Business

Φρένο στις χρεώσεις των παραγωγών ενέργειας από ΡΑΕ: Πλαφόν για 3 μήνες στην Αγορά Εξισορρόπησης

ΡΑΕ: Προς προκήρυξη διαγωνισμού για είσοδο επενδυτών στην ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτη - Αττική

Αθανάσιος Δαγούμας, Πρόεδρος ΡΑΕ


Την αντίδραση της ΡΑΕ προκάλεσε τελικά η ακραία κατάσταση υψηλών χρεώσεων στην Αγορά Εξισορρόπησης, που δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα, φέρνοντας κόντρες και τον κίνδυνο λουκέτων και αυξήσεων στο ρεύμα, αλλά και καταγγελίες από την πλευρά των θιγόμενων.

Η ΡΑΕ επιλέγει ως άμεση αντίδραση τη θέσπιση πλαφόν στις χρεώσεις των παραγωγών, για τρεις μήνες, περίοδο στην οποία “θα διερευνήσει το πολυδιάστατο ζήτημα του τρόπου λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης”. Δηλαδή το target model έπιασε “εξαπίνης” τη Ρυθμιστική Αρχή, που τώρα, αφού ξεκίνησε να λειτουργεί η αγορά με το νέο σύστημα θα διερευνήσει τον τρόπο λειτουργίας της!

Εντύπωση δημιουργεί, πώς δεν είχε προβλέψει η Ρυθμιστική Αρχή και ο ΑΔΜΗΕ, τα προβλήματα στην Εξισορρόπηση  που θα έφερναν οι εγγενείς αδυναμίες τους ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος, όπως οι ελλείψεις σε μονάδες παραγωγής ή μονάδες αποθήκευσης ενέργειας και αντλησιοταμίευσης σε συνδυασμό με τις ελλείψεις του δικτύου της Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, χθες η ΡΑΕ ανακοίνωσε ότι  θέτει σε δημόσια διαβούλευση μέτρα, για τη διατήρηση «συνθηκών ρευστότητας και ανταγωνισμού» στην αγορά εξισορρόπησης, για μεταβατικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Στόχος να δοθεί μια πρώτη λύση στην εκτόξευση των τιμών στην αγορά εξισορρόπησης που έχει φέρει δραματικές αλλαγές στην ηλεκτρική αγορά και αυξήσεις, δημιουργώντας μάλιστα νέους κινδύνους για το ΕΛΑΠΕ.

Tο διάστημα αυτό των τριών μηνών κρίνεται απαραίτητο για  να ολοκληρώσει η ΡΑΕ, τη διερεύνηση του πολυδιάστατου ζητήματος του τρόπου λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης, σε συνάρτηση και με την εξέταση του τρόπου λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, ώστε να προβεί ακολούθως στις αναγκαίες ενέργειες, δηλαδή στην άσκηση των κανονιστικών, ρυθμιστικών ή/και κυρωτικών της αρμοδιοτήτων.

Τι προβλέπουν τα μέτρα

Τα μέτρα περιορίζουν τη δυνατότητα των παραγωγών να κάνουν πολύ υψηλές προσφορές στην Αγορά Εξισορρόπησης και αφορούν στην επιβολή ορίων στις υποβαλλόμενες προσφορές Ισχύος και Ενέργειας Εξισορρόπησης από τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (θερμικούς παραγωγούς) και ειδικότερα:

(α) στις προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης την εφαρμογή κατώτατου ορίου ίσου με μηδέν (0) €/MW-h και ανώτατου ορίου ίσου με πενήντα (50) €/MW-h και

(β) στις προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης την εφαρμογή κατώτατου ορίου ίσου με μηδέν (0) €/MWh και ανώτατου ορίου ίσου με εκατό (100) €/MWh. Τα όρια που αφορούν στις προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης που υποβάλλονται από Παραγωγούς που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής με Εναλλακτικό Καύσιμο για τη λειτουργία των μονάδων με το εναλλακτικό καύσιμο, αντιστοιχούν σε μηδέν (0) €/MWh και τριακόσια (300) €/MWh.

Η ΡΑΕ επιφυλάσσεται μάλιστα για να προβεί ακολούθως στις αναγκαίες ενέργειες, δηλαδή στην άσκηση των κανονιστικών, ρυθμιστικών ή/και κυρωτικών της αρμοδιοτήτων. Αναφέρει συγκεκριμένα:

“Τα εν λόγω μέτρα θα ισχύσουν προσωρινά, για το ελάχιστο δυνατό διάστημα των τριών (3) μηνών που απαιτείται, προκειμένου η Αρχή να ολοκληρώσει τη διερεύνηση του πολυδιάστατου ζητήματος του τρόπου λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης, σε συνάρτηση και με την εξέταση του τρόπου λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, ώστε να προβεί ακολούθως στις αναγκαίες ενέργειες, δηλαδή στην άσκηση των κανονιστικών, ρυθμιστικών ή/και κυρωτικών της αρμοδιοτήτων”.

Η ανακοίνωση της ΡΑΕ:

Η Αρχή παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη λειτουργία των νέων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και έλαβε υπόψη ιδίως υπόψη το γεγονός ότι το κόστος της Αγοράς Εξισορρόπησης, ειδικά κατά την εβδομάδα 30/11/2020 έως 06/12/2020 διαμορφώθηκε σε αδόκητα επίπεδα.

Σχετικώς, η Αρχή, αφενός συνεργάζεται με τους θεσμικούς φορείς και τους Συμμετέχοντες, αφετέρου διαβουλεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ACER και άλλους Ρυθμιστές, προκειμένου να εξεταστούν ενδελεχώς όλες οι παράμετροι που συντείνουν στην παρούσα συγκυρία.

Συναφώς, η ΡΑΕ αναγνωρίζει ότι, κατά την πρώτη περίοδο της λειτουργίας αγορών που αναδιοργανώνονται σε αντίστοιχη έκταση και βάθος, είναι σύνηθες να εμφανίζονται έντονες διακυμάνσεις των τιμών, οι οποίες δύνανται να αποδίδονται στη φύση κάθε εγχειρήματος ριζικής μεταρρύθμισης, σε αστοχίες των Συμμετεχόντων, σε δομικά χαρακτηριστικά – ιδιαιτερότητες των αγορών, στην ανάδειξη της κρισιμότητας δεδομένων τεχνικού χαρακτήρα, καθώς και σε επιμέρους στρατηγικές συμμετεχόντων, ιδίως όσων τελούν σε θέση ισχύος.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εκ των άρθρων 3, 23, 23 και 34 ν. 4001/2011, καθώς και της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 18 ν. 4425/2016, κρίνει αναγκαία και επιβεβλημένη τη λήψη μέτρων μεταβατικού χαρακτήρα, τα οποία θα επικεντρώνονται στη διατήρηση συνθηκών ρευστότητας και ανταγωνισμού στις αγορές. Τα εν λόγω μέτρα θα ισχύσουν προσωρινά, για το ελάχιστο δυνατό διάστημα των τριών (3) μηνών που απαιτείται, προκειμένου η Αρχή να ολοκληρώσει τη διερεύνηση του πολυδιάστατου ζητήματος του τρόπου λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης, σε συνάρτηση και με την εξέταση του τρόπου λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, ώστε να προβεί ακολούθως στις αναγκαίες ενέργειες, δηλαδή στην άσκηση των κανονιστικών, ρυθμιστικών ή/και κυρωτικών της αρμοδιοτήτων.

Συνεπώς, η ΡΑΕ, έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση «συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς» (άρθρο 23 ν. 4001/2011), «την προώθηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού» (άρθρο 18 παρ. 5 ν. 4425/2016) και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (άρθρο 3 παρ. 4 και 22 ν. 4001/2011), θεωρεί αναγκαία την εφαρμογή μέτρων, που δύνανται να συμβάλουν άμεσα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς. Επομένως, υπό την παρούσα κατάσταση, το πλέον κατάλληλο μέτρο συνίσταται στην επιβολή ορίων στις υποβαλλόμενες προσφορές Ισχύος και Ενέργειας Εξισορρόπησης από τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. Η άμεση εφαρμογή ορίων θα επιτρέψει τον περιορισμό της έκθεσης των Εκπροσώπων Φορτίου στους κινδύνους εκ της αυξητικής διακύμανσης των τιμών, δεδομένης και της έως σήμερα μικρής ρευστότητας της Προθεσμιακής Αγοράς, τη σταθεροποίηση των τιμών προμήθειας των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 ν. 4001/2011 (ΕΛΑΠΕ).

Συναφώς, η Αρχή εξετάζει αναφορικά (α) με τις προσφορές Ισχύος Εξισορρόπησης την εφαρμογή κατώτατου ορίου ίσου με μηδέν (0) €/MW-h και ανώτατου ορίου ίσου με πενήντα (50) €/MW-h και (β) με τις προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης την εφαρμογή κατώτατου ορίου ίσου με μηδέν (0) €/MWh και ανώτατου ορίου ίσου με εκατό (100) €/MWh. Τα όρια που αφορούν στις προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης που υποβάλλονται από Παραγωγούς που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής με Εναλλακτικό Καύσιμο για τη λειτουργία των μονάδων με το εναλλακτικό καύσιμο, αντιστοιχούν σε μηδέν (0) €/MWh και τριακόσια (300) €/MWh.

Διευκρινίζεται ότι τα ως άνω όρια καταλαμβάνουν αντίστοιχα, τα τεχνικά όρια στις τιμές υποβολής προσφορών και στις τιμές εκκαθάρισης για την Ισχύ και Ενέργεια Εξισορρόπησης, όπως περιλαμβάνονται στην Τεχνική Απόφαση «Τεχνικά όρια τιμών υποβολής προσφοράς και τιμών εκκαθάρισης στην Αγορά Εξισορρόπησης».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr, ή εγγράφως, μέχρι και την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Διαβάστε επίσης:

Κίνδυνος για κανόνια και αυξήσεις στην αγορά ενέργειας: 128 εκατ. χάθηκαν σε 40 ημέρες-Aσφαλιστικά από τη Volterra

Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών: Απαράδεκτη η πρακτική ΔΑΠΕΕΠ- Γιατί δε δημοσιεύει στοιχεία για το ΕΛΑΠΕ;

Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών: Προτάσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στην αγορά Εξισορρόπησης

 ΣΧΟΛΙΑ