Business

Forthnet: Αυξημένα EBITDA κατά 5,3% το 2018

  • NewsRoom

Πάνος Παπαδόπουλος


Αυξημένα EBITDA εμφάνισε ο όμιλος Forthnet το 2018. Αναλυτικότερα, το EBITDA του 2018 αυξήθηκε κατά 5,3% στα 42,3 εκατ. ευρώ, έναντι 40,2 εκατ. ευρώ του 2017, με την εταιρεία να κάνει λόγο για πιστή εφαρμογή του προγράμματος λειτουργικής αναδιάρθρωσης. Στόχος είναι αφενός η αναδιάρθρωση του κοστολογικού της μοντέλου και αφετέρου η αναζήτηση εσόδων από νέες αγορές και δραστηριότητες.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα για το δωδεκάμηνο του 2018, ανήλθαν στα 285,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2017 κατά 4,0%. Το έσοδο από διαφήμιση είναι βελτιωμένο κατά 14,0% ως αποτέλεσμα του διαρκώς αναβαθμιζόμενου περιεχομένου του τηλεοπτικού προγράμματος της Nova. Αντίστοιχα, αυξημένα παρουσιάζονται και τα έσοδα από τους εταιρικούς πελάτες κατά 5,9%.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανέρχεται σε 256,3 εκατ. ευρώ.

Η Forthnet αριθμεί 927 χιλιάδες συνδρομές λιανικής, εξυπηρετώντας 669 χιλιάδες μοναδικά νοικοκυριά, 550 χιλιάδες συνδρομητές broadband και 478 χιλιάδες συνδρομητές Pay TV λιανικής και χονδρικής σε Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα, η Forthnet σημείωσε ενίσχυση των εσόδων από εταιρικούς πελάτες κατά 5,9% και βελτίωση των εσόδων από τη διαφήμιση κατά 14%.

H ζήτηση και η πελατειακή βάση στη συνδρομητική τηλεόραση, συνεχίζουν να επηρεάζονται από την υπερφορολόγηση των τελικών καταναλωτών και του κλάδου γενικά, καθώς και από τον αθέμιτο ανταγωνισμό με τις πολυεθνικές εταιρείες που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες χωρίς να υπόκεινται στα ανάλογα φορολογικά βάρη.

Η Forthnet, ετοιμάζεται να μπει στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας ως ιδεατός πάροχος (MVNO) σε συνέχεια ρυθμιστικών αποφάσεων που, μετά από πολλά χρόνια, εξομοιώνουν το ελληνικό πλαίσιο αγοράς κινητής τηλεφωνίας με αυτό των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Forthnet, κ. Πάνος Παπαδόπουλος δήλωσε:

“Το 2018 καταγράψαμε ενίσχυση του EBITDA σε ετήσια βάση κατά 5,3%, παρά την υπερφορολόγηση του κλάδου της συνδρομητικής τηλεόρασης και τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού που διαμορφώνονται σε σχέση με πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά του Pay TV. Η θετική μας πορεία οφείλεται στην επιτυχημένη εφαρμογή του σχεδίου λειτουργικής αναδιάρθρωσης της Εταιρείας, που περιόρισε σταθερά κόστη και βελτίωσε τη λειτουργική μας απόδοση. H στρατηγική μας απόφαση για χονδρική διάθεση του premium αθλητικού και κινηματογραφικού μας περιεχομένου στους τελικούς καταναλωτές μέσω περισσοτέρων παρόχων συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα και την Κύπρο, συνεχίζει να αποδίδει καρπούς και να εδραιώνει την στρατηγική μας τοποθέτηση στον κλάδο της συνδρομητικής τηλεόρασης.

Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕΤΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δικαίωσαν τις θέσεις μας, σχετικά με το πλαίσιο χονδρικών τιμών για τη λειτουργία μας ως ιδεατός πάροχος κινητής τηλεφωνίας (MVNO), αποτελούν κίνηση Game Changer για την εταιρεία μας. Για πρώτη φορά υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, που μας επιτρέπουν να προσφέρουμε με ανταγωνιστικούς όρους και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, καλύπτοντας έτσι με ολοκληρωμένο τρόπο τις ανάγκες των ελληνικών νοικοκυριών για υπηρεσίες επικοινωνίας και οικιακής ψυχαγωγίας”.

Οι ενέργειες της διοίκησης

Σημειώνεται πως η ΕΥ στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή που συνοδεύει τις λογιστικές καταστάσεις αναφέρει πως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 έχει καταστεί αρνητικό. Τονίζεται πως από 1η Ιανουαρίου 2019 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 119 του Ν.4548/2018 που αναφέρουν πως σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης για την υιοθέτηση των προβλεπόμενων μέτρων.

Παράλληλα, η ΕΥ στην έκθεσή της αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η εταιρεία και ο όμιλος δεν προχώρησαν σε αποπληρωμή δόσεων ύψους 78 εκατ. και 255 εκατ., αντίστοιχα, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και έχουν απεικονιστεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Επίσης, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 η εταιρεία και ο όμιλος παρουσίαζαν αρνητική καθαρή θέση ύψους 76,9 εκατ. και 199,8 εκατ., αντίστοιχα. Όπως περαιτέρω αναφέρεται από την ΕΥ, (i) η ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να ολοκληρώσουν την αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών τους υποχρεώσεων και (ii) η επάρκεια κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και του Ομίλου, δεν μπορούν να διασφαλιστούν, ενώ υφίσταται επιπλέον αβεβαιότητα που συνδέεται (α) με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, (β) με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας που έχει ξεκινήσει για την προσέλκυση επενδυτών και (γ) με τις τελικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αναφορικά με την αρνητική καθαρή θέση της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, αναφέρει η ΕΥ, οι ανωτέρω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους.

Από την πλευρά της, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά (όπως αναφέρεται στην σημείωση 7 των οικονομικών καταστάσεων) ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα και την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων, οι ταμειακές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και για αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων για τους επόμενους 12 μήνες από την υπογραφή των παρουσών χρηματοοικονομικών καταστάσεων θα ανέρχονται σε περίπου 31,5 εκατ. και 19,7 εκατ. αντίστοιχα. Η διοίκηση, τονίζεται στις λογιστικές καταστάσεις, θα επιδιώξει την κάλυψη του ανωτέρω ποσού με περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου, την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των προμηθευτών του, τη σύναψη νέου βραχυχρόνιου δανεισμού και, τέλος, την άντληση νέων κεφαλαίων από τους μετόχους ή/και τυχόν τρίτους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Σιγή ιχθύος από τις τράπεζες για τη Forthnet και την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης με τον ANT1

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Στην… εξέδρα των τραπεζών η υπόθεση Forthnet

MH ΧΑΣΕΤΕ: Ερωτήματα και επιπτώσεις απο την καθυστέρηση πώλησης της ForthnetΣΧΟΛΙΑ