµενη από εκπροσώπους των τµηµάτων Βιωσιµότητας, Παραγωγής, Εξωτερικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας.

  Οι δράσεις για το νερό

  Σύμφωνα µε το πρότυπο ΑWS, οι κοινές προκλήσεις για το νερό περιλαμβάνουν την απειλή ή την ανησυχία που αφορά στη διαχείριση του νερού και η οποία επηρεάζει και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη της περιοχής χρήσης αυτού, όπως το υδατικό ισοζύγιο-υφαλμύρινση υπογείου υδροφόρου ορίζοντα, η ποιότητα του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα και η εξάλειψη του κινδύνου πλημμύρας.

  Η κρίσιμη λέξη όσον αφορά το συγκεκριμένο πρότυπο είναι προφανώς η λέξη «Συμμαχία». Σύμφωνα µε το πρότυπο ΑWS, το «shared water challenge» είναι η απειλή ή η ανησυχία που αφορά τη διαχείριση του νερού και η οποία επηρεάζει και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη της περιοχής χρήσης αυτού. Για αυτό και, με πρωτοβουλία της Παπαστράτος, το 2020 και το 2021 πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε σηµαντικά ενδιαφερόµενα µέρη όπως την ΕΥΔΑΠ, την τοπική αυτοδιοίκηση (στελέχη της Δηµαρχίας Ασπροπύργου & Ελευσίνας), και εκπροσώπους ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου. Στόχος η ενημέρωση τους για το πρότυπο AWS και για τις σχετικές δράσεις για το νερό της Παπαστράτος και η διερεύνηση πιθανών συνεργειών στο κοντινό µέλλον προκειµένου να συντονιστούν κοινές δράσεις για τη βελτίωση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής.

  Με πρωτοβουλία της Παπαστράτος, όλα αυτά τα ζητήματα επικοινωνούνται μέσω συναντήσεων με τοπικούς φορείς με συμμετοχή του Δήμου Ασπροπύργου, της ΕΥΔΑΠ και άλλων εταιρειών που έχουν έδρα στη λεκάνη απορροής της περιοχής που ανήκει και η Παπαστράτος. Στο πλαίσο αυτό. Πραγματοποιείται ενημέρωση σχετικά με το Alliance for Water Stewardship (AWS), τα εσωτερικά σχετικά με το νερό έργα της εταιρείας και παρουσιάζονται τα «shared water challenges» που έχει αναγνωρίσει η Παπαστράτος ώστε να εξετάζονται ενδεχόμενες κοινές δράσεις με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του νερού αλλά και τη δραστηριοποίηση στους υπόλοιπους πυλώνες του προτύπου.

  Οι υπόλοιπες εξωτερικές δράσεις περιλαμβάνουν επίσκεψη στη Λίμνη Κουμουνδούρου, καθαρισμό ρέματος Κηφισού και της παραλίας του Αγγελοχωρίου​ στη Θεσσαλονίκη καθώς και τη μεγάλη πρωτοβουλία αναδάσωσης που τρέχει απο το 2021, ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, με τη φύτευση συνολικά 70.000 δέντρων σε 1.000 στρέμματα πυρόπληκτων περιοχών της Αττικής (Άγιος Στέφανος, Πεντέλη) και την πλήρη φροντίδα τους μέχρι το 2026.

  Εκπαίδευση εργαζομένων

  Ιδιαίτερη σημασία δίνει η Παπαστράτος στη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων της σχετικά με το νερό ως κρίσιμο στοιχείο για ένα βιώσιμο μέλλον. Διοργανώνει τη δράση “Sustainability Week” κατά την οποία οι εργαζόµενοι στην παραγωγή αλλά και στα γραφεία της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εκπαιδεύονται µε βιωµατικό τρόπο, χρησιµοποιώντας διαδραστικά μέσα για την αξία της ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, αλλά και τη σηµασία της πιστοποίησης µε το πρότυπο AWS.

  Παράλληλα, η Παπαστράτος συµµετέχει σε µηνιαίες ηµερίδες που διοργανώνονται από τη PMI, µε συµµετοχή όλων των εργοστασίων του Οµίλου, για την ανταλλαγή απόψεων, αλλά και βέλτιστων πρακτικών για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αντιµετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται µε τη µείωση των αποθεµάτων νερού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

  Τέλος, στο πλαίσιο των εσωτερικών δράσεων, πραγματοποιούνται μια σειρά βελτιωτικών έργων που περιλαμβάνουν – μεταξύ άλλων – έργα για τη μείωση διαρροών στο δίκτυο ατμού και στο δίκτυο πυροπροστασίας.

  Γιώργος Κωσταρέλης: Κανένα απόβλητο που δημιουργείται κατά την παραγωγική διαδικασία δεν καταλήγει σε χωματερή

  Ο Διευθυντής Βιωσιμότητας της Παπαστράτος, Γιώργος Κωσταρέλης αναφερόμενος στη βιώσιμη λειτουργία της εταιρειας σημειώνει: «H συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω και της συνεχούς βελτίωσης του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, είναι ένας από τους στόχους της ενιαίας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της Παπαστράτος. Στο πλαίσιο αυτής της αδιάκοπης προσπάθειας είμαστε περήφανοι γιατί εδώ και χρόνια, κανένα απόβλητο που δημιουργείται κατά την παραγωγική διαδικασία δεν καταλήγει σε χωματερή (zero waste to landfill) με το 60% να ανακυκλώνεται. Το σύνολο της ηλεκτρικής μας ενέργειας προέρχεται από ΑΠΕ, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουμε σταθερά τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά μονάδα προϊόντος αλλά και νερού (σήμερα είμαστε 25% κάτω από τα επίπεδα του κλείσαμε το 2021 και στους δυο δείκτες) και εντάσσουμε σταθερά στη λειτουργία μας διάφορα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας ακόμη και Τεχνητής Νοημοσύνης».

  Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στην 2η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (Δεκέμβριος 2022), η Παπαστράτος πέτυχε για µια ακόµα συνεχή χρονιά µείωση του δείκτη κατανάλωσης νερού στα 10,94 m3 ανά εκατοµµύριο παραγόµενων ράβδων καπνού, ποσότητα µειωµένη κατά 7,76% σε σχέση µε το 2020, ως αποτέλεσµα των έργων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας. Η συνολική κατανάλωση νερού το 2021 ανήλθε στα 118.206 m3, ποσότητα µειωµένη κατά 6% σε σχέση µε το 2020.