• Business

  Φουρλής: Στις 23 Ιουλίου η αποκοπή του δικαιώματος στην επιστροφή κεφαλαίου

  • NewsRoom
  o επικεφαλής του Ομίλου Fourlis, Βασίλης Φουρλής, μιλά όρθιος στο μικρόφωνο

  Βασίλης Φουρλής. CEO ομίλου Φουρλή


  Από την 23η Ιουλίου 2019 οι μετοχές της Fourlis θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την νέα ονομαστική αξία, 0,81€ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10€ ανά μετοχή.

  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

  Τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που έλαβε χώρα στις 14 Ιουνίου, κοινοποίησε η εταιρεία Fourlis. Βασικό σημείο των αποφάσεων της συνέλευσης είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Στη σχετική ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει αναλυτικά ότι:

  «Η FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14ης Ιουνίου 2019, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ένα και σαράντα λεπτών (5.180.731,40€), με ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

  Η εν λόγω μείωση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€), ούτως ώστε η νέα ονομαστική αξία της μετοχής να διαμορφωθεί στο ποσό των ογδόντα ένα λεπτών (0,81€).

  Συνεπεία της μειώσεως αυτής, στους μετόχους της Εταιρείας θα επιστραφεί το ποσό των δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) για καθεμία μετοχή που κατέχουν.

  Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των σαράντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (41.963.924,34€), διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα τέσσερις (51.807.314) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα ενός λεπτών του ευρώ (0,81€) η καθεμιά μετοχή.

  Η Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την υπ’ αριθμ. 70487/03.07.2019 απόφασή της, ενέκρινε τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και προέβη στις 03.07.2019 στην καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 1782688, σχετικώς εκδοθείσας της με αριθμό 1580186/03.07.2019 ανακοίνωσης, τις οποίες και επισυνάπτουμε.

  H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στη συνεδρίασή της 12ης Ιουλίου 2019 ενημερώθηκε για τις ως άνω μεταβολές και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) ανά μετοχή.

  Κατόπιν των ανωτέρω, από την 23η Ιουλίου 2019, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την νέα ονομαστική αξία, ογδόντα ενός λεπτών του ευρώ (0,81€) ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

  Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 24η Ιουλίου 2019 (ημερομηνία προσδιορισμού – Record date) για την εν λόγω Εταιρεία. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019.

  Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 29η Ιουλίου 2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ως ακολούθως:

  1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

  2. Για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους, με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εισπράττουν τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν. Η δυνατότητα αυτή αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

  3. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών.

  Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ).

  Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Mέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Eταιρείας (τηλ. 210 6293004 – 210 6293043, υπεύθυνος κος Γ. Αλεβίζος)».  ΣΧΟΛΙΑ