Business

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στη δημοσιότητα το ενημερωτικό δελτίο του ομόλογου των 300 εκατ. ευρώ – Έργα υποδομών 50,5 δισ. ευρώ κυνηγά ο όμιλος

  • NewsRoom
Υπερκάλυψη τουλάχιστον 2 φορές για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Γιώργος Περιστέρης, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ


Στη δημοσιότητα έδωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου των 300 εκατ. ευρώ, συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το εύρος της απόδοσης θα ανακοινωθεί στις 7 Δεκεμβρίου, ενώ η έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 8 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 10 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής «Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όπως αναφέρει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τον σκοπό της έκδοσης, «ο Όμιλος επικεντρώνεται στη μετάβαση σε μια οικονομία που θα εξαρτάται λιγότερο από ορυκτά καύσιμα και θα εξασφαλίζει βιώσιμες πόλεις και κοινωνίες. Διαθέτει την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή ικανότητα για την αναγνώριση και την αξιοποίηση των ευκαιριών και την καταπολέμηση των κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, προς όφελος της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Πράσινης Οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, και ως αποτέλεσμα της ανάλυσης ουσιαστικότητας, ο Όμιλος έχει εντάξει το ζήτημα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή καθώς και την αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν στον πρώτο άξονα της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης.

Στον τομέα της καθαρής ενέργειας, στόχος του Ομίλου είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να ανέλθει στα 3.000 MW μέχρι τη λήξη της διάρκειας του ομολόγου.

Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος συνεχίζει την εντατική ανάπτυξη έργων υπεύθυνης διαχείρισης της ενέργειας, επικεντρώνεται στη μετάβαση σε μια οικονομία που θα εξαρτάται λιγότερο από ορυκτά καύσιμα και θα εξασφαλίζει βιώσιμες πόλεις και κοινωνίες, τηρεί τη δέσμευσή του για την προστασία της βιοποικιλότητας και, σε λειτουργικό επίπεδο, εφαρμόζει επιτυχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης, την επίσημη στρατηγική μείωσης των περιβαλλοντικών επιδράσεών του και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Καθώς οι βιώσιμες επενδύσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του Ομίλου για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας αλλά και της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της λειτουργίας του, ο Όμιλος αποφάσισε να συνδέσει το νεοσύστατο ομολογιακό του πρόγραμμα με τη δική του στρατηγική και στόχους που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Η χρηματοδότηση που συνδέεται με τη βιωσιμότητα θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση σε όλες τις λειτουργίες του Ομίλου και στη δέσμευσή του στον καθορισμό στόχων, καθώς και στην παροχή ευκαιρίας επικοινωνίας με πελάτες, επενδυτές και άλλους
συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με το έργο του σε αυτόν τον τομέα.

Η σύνδεση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου, και ειδικότερα του στόχου για την αύξηση της παραγωγής καθαρής ενέργειας και του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με την έκδοση ενός Ομολόγου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας αποδεικνύει την στρατηγική σημασία που έχουν οι συγκεκριμένοι στόχοι για τη μελλοντική πορεία του Ομίλου καθώς και τη δέσμευση του Ομίλου να δημιουργήσει κίνητρα για την επίτευξή τους.

Μέσω της έκδοσης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στοχεύει στην περαιτέρω διάδοση των καλών πρακτικών βιώσιμων χρηματοδοτήσεων και να συμβάλει στην ανάπτυξη αυτής της αγοράς στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που προχώρησε με την έκδοση πράσινου ομολόγου στην χώρα. Συνεχίζοντας στην ίδια στρατηγική κατεύθυνση, ο Όμιλος θα συνεχίσει να εξετάζει την χρήση και άλλων βιώσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και στο μέλλον».

Σημειώνεται πως (όπως αναφέρει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μεταξύ άλλων, στο κείμενο της περιγραφής του Πλαισίου του Ομολόγου) «σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων υποδομής περίπου 50,5 δισ. Ευρώ για τα οποία ο Όμιλος σκοπεύει να υποβάλει προσφορές (υπό όρους).

Όσον αφορά τον ενεργειακό τομέα από ΑΠΕ, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που ανήκουν ή στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος προσεγγίζει τα 0,9 GW και αναμένεται να αυξηθεί στα 3,0GW έως το 2026 (βάσει των υφιστάμενων έργων).

Στις παραχωρήσεις και τον κλάδο αυτό/συγχρηματοδοτούμενων έργων ο Όμιλος συμμετέχει σε έργα πάνω από περίπου 5,0 δισ. ευρώ, τα περισσότερα σε ώριμη φάση διαγωνισμού, για τα οποία έχει προκριθεί.

Ως κοινωνικά υπεύθυνος Όμιλος, συνδυάζει την επιχειρηματική του δράση με τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, στο περιβάλλον και στην κοινωνία».

Η ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής «Εκδότρια» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 02.12.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 02.12.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €300.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 29.11.2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (εφεξής «Έκδοση»).

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας (εφεξής «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής «Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»).

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 01.12.2021, διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

Σημειώνεται ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 2.12.2021, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. – Χρηματιστήριο Αθηνών»:
https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings

• της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

• της Εταιρείας: https://www.gekterna.com/el/investor-relations/corporate-bond/

• της Τράπεζα Eurobank A.E.: https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosiependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobankergasias-ae

• της Alpha Τράπεζα Α.Ε.: https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakesupiresies/enimerotika-deltia

• της ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.: https://www.nbg.gr/el/retail/investmentproducts/enimerotika-deltia/deltia-epihirisewn

• της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: https://www.piraeusholdings.gr/gekterna2021

• της Τράπεζα OPTIMA Bank Α.Ε.: https://www.optimabank.gr/business/investmentbanking/enimerotika-pliroforiaka-deltia

• της Euroxx Χρηματιστηριακή AEΠΕΥ: https://www.euroxx.gr/gr/content/article/GEKTERNA

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Μεσογείων 85, 115 26, Αθήνα, Ελλάδα, καθώς και στο δίκτυο καταστημάτων των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.» (καταστατική έδρα – Όθωνος αρ. 8, 105 57 Αθήνα, τηλ. 210 955 5000), «Alpha Τράπεζα Α.Ε.» (καταστατική έδρα – Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα, τηλ.: 210 326 0000), «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (καταστατική έδρα – Αιόλου 86, 102 32 Αθήνα, τηλ. 210 33 37000) και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (καταστατική έδρα – Αμερικής 4, Τ.Κ. 10564, τηλ. 2103288000) και των Κυρίων Αναδόχων «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (καταστατική έδρα – Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15232, τηλ. 210 6879400) και «Τράπεζα Optima Bank Α.Ε.» (καταστατική έδρα Αιγιαλείας 32, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, τηλ. 210 8173000).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρο Μεσογείων 85, 115 26, Αθήνα, Ελλάδα, ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] (αρμόδιος κ. Γιώργος Κούφιος, Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλέφωνο: 210 6968000).

Ανακοίνωση σχετικά με την αγορά στόχου:

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ήτοι η «Alpha Τράπεζα Α.Ε.», η «Τράπεζα Eurobank A.E.», «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» σχετικά με τη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (η «Εταιρεία») με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας, έως €300 εκατ., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του ν. 4514/2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων, και του άρθρου 8 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αρ. 147/27.07.2018, ανακοινώνουν ότι έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράςστόχου των Ομολογιών ως εξής:

(i) η δυνητική αγορά-στόχος των Ομολογιών καταλαμβάνει: ιδιώτες πελάτες, επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, όπως ορίζονται στο ν.
4514/2018, όπως ισχύει, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, περιορισμένη δυνατότητα να υποστούν ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα έως επτά (7) έτη (ήτοι μέχρι τη συμβατική λήξη των Ομολογιών ή νωρίτερα από αυτήν σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησής τους από την Εταιρεία (call option)) και επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση του
επενδεδυμένου κεφαλαίου ή το εισόδημα ή τη διασπορά χαρτοφυλακίου ή/και την ανάπτυξη του κεφαλαίου,

(ii) όλα τα δίκτυα διανομής των Ομολογιών (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για τους πελάτες της δυνητικής αγοράς στόχου.

Διαβάστε την πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινόΣΧΟΛΙΑ